Звітність: класифікація та вимоги щодо її підготовки. Реферат

Класифікація фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності

Класифікація фінансової звітності. Звітність підприємства класифікується таким чином.

Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з:

 • Балансу (Ф – 1),
 • Звіту про фінансові результати (Ф – 2),
 • Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3),
 • Звіту про власний капітал (Ф – 4),
 • Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).

Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності:

 • Ф – 1м "Баланс",
 • Ф – 2м "Звіт про фінансові результати".

Фінансова звітність подається в:

 • статистичні органи управління по місцю реєстрації;
 • вищестоящі організації (власнику на вимогу);
 • обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;
 • комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.

Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.

Особливістю фінансової звітності є те, що вона має певне узагальнення з даними обліку.

Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

     

Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

 • існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

 • Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.
 • Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.
 • Фінансова звітність повинна бути достовірною.
 • Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди і також фінансові звіти різних підприємств.

Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

 • автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;
 • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
 • періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;
 • історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 • нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;
 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 • послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
 • обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
 • превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Література

1. Положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №391\3684.


18.03.2011