Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів": методика підготовки. Реферат

Класифікація діяльності підприємства. Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності. Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Класифікація діяльності підприємства

Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі – грошові кошти) за звітний період.

В звіті розкриваються джерела надходження та видатку грошових коштів у розрізі таких видів діяльності, як операційна, інвестиційна та фінансова.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, яка не є інвестиційною та фінансовою. Грошові потоки від операційної діяльності підприємства (зараз та надалі маємо на увазі підприємство – не фінансову та не інвестиційну установу) включають:

 • надходження грошових коштів від продажу основної та допоміжної продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни її продажу;
 • надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;
 • видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг);
 • виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю (оплата електроенергії, опалення, МШП та ін.);
 • виплати за розрахунками з персоналом;
 • виплати відсотків за користування банківськими кредитами;
 • виплати за податками та зборами та інші види виплат.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є частиною грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають:

 • надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отримання раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;
 • видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, надання позик іншим підприємствам та внаслідок інших операцій.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Грошові потоки від фінансової діяльності включають:

 • надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій) векселів, надходження у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного фонду, отримання банківських кредитів та внаслідок інших операцій;
 • видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій.

Іншими словами, інвестиційна діяльність пов’язана із вкладенням фінансових коштів із метою отримання доходу, а фінансова – із залученням грошових коштів у результаті фінансових операцій.

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому для обчислення прибутку від операційної діяльності даний прибуток (збиток) повинен коригуватись на величини прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності (неопераційних) – прибутки (доходи) повинні відніматись, а збитки (втрати) додаватись до нього. В результаті цього буде отримано прибуток (збиток) тільки від операційної діяльності.

Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

При визначенні змін в оборотних активах підприємства