Порядок видачі і погашення позик господарськими суб’єктами. Реферат

Позички надаються з позичкового рахунку в безготівковому порядку переважно шляхом оплати розрахунково - грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах передбачених договорами та контрактами з постачальниками. Видача коштів по кредитній лінії буде здійснена по мірі виробничих потреб

Продовжуючи дослідження процесу кредитування в КВ АППБ "Аваль" та КВ "Ощадбанку", зокрема кредитування ТОВ "Макро" та ТОВ "Спектр" проаналізуємо діючий механізм видачі та погашення позичок в цих банках.

Кредитні операції є найбільш прибутковими для банків, тому спочатку розглянемо які саме доходи від кредитування отримують комерційні банки кредитуючи своїх клієнтів різними методами. Для цього продовжимо дослідження разового кредитування та видачу позичок у вигляді кредитної лінії в КВ АППБ "Аваль".

В кредитному відділі КВ АППБ "Аваль" здійснюється розрахунок прибутковості проекту з урахуванням додаткових доходів банку від діяльності позичальника ТОВ "Макро", зокрема:

 • проценти за кредит (вартість кредитних ресурсів, рівень прибутковості кредитних операцій, рівень кредитних ризиків, резервування тощо);
 • комісійні винагороди за консультаційні послуги, обслуговування позичок, за проведення розрахункових операцій;
 • доходи, що прогнозується одержати від діяльності позичальника.

Кредитним підрозділом КВ АППБ "Аваль" здійснений розрахунок прибутковості кредитного проекту ТОВ "Макро". Згідно здійсненого розрахунку процентна ставка за користування кредитними коштами банку для ТОВ "Макро" встановлена в розмірі: 32% річних за користування кредитною лінією, 35% річних за користування позичкою, орієнтовна вартість ресурсів - 22%, рівень резервування - 5%, маржа прибутковості - 5-8% (для порівняння: середній рівень відсоткових ставок в регіоні - 30-35%), 0,1% від суми - одноразова комісія за обслуговування позички.

Тепер розглянемо, який дохід отримає КВ "Ощадбанку" від кредитування у формі овердрафту.

Овердрафт являє собою кредитну операцію, яка приносить банку дохід:

1. Процентного прибутку:

 • процентної ставки (процентів);
 • підвищеної процентної ставки (підвищених процентів) при настанні визначених умов, обговорених у договорі.

2. Непроцентного прибутку:

 • комісії за встановлення ліміту по овердрафту;
 • комісії за проведення платежів за рахунок овердрафту;
 • пені за невчасне погашення суми основного боргу, відсотків і комісії з овердрафту.
     

Процентна ставка (проценти) - вид плати за овердрафт, встановлюваний у вигляді процентів, що нараховуються на суму залишків по рахунку основної заборгованості клієнта по овердрафту. Процентна ставка діє з дня її встановлення до дати припинення терміна дії Договору. Термін сплати процентів - день нарахування.

Проценти нараховуються на слідуючий робочий день після повного погашення основного боргу по овердрафту, але не пізніше 31-го календарного дня з дня виникнення боргу.

З метою стимулювання своєчасного погашення клієнтом овердрафту розмір процентної ставки встановлюється в залежності від терміна повного погашення основного боргу по овердрафту.

Комісія за встановлення ліміту по овердрафту встановлюється у вигляді відсотка від суми ліміту овердрафту. Комісія за встановлення ліміту, поряд із відсотками, є платою за надання позичальнику фінансового кредиту. Розмір від 0,1% до 1% від суми ліміту по овердрафту. Термін сплати комісії - день нарахування.

Комісія за проведення платежів за рахунок овердрафту встановлюється у вигляді відсотка від суми платежів, проведених за рахунок овердрафту. Комісія за проведення платежів за рахунок овердрафту, поряд із відсотками, є платою за надання позичальнику фінансового кредиту. Розмір комісії - 0,05% від суми.

Сума платежів за день, проведених за рахунок овердрафту, визначається як різниця між заборгованістю клієнта по овердрафту на кінець дня і заборгованістю на початок дня. Якщо ця різниця менше нуля або "дорівнює нулю, то комісія не стягується. Якщо заборгованості по овердрафту на початок дня не було, то сума платежів за рахунок овердрафту за день приймається рівною заборгованості по овердрафту на кінець дня. Термін сплати комісії - день нарахування.

