Українська грошово-кредитна система. Реферат

Головною ланкою кредитної системи є банки. Сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв'язку становлять банківську систему - складову частину кредитної системи

В Україні склалася дворівнева банківська система:

 • першим її рівнем є Національний Банк України (НБУ),
 • другим - банки та банківські установи.

Національний Банк України - державний банк країни, який разом із своїми філіями є першим рівнем банківської системи і виконує функції резервної системи. Національний Банк України утворений згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 30 березня 1991 року.

Як на Центральний банк, на нього згідно з законом, було покладено такі основні функції:

 • емісія грошей та організація їх обігу;
 • кредитор останньої надії для комерційних банків;
 • організація розрахунків між банками;
 • обслуговування державного боргу країни;
 • проведення операцій на ринку державних цінних паперів та валютному ринку;
 • видача комерційним банкам ліцензій на здійснення банківських операцій та операцій з іноземною валютою;
 • контроль за діяльністю комерційних банків.

Національний банк підзвітний Верховній Раді України. Йому належить виключне право випуску готівкових грошей в обіг та їх вилучення з обігу, тобто виконання функцій резервної системи.

В зв'язку з цим НБУ:

 • визначає порядок ведення касових операцій у народному господарстві;
 • організовує виготовлення банкнот і металевих грошей;
 • встановлює правила перевезення, зберігання та інкасації готівкових грошей;
 • забезпечує створення резервних фондів банкнот та металевих грошей;
 • визначає прикмети та порядок плати грошових знаків, також порядок обліку пошкоджених банкнот і монет та їх знищення.

На Центральний банк покладається регулювання грошового обігу в країні, в зв'язку з чим він з певною періодичністю готує для уряду аналіз стану та свої пропозиції з цього питання.

Для регулювання діяльності комерційних банків Національний Банк України визначає для них такі економічні нормативи:

 • мінімальний розмір статутного фонду;
 • граничне співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою його активів;
 • показники ліквідності балансу визначаються у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов'язаннями банку з урахуванням терміну їх погашення, а також можливості реалізації активів;
 • розмір обов'язкових резервів, що розміщуються в Національному банку;
 • максимальний розмір ризику на одного позичальника. Визначається в процентному відношенні до загальної суми власних коштів банку. В розрахунок ризику включається вся сума вкладень і кредитів даному позичальнику, а також видані за його дорученням гарантії, доручення та інші зобов'язання.

Максимальні розміри валютного, процентного та курсового ризиків являють собою максимальну суму незбалансованості різних видів активів і пасивів за їх валютною і процентною структурою.

     

Центральний банк здійснює контроль за дотриманням комерційними банками банківського законодавства.

У разі систематичного недотримання комерційними банками цього законодавства Центральний банк має право:

 • ставити перед засновниками комерційного банку питання про здійснення заходів з фінансового оздоровлення банку (збільшенню власних коштів, зміні структури активів тощо), про організацію чи ліквідацію банку;
 • застосовувати санкцію у вигляді стягнення грошового штрафу в розмірі додаткового доходу, одержаного внаслідок неправомірних дій банку;
 • підвищувати норми обов'язкових резервів;
 • призначати тимчасову адміністрацію для управління банком на термін, необхідний для його фінансового оздоровлення;
 • відкликати ліцензію на здійснення банківських операцій.

Центральний банк створює і організовує діяльність Державної скарбниці, забезпечує зберігання резервних фондів грошових знаків, дорогоцінних металів і золотих запасів; представляю інтереси України у зносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях, де міжнародне співробітництво передбачене на рівні центральних банків.

Структуру Національного банку України становить:

 • центральний апарат та його функціональні органи (Центральна розрахункова палата, через яку проходять всі міжбанківські платежі, Центр міждержавних розрахунків, Центральне сховище тощо);
 • Кримське республіканське управління;
 • обласні управління і розрахункові центри при них;
 • регіональні відділення і розрахунково-касові центри в містах і районах;
 • низка організацій при Національному банку.

Державні фінансові органи разом із Центральним банком виконують регулюючі функції у сфері фінансів. Найголовнішим серед них є Міністерство фінансів, яке займається питаннями планування та виконання державного бюджету і бюджетним фінансуванням; Державне казначейство яке займається збором державних доходів і їх витратою згідно з державним бюджетом.

Комерційні банки. На початок 1995 року в Україні було зареєстровано 228 банків (1891 банківська установа). Мало це чи багато? Порівняно з США, де діють тисячі фінансових посередників, звичайно, мало; порівняно з Японією, де діють лише 26 банків, - навіть багато. Відповідь залежить від фінансового стану банків та розвитку всієї системи в цілому. Японські банки мають великі обсяги капіталів та сотні філій по всій країні.

Слід зазначити, що багато банків на початок 1995 року мали невеликі капітали. Так, з усіх діючих близько 60 банків мали капітал, що дорівнював вартості середньої київської трикімнатної квартири. В той же час існували банки з вагомим капіталом та розгалуженою мережею філій. Наприклад "Україна" (535 філій), Промінвестбанк України (400 філій), Укрсоцбанк (116 філій).

В Україні кредитна система перебуває в стадії перебудови відповідно до потреб ринкової економіки.


01.06.2011