Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ "Укрсоцбанк". Реферат

Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній практиці береться період тривалістю як мінімум три роки

Структурний аналіз доходів комерційного банку. Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банку виділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючи окремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують відносний рівень доходів і витрат. Сукупність прийомів дозволяє дати кількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку.

Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній практиці береться період тривалістю як мінімум три роки.

За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01. 2000. Спочатку розглянемо структуру доходів комерційного банку, у вигляді діаграми (рис 1.)

 

Рис. 1. Структура доходів АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01. 2000р.

Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої групи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентний дохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними. В нашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку: 45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід.

До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобто доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів і неординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їх питома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід 22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; інший операційний дохід 1,74%.

Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано, щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи росту загального доходу банку, тому що вони не стабільні.

Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01. 2001р. (рис 2)

 

Рис. 2. Структура доходів АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01. 2001р.

Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть нам змогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні в Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Динаміка структури доходів за 01.01. 2000 – 01.01. 2001 (%)

Показники

01.01. 2000

01.01. 2001

Динаміка

1. Чистий процентний дохід

45,38

55,3

9,92

2. Чистий комісійний дохід

29,69

37,98

8,29

3. Дивідендний дохід

0,0004

0

-0,0004

4. Чистий торговельний дохід

22,84

5,3

-17,54

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

0,35

0,08

-0,27

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій

0

0,0004

0,0004

7. Інший операційний дохід

1,74

1,34

-0,40

 

З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистого процентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, і зменшення нестабільних доходів.

Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурі доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер необхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.

Структурний аналіз витрат комерційного банку

Структурний аналіз витрат банку виробляється для виявлення основних видів витрат, темпів і факторів їхнього росту.

На основі загальних висновків структурного аналізу виробляється більш заглиблене дослідження основних видів доходів і витрат банку.

Наприклад, при аналізі процентного доходу вивчається його структура в розрізі джерел (внутрішні кредити, міжбанківські кредити, цінні папери, лізингові та інші операції), вплив на його розмір обсягу виданих позичок і процентних ставок, відносний рівень процентного доходу по окремих видах операцій, динаміка процентної маржі. Тенденція падіння процентної маржі є одним з показників того, що банк вступив на шлях банкрутства.

Аналіз непроцентного доходу включає такі елементи, як вивчення його структури в розрізі окремих видів не кредитних послуг, імовірності збереження і зміцнення позицій банку на ринку цих послуг, співвідношення собівартості і ціни послуг, причин зміни величини елементів непроцентного доходу.

Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяється співвідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв'язаних з витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-господарські витрати, витрати, зв'язані з покриттям ризиків, причинами зміни величини окремих видів витрат.

З початку розглянемо питому вагу всіх витрат у загальній структурі витрат на 01.01. 2000р. (Рис 3.) та на 01.01. 2001р. (Рис 4). Розрахуємо динаміку та отримані данні зведемо в таблицю 3.2.

  

Рис. 3. Структура витрат АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01. 2000р.

  

Рис. 4. Структура витрат АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01. 2001р.

Таблиця 3.2. Динаміка структури витрат за 2000-2001рр. (%)

Показники

01.01. 00

01.01. 01

Динаміка

1. Процентні витрати

34

27

-7

2. Комісійні витрати

2

2

0

3. Загальноадміністративні витрати

23

21

-2

4. Витрати на персонал

22

24

2

5. Витрати на безнадійні та сумнівні борги

19

26

7

Разом

100

100

0

 

З даної таблиці ми бачимо, що в структурі витрат переважають процентні витрати, які є стабільними, але в 2001 році порівняно з 2000 вони зменшились на 7%. Але збільшились на 7% витрати на безнадійні та сумнівні борги, що свідчить про неповернення кредитів або їх просрочку. Потрібно поліпшити контроль за видачею кредитів. Комісійні витрати не змінились в загалі, в той час як загально адміністративні витрати в структурі зменшились на 2%, а витрати на персонал збільшились на 2%.

Необхідне подальше зменшення загально адміністративних витрат та зменшення витрат на персонал, що буде сприяти збільшенню прибутку та загального поліпшення стану комерційного банку.

Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ "Укрсоцбанк

За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку зміни доходів та витрат АКБ "Укрсоцбанк" за 2000-2001рр. Данні зведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Динаміка доходів та витрат (тис. грн)

Показники

Період

 

Динаміка

Динаміка у відсотках

-

01.01. 00

01.01. 01

-

-

1.1 Процентний дохід

237342

256 207

18865

7,95

1.2 Процентні витрати

116724

104 350

-12374

-10,60

1. Чистий процентний дохід

120618

151 857

31239

25,90

2.1 Комісійний дохід

84245

111 009

26764

31,77

2.2 Комісійні витрати

5320

6 727

1407

26,45

2. Чистий комісійний дохід

78925

104 282

25357

32,13

3. Дивідендний дохід

1

0

-1

-100,00

4. Чистий торговельний дохід

60705

14 558

-46147

-76,02

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

924

218

-706

-76,41

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій

0

1

1

100

7. Інший операційний дохід

4613

3 667

-946

-20,51

8. Операційний дохід

263938

274 583

10645

4,03

9. Загальноадміністративні витрати

75866

80 201

4335

5,71

10. Витрати на персонал

73635

91 291

17656

23,98

11. Прибуток від операцій

114437

103 091

-11346

-9,91

12. Витрати на безнадійні та сумнівні борги

61843

98 032

36189

58,52

13. Прибуток до оподаткування

52594

5 059

-47535

-90,38

14. Податок на прибуток

28627

1 012

-27615

-96,46

15. Прибуток після оподаткування

23697

4 046

-19651

-82,93

16. Непередбачені доходи/ витрати

4652

794

-3858

-82,93

17. Чистий прибуток/ збиток банку

19315

4 840

-14475

-74,94

 

Як видно з таблиці 3.3. чистий прибуток комерційного банку зменшився на 14475 тис. грн (74,94%) хоча майже по всіх видах операційних доходів помітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходів та його динаміка. В 2001 році операційні доходи зросли на 10645тис. грн (4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів.

Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загально адміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2000 роком на 4335 тис. грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис. грн. (23,97%) та витрати на безнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис. грн. (58,52%). Саме за рахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2000 році до 4840 тис. грн в 2001 році.

Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійні доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Які було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не бажана в структурі доходів комерційного банку.

Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційні витрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зріст адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширенням кадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку.

Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальший зріст процентних та комісійних доходів.

Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн. грн., в т. ч. статутний - 48,6 млн. грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5 млн. грн. за рахунок прибутку. У 2000 році Банк проводив стабільну діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9 млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн.

Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році, зросла порівняно з минулим роком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведення активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2000 році комісійні операції забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році.


28.06.2011