Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Форма №1 "Баланс": методика підготовки. Реферат

Форма №1 "Баланс": методика підготовки. Реферат

Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками бухгалтерського обліку. Коментарі до макета складання балансу

Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками бухгалтерського обліку.

 

Актив

Код рядка

 

Зміст рядка

№ коментарю

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

010

Ряд. 011-ряд. 012

 

Первинна вартість

011

Дт 12

 

Знос

012

(Кт 133)

 

Незакінчене будівництво

020

Дт 15

1

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

030

Ряд. 031-ряд. 032

 

Первинна вартість

031

Дт 10 – Дт 11

2

Знос

032

 (Кт 131 + Кт 132)

2

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Дт 141

3

Інші фінансові інвестиції

045

Дт 142 + Дт143

3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 16

 

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17

 

Інші необоротні активи

070

Дт 18 – Кт 19

 

Усього за розділом І.

080

Ряд. 010+ряд. 020+ряд. 030+ряд. 040+ряд. 045+ряд. 050+ряд. 060+ ряд. 070

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

Виробничі запаси

100

Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

Дт 21

 

 

Незакінчене виробництво

120

Дт 23

 

Готова продукція

130

Дт 26 + Дт 27

 

Товари

140

Дт 28

 

Векселі отримані

150

Дт 34

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161-ряд. 162

 

Первісна вартість

161

Дт 36

 

Резерв сумнівних боргів

162

 (Дт 38)

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

З бюджетом

170

Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644

4

За виданими авансами

180

Дт 371

 

За нарахованими доходами

190

Дт 373

 

За внутрішніми розрахунками

200

Дт 682 + Дт 683

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377

5

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 35

 

Кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

У національній валюті

230

Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

 

В іноземній валюті

240

Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

 

Інші оборотні активи

250

Дт 24, 643, 331, 332

 

Усього за розділом ІІ

260

Ряд. 100+ряд. 110+ряд. 120+ряд. 130+ряд. 140+ряд. 150+ряд. 160+ряд. 170+ряд. 180+ряд. 190+ряд. 200+ряд. 210+ряд. 220+ряд. 230+ряд. 240+ряд. 250

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Дт 39

 

Баланс

280

Ряд. 080+ряд. 260+ ряд. 270

 

 

Пасив

Код рядка

 

Зміст рядка

№ коментарю

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

Кт 40

 

Пайовий капітал

310

Кт 41

 

Додатковий вкладений капітал

320

Кт 421 + Кт 422

 

Інший додатковий капітал

330

Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

 

Резервний капітал

340

Кт 43

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Кт 441 – Дт 424 – Дт 443

 

Неоплачений капітал

360

 (Дт 46)

 

Вилучений капітал

370

 (Дт 45)

 

Усього за розділом І

380

Ряд. 300+ряд. 310+ряд. 320+ряд. 330+ряд. 350+ряд. 360+ряд. 370

 

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт 471 + Кт 472

 

Інші забезпечення

410

Кт 473 + Кт 474

7

Цільове фінансування

420

Кт 48

 

Усього за розділомІІ

430

Ряд. 400+ряд. 410+ ряд. 420

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504

8

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52

9

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Кт 54

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

 

Усього за розділом ІІІ

480

Ряд. 440+ряд. 450+ряд. 460+ряд. 470

 

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604

10

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кт 61

 

Векселі видані

520

Кт 62

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Кт 63

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

За отриманими авансами

540

Кт 681

 

З бюджетом

550

Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643

 

З позабюджетних платежів

560

Кт 6422

 

Зі страхування

570

Кт 65

 

З оплати праці

580

Кт 66

 

З учасниками

590

Кт 67

 

За внутрішніми розрахунками

600

Кт 682 + Кт 683

 

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644

11

Усього за розділом ІV

620

Ряд. 500+ряд. 510+ряд. 520+ряд. 530+ ряд. 540+ряд. 550+ряд. 560+ряд. 570+ряд. 580+ряд. 590+ряд. 600+ряд. 610

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69

 

Баланс

640

Ряд. 380+ряд. 430+ряд. 480+ряд. 620+ряд. 630

 

 

Коментарі до макета складання балансу

Коментар №1. У пункті 15 ПБО 2 сказано: "У статті "Незакінчене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Коментар №2. Рядок 031 балансу містить не тільки дебетове сальдо рахунка 10 "Основні кошти", але й дебетове сальдо рахунка 11 "Інші необоротні активи".

Коментар №3. У Плані рахунків одним з критеріїв розподілу рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" на субрахунки є пов’язаність сторін, іншим – метод обліку. В статті "Довгострокові фінансові інвестиції", окремо відображаються довгострокові фінансові інвестиції:

  • які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;
  • інші фінансові інвестиції.

Коментар №4. Дебетове сальдо рахунка 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами" не може бути в повному обсязі віднесене в рядок балансу 170, що відображає дебіторську заборгованість за рахунками з бюджетом, оскільки деякі обов’язкові платежі можуть сплачуватися не до бюджету.

Коментар 5. Рядок балансу 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" містить дебетове сальдо рахунків переважно 3-го класу, які не можуть бути включені в інші рядки балансу, крім них, у цей рядок балансу включається дебетове сальдо субрахунку за обов’язковими платежами, які сплачуються не до бюджету (див. Коментар №4).

Коментар №6. У пункті 41 ПБО сказано: "У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства".

Коментар №7. Підприємства, що є відповідно до законодавства страхувальниками, у випускному рядку 415 наводять суму страхових резервів.

Коментар №8. У статті "Довгострокові кредити банків" відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

Таким чином, в рядок балансу 440 "Довгострокові кредити банків" можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 501, 502, 503, 504.

Коментар №9. У пункті 47 ПБО 2 сказано: "У статті "Інші довгострокові фінансові зобов’язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

Коментар №10. У рядок балансу 500 "Короткострокові кредити банків" можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 601,602, 603, 604.

Коментар №11. Кредитове сальдо за рахунками 605 і 606 включено в рядок балансу 610 "Інші поточні зобов’язання", оскільки воно не може бути включене до складу інших рядків балансу, що належать до розділу ІV "Поточні зобов’язання", у тому числі і до складу рядка балансу 500 "Короткострокові кредити банків".

Література

1. Положення бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №396\3689.


18.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!