Механізм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредитів. Реферат

Оскільки різні форми застави мають свої переваги і недоліки, комерційні банки досить часто використовують змішані типи застави, що вимагають заставу, товарні документи, іпотеку. Конкретний вид застави визначається банком залежно від рівня організації кредитних відносин з тим чи. іншим позичальником

Стосовно вибору виду забезпечення, то його визначають передусім розроблена і впроваджувана банком кредитна політика і конкретний механізм відшкодування можливих збитків у разі неповернення позички.

Вартість застави визначається окремими методиками залежно від предмета застави (нерухомість, транспорт, готова продукція, товари в обороті), керуючись оптовими цінами, що склалися на ринку. При оцінці застави враховуються додаткові витрати, що виникають в процесі її реалізації (витрати на транспортування продукції зі складу, посередницькі послуги торгових фірм, зниження ціни продажу проти середніх цін для швидкості реалізації продукції), котрі на практиці становлять близько 30% вартості продукції.

Загальна сума застави повинна покривати суму позики та процентів за користування позикою, а також непередбачені додаткові витрати, які можуть виникати в процесі відчуження майна. Отже, загальну суму застави (8з) можна визначити формулою 2.9:

Sз = Sп+ Sпр +R + L + І + V, (2.9)

де Sз - сума астави; Sп - сума позики; Sпр - сума процентів за позикою; R - відрахування до резерву можливих втрат за кредитними операціями банку; L - витрати на утримання об'єкту застави; І - страхові платежі; V - витрати при зверненні стягнення.

Окрім суми застави, для банку важливу роль відіграє оцінка надійності застави, яка визначається співвідношенням вартості заставленого майна до суми позички, ліквідність предметів застави, а також можливістю здійснювати контроль за заставою.

Оскільки різні форми застави мають свої переваги і недоліки, комерційні банки досить часто використовують змішані типи застави, що вимагають заставу, товарні документи, іпотеку. Конкретний вид застави визначається банком залежно від рівня організації кредитних відносин з тим чи. іншим позичальником.

На підставі середніх ринкових цін та динаміки їх зміни протягом певного часу прогнозують можливе відхилення в період кредитування і враховують при оцінці.

     

Оцінка майна, що надається в заставу здійснюється в КВ АППБ "Аваль" відповідно до діючих наказів та розпоряджень по АППБ "Аваль".

В установах банку з метою мінімізації кредитних ризиків та зваженого підходу до визначення предметів застави, їх ліквідності та оцінки, а також для визначення права власності на заставлене майно створюється група по оцінці заставленого майна у складі кредитного фахівця, фахівця юридичної служби та безпеки банку.

При визначенні вартості майна, що передається в заставу виходять з його реальної (ринкової) вартості з урахуванням практичної складності при реалізації майна у разі невиконання позичальником зобов'язань. Вартість заставленого майна повинна бути достатньою для погашення основної суми боргу, процентів (за весь період користування позичкою та період для проведення претензійно-позовної роботи), комісій, передбачених кредитним договором, витрат по зберіганню заставленого майна, а також враховувати необхідність сплати податків. Загальний контроль за діяльністю групи покладається на керівника установи банку.

До оформлення договору застави відділення банку надсилають на узгодження до управління безпеки банку або інший уповноважений на те підрозділ Головного банку, перелік предметів застави та їх оцінку:

  • перелік предметів застави та їх детальну характеристику;
  • балансову та реальну вартість застави;
  • оціночну вартість застави (по домовленості сторін);
  • відповідальні особи, які здійснили перевірку наявності та умов зберігання заставленого майна, приналежності майна позичальнику (поручителю);
  • додаткову інформацію (місце зберігання, наявність страхового полісу, здатність банку здійснювати контроль за збереженням майна тощо).

З метою дослідження роботи банку з забезпеченням, як засобом мінімізації кредитного ризику, розглядаються кредитні відносини КВ АППБ "Аваль" з ТОВ "Макро", аналіз кредитоспроможності якого було розглянуто в попередньому розділі.

Як забезпечення виконання зобов'язань позичальника по поверненню позики та процентів за нею банком було прийнято від позичальника в заставу: 2 черга цеху по виробництву рибної продукції, що входить в структуру виробничих потужностей ТОВ "Макро": цеху по виробництву рибної гастрономії та цеху по виробництву консервів, які розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,4826 га. Схема організації технологічного процесу виробництва, місце розташування 2 черги цеху, підведених комунікацій дає можливість виділити 2 чергу цеху по виробництву рибної продукції як окремий, об'єкт.

