Емісійні операції комерційних банків. Реферат

Банки, що створюються у формі акціонерних компаній (товариств), емітують акції (основний випуск) з метою формування статутного капіталу. Порядок емісії акцій і відповідно формування статутного капіталу залежить від форми організації банку. Згідно з законодавством України банки можуть створюватись як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативні банки

Першочерговим завданням банку при проведенні емісійних операцій на ринку цінних паперів, враховуючи їх розмаїття, є розроблення певної емісійної політики.

Основні напрями емісійної політики банку:

 • визначення цілей емісійної діяльності;
 • вибір емісійних інструментів, тобто цінних паперів, що випускаються в обіг;
 • визначення найефективніших методів розміщення цінних паперів;
 • підтримання курсу цінних паперів власної емісії на вторинному ринку.

Емісійні операції банків на ринку цінних паперів можна систематизувати залежно від виду цінних паперів, що випускаються в обіг, а саме:

 • операції з випуску пайових цінних паперів (акцій або, інакше кажучи, інструментів власності);
 • операції з випуску боргових зобов'язань (облігацій, депозитних сертифікатів, комерційних цінних паперів або, інакше кажучи, інструментів позики);
 • операції з випуску похідних цінних паперів.

Банки, що створюються у формі акціонерних компаній (товариств), емітують акції (основний випуск) з метою формування статутного капіталу. Порядок емісії акцій і відповідно формування статутного капіталу залежить від форми організації банку. Згідно з законодавством України банки можуть створюватись як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативні банки.

Якщо банк створюється у формі акціонерного товариства відкритого типу (ВАТ), він пропонує акції широкому колу інвесторів, здійснює відкрите (публічне) розміщення акцій на умовах їх вільного подальшого обігу. Такі акції, як правило, є предметом угод купівлі-продажу на ринку, вони можуть обертатися на біржовому та позабіржовому ринках. Якщо ж банк створюється у формі акціонерного товариства закритого типу (ЗАТ), то він здійснює закрите (приватне) розміщення акцій серед обмеженого кола інвесторів.

Процес випуску акцій містить такі етапи:

1. Прийняття рішення про емісію.

2. Випуск проспекту емісії, який готують спеціалісти банку. У проспекті визначаються вид акції, обсяг емісії, витрати на неї, тривалість. Проспект емісії готується: при першій емісії - засновниками банку, при наступних емісіях - Правлінням банку. Проспект емісії має надавати таку інформацію:

 • характеристика емітента;
 • органи управління банком та вищі посадові особи;
 • опис ділової активності, діяльності емітента;
 • інформація про емісію;
 • фактори ризику.
     

3. Затвердження проспекту емісії Правлінням банку та його посвідчення незалежною аудиторською компанією.

4. Реєстрація проспекту емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Публікація проспекту емісії в пресі.

6. Розміщення цінних паперів. Відбувається такими способами:

 • вільний продаж;
 • капіталізація власних коштів;
 • обмін акцій попереднього випуску.

7. Реєстрація підсумків випуску.

8. Публікація підсумків емісії у пресі.

Рішення про випуск акцій (основний випуск) приймається засновниками товариства. Учасники приймають рішення про випуск акцій відповідно до установчого договору й оформляють його протоколом

Перший випуск акцій банку повинен складатися виключно із простих акцій.

З метою залучення додаткових ресурсів на середньо- і довгостроковій основі (довгі пасиви) банки вдаються до емісії боргових зобов'язань, яка має для банків деякі переваги порівняно з емісією акцій. По-перше, проценти, які банки виплачують за зобов'язаннями, вираховуються з прибутку, що оподатковується. По-друге, боргові зобов'язання не надають їх власникам права голосу на зборах акціонерів. До боргових цінних паперів, які можуть емітувати банки, належать:

 • ощадні (депозитні) сертифікати;
 • фінансові векселі;
 • облігації.

Ощадний (депозитний) сертифікат - це цінний папір, який є письмовим свідоцтвом банку про депонування його власником коштів у банк і підтвердженням права власника одержати в банку після встановленого терміну депозит і відсотки по ньому. На відміну від інших цінних паперів, ощадні (депозитні) сертифікати за визначенням можуть випускати тільки банки.

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися іменними та на пред'явника. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати обов'язково містять найменування (реквізити) власника, який їх одержує.

Якщо розглянути емісію банківських облігацій, то вона має такі самі вимоги, що й емісія акцій. Комерційним банкам суворо заборонено випускати облігації для поповнення статутного капіталу та покриття збитків банку. Реалізація облігацій може здійснюватися шляхом їх продажу за договорами або обміну на раніше випущені облігації.

Банки можуть емітувати фінансові векселі, тобто продавати їх за гроші. Фінансовий вексель банку є засобом платежу в межах терміну своєї дії і використовується для проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності за поставлену продукцію і виконані роботи. Банки можуть випускати фінансові векселі двома способами: шляхом продажу своїх векселів клієнтам;шляхом надання клієнтам вексельних кредитів.


30.05.2011