Пеня за невчасне погашення суми основного боргу, відсотків і комісій з овердрафту встановлюється у виді процентної ставки до суми несвоєчасно погашеної заборгованості. Пеня за невчасну сплату відсотків і комісій нараховується у випадку, якщо сплата відсотків і комісій прострочена більш ніж на 5 днів.

Ставка пені за невчасне погашення заборгованості по овердрафту в національній валюті не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ.

Ставка пені за невчасне погашення заборгованості по овердрафту в іноземній валюті складає 0,3% від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочки.

Після встановлення ліміту кредитування заява на відкриття овердрафту разом із розрахунком ліміту овердрафту сектор моніторингу кредитних операцій передає на розгляд заступнику керівника філії по корпоративному бізнесу.

Сектор ризик - менеджменту, юридичний відділ і відділ безпеки філії здійснюють поглиблений аналіз заявки ТОВ "Спектр" і формують висновки (кожний окремо).

Відділами була позитивно оцінена можливість надання бланкового овердрафту ТОВ "Спектр" при наявності непокритої поруки керівника підприємства - позичальника. Після формування висновку розрахунок ліміту й установчі документи повертаються відділу моніторингу. Розрахунок ліміту залишається в кредитній справі позичальника, установчі документи повертаються в операційний підрозділ.

Висновки сектора ризик - менеджменту, юридичного відділу філії і помічника Заступника Голови Правління по безпеці розглядаються кредитною комісією КВ "Ощадбанку". На Кредитному Комітеті філії було прийняте позитивне рішення щодо можливості видачі ТОВ "Спектр" бланкового овердрафта з лімітом кредитування 129192,00 грн терміном на 1 місяць.

Таким чином здійснювалась підготовка до укладання договору овердрафту з ТОВ "Спектр" в КВ "Ощадбанку".

Внаслідок позитивного рішення Кредитного Комітету КВ "Ощадбанку" стосовно задоволення заяви ТОВ "Спектр" з підприємством - позичальником підписується Договір овердрафту (Додаток 3).

Саме з метою стимулювання своєчасного погашення клієнтом овердрафта розмір процентної ставки встановлюється в залежності від строку повного погашення основного боргу по овердрафту:

 • якщо заборгованість була погашена протягом 1-3 днів - застосовується мінімальна процентна ставка;
 • якщо заборгованість була погашена в період із 4-го по 10-й день –застосовується середня процентна ставка;
 • якщо заборгованість була погашена в період із 11-го по 30-й день -застосовується гранична процентна ставка;
 • якщо заборгованість була погашена в період із 31-го дня і пізніше –застосовуються підвищені процентні ставки.

Вищевказані ставки розраховуються Казначейством Банку і затверджуються Заступником Голови Правління кожен тиждень щопонеділка до 12-00.

Затверджені ставки є єдиними для всієї системи "банку". Вони діють для встановлення ставок у договорах, що укладаються із робочого дня, наступного за днем їх затвердження, протягом 7 календарних днів.

Засоби для погашення заборгованості направляються спочатку на погашення прострочених відсотків і комісії, потім - на погашення нарахованих відсотків і комісії, потім - на погашення простроченого основного боргу, потім - у погашення основного боргу по овердрафту.

Перед укладанням кредитного договору фахівці юридичної служби та служби безпеки готують та подають для узагальнення кредитному фахівцю свої висновки щодо можливості та умов кредитування з визначенням суми позички, термінів погашення, умов надання та погашення, розміру процентних ставок, форми забезпечення зобов'язань тощо.

В процесі структуризації позичок кредитним підрозділом визначено:

1. Вид позички:

 • разова позичка;
 • збільшення кредитної лінії.

2. Сума та строк позички:

 • разова позичка - 1500 тис. грн. на 9 місяців;
 • збільшення кредитної лінії до 1000 тис. грн. на 9 місяців.

3. Процентна ставка:

 • 32% річних за користування кредитною лінією;
 • 35% річних за користування кредитом.

4. Спосіб погашення:

 • по кредитній лінії в межах діючої кредитної лінії до 16.04. 2003р.; графік зниження ліміту заборгованості розрахований на останні 3 місяці кредитування: на 01.03. 03 - 800 тис. грн., на 15.03. 03 - 500 тис. грн., на 01.04. 03 - 300 тис. грн., на 16.04. 03 - повне погашення;
 • по позичці погашення щомісячно рівними частинами.