2 черга цеху по виробництву рибної продукції введена в експлуатацію у 2000 році. Цех побудовано на базі складських приміщень шляхом реконструкції та переобладнання згідно індивідуального проекту. Балансова вартість тільки самих приміщень складає 355 987 гривень, що не відображає повної реальної ринкової вартості об'єкту завдяки налагодженому на даний час виробництву.

Вартість предмета застави в КВ АППБ "Аваль" визначалась методом оцінки по бізнесу, так як інші підходи в даному випадку не відображають реальну ринкову вартість. При визначенні вартості предмету застави методом оцінки по бізнесу враховувалось наступне:

1. Вихідними даними для розрахунків є дані, надані ТОВ "Макро" та дані бізнес — плану.

2. Виробничі потужності 1 та 2 черги цехів по виробництву рибної продукції практично однакові, тому 1/2 частину загальної суми від реалізації продукції за рік по обом чергам цехів із наданих даних можна прийняти як суму реалізації заставного цеху по виробництву рибної продукції.

3. Поправка на технічний брак та призупинення виробництва в зв'язку з перебоями в поставках електроенергії приймалась 5% (на підставі аналізу реальних фактів минулих років).

4. Ставка капіталізації приймалась як середня ставка серед банків регіону по гривневим депозитам для юридичних осіб - 1 5%.

5. Функціональний знос обладнання не перевищує 3%.

6. В процесі виробництва використовуються власні нові розробки, які дозволяють при дотриманні необхідних параметрів якості значно скоротити процес виробництва, що має позитивний вплив на одержання більшої суми від реалізації. Вартість предмета застави розраховується за формулою 2.10:

С майна = ЧОД/Рк, (2.10)

де С майна - вартість предмета застави; ЧОД - чистий операційний дохід за рік; Рк - коефіцієнт капіталізації.

Для 1 черги цеху по виробництву рибної продукції ЧОД= (8944,4 тис. грн. - 6509,2 тис. грн.) /2= 1217,6 тис. грн.

Враховуючі понижуючий коефіцієнт поправки на технічний брак 5% ЧОД = 1217,6 * 0,95 - 1156,72 тис. грн.

Ринкова вартість майна, розрахована методом оцінки по бізнесу складає:

С майна = 1156,72 тис. грн. /0,15 = 7711,47 тис. грн.

Застосовуючи понижуючі коефіцієнти для прийняття майна в заставу (виробничі приміщення — 30%, обладнання - 35%), заставна вартість 2 черги цеху по виробництву рибної продукції складає 2699,01 тис. грн.

Згідно критеріїв визначення класу застави предмет застави було віднесено до класу Б.

Необхідний розмір забезпечення (Сзаг. з.) за всіма зобов'язаннями ТОВ

"Макро" складає:

  • Кредитна лінія (Сзі) 1 млн. грн., строк дії 9 місяців, відсоток 32% річних: Сз1= 2* (32%*9/12+1) = 2,48 млн. грн.
  • Кредит на закупку сировини (Сз2) 1,5 млн. грн., строк 9 місяців, відсоток 35% річних: Сз2 =2* (1,5*9*35%/12+1,5) = 3,78 млн. грн.

С заг. з = Сз1+Сз2 = 2,48 + 3,78 = 6,26 млн. грн.

Загальна заставна вартість майна складає: 2, 69 млн. грн. + 4 млн. грн. = 6,69 млн. грн.

Загальний клас застави згідно критеріїв визначення: клас В.

Таким чином, в КВ АППБ "Аваль" вартість забезпечення, згідно до кредитної політики, повинна не менше ніж у 2 рази перевищувати нарощену суму за позичкою. Лише в такому випадку є можливим видача позички за встановленим лімітом кредитування.

Отже, саме так здійснювався аналіз забезпечення в КВ АППБ "Аваль" при кредитуванні ТОВ "Макро".

Варто зауважити, що при видачі разової позички чи відкриття кредитної лінії банк, виходячи з встановленого ліміту кредитування, враховуючи побажання клієнта та його фінансові можливості встановлює необхідний розмір забезпечення. А при видачі позички у вигляді овердрафту, забезпечення, як правило, не вимагається, оскільки користувачами овердрафту є надійні клієнти банку.


19.06.2011

Загрузка...