5. Забезпечення: основні засоби ТОВ "Спектр" на суму 2,7 млн. грн. та право вимоги майна по контрактам на суму 4 млн. грн.

Рішення щодо надання позичок приймається колегіальне кредитним комітетом банку.

У кредитному договорі передбачено:

 • повне найменування сторін, їх поштові, банківські та інші реквізити, паспортні дані керівника позичальника;
 • мета кредитування;
 • сума позички, що надається, порядок надання кредитних коштів;
 • умови та терміни кредитування;
 • об'єкт кредитування (для здійснення попереднього та подальшого контролю за цільовим використанням позички цільове призначення позички повинно бути чітко визначено);
 • строк користування кредитними коштами та конкретні терміни його погашення;
 • розмір процентної ставки за користування позичкою, комісійних винагород, штрафних санкцій за несплату основного боргу та процентів;
 • черговість виконання зобов'язань по кредитному договору;
 • форма забезпечення повернення позички, сплати процентів та інших платежів по кредитному договору;
 • право банку на здійснення перевірок достовірності наданих документів та звітів, фінансового стану позичальника, його платоспроможності, цільового використання позички, стану зберігання заставленого майна;
 • відповідальність позичальника, тощо.

Після укладення кредитних договорів кредитний фахівець переходить до укладення договорів по забезпеченню повернення позичок.

Після підписання кредитного договору сторонами та його реєстрації в книзі реєстрації кредитних договорів фахівець кредитного підрозділу дає розпорядження підрозділам установи банку, про відкриття балансових рахунків для обліку наданих позичок, нарахованих процентів та позабалансових рахунків - по обліку застави та інших гарантій та розпорядження про надання позичок та оприбуткування застави.

Розпорядження містить інформацію про ліміт кредитування, процентну ставку, терміни погашення та основні вимоги до ведення позичкового рахунку. Розпорядження підписуються керівниками установи банку та відповідним виконавцем.

Фахівцями бухгалтерії на підставі наданих розпоряджень кредитного підрозділу виписуються прибуткові позабалансові ордери на оприбуткування застави.

Позички надаються з позичкового рахунку в безготівковому порядку переважно шляхом оплати розрахунково - грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах передбачених договорами та контрактами з постачальниками. Видача коштів по кредитній лінії буде здійснена по мірі виробничих потреб.

Перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку здійснюється лише за платіжним дорученням позичальника та після візування платіжного документу начальником кредитного підрозділу. Фахівець бухгалтерії слідкує за лімітом заборгованості по позичковому рахунку. Перевищення ліміту не допускається.

Порядок погашення позички визначається кредитним договором. Погашення основного боргу може здійснюватись:

 • одноразово (передбачає повернення позички в повній сумі в обумовлений кредитним договором строк);
 • в розстрочку (передбачає періодичну сплату платежів відповідно до надходження коштів від реалізації продукції виконання робіт, надання послуг та інших доходів).

Погашення позички, здійснювалось позичальником з поточного рахунку платіжними дорученнями. Банк самостійно приймав рішення про використання платежу, що надійшов від позичальника, керуючись черговістю виконання зобов'язань, визначеним у кредитному договорі. Взагалі, банк має право змінювати черговість сплати боргу за позичкою та відсотках на підставі обґрунтованого клопотання позичальника, враховуючи фінансові можливості установи банку.

У разі якщо позичальник не має можливості сплатити борг, останній стягується з гарантів (поручителів). При надходженні коштів на погашення заборгованості, операційний працівник робить відмітку в графіку про дату і суму погашення. У разі настання терміну погашення прострочених позичок, операційний працівник переносить суму на відповідний рахунок простроченої заборгованості та негайно повідомляє юридичну службу. Наступного дня після перенесення несплаченої суми на рахунок простроченої заборгованості юрист банку оформляє і направляє позичальнику претензію.

У разі погіршення фінансового стану позичальника, надання недостовірної бухгалтерської та статистичної інформації, ухилення від контролю банку, знецінення заставленого майна або встановлення факту незабезпеченості позички банк може наполягати на достроковому стягненні заборгованості за позичкою або її частини, а також суми відсотків за користування за позичкою. Позичальник не звільняється від погашення основного боргу, сплати процентів і пені при настанні будь-яких обставин, у тому числі і незалежних від позичальника.


19.06.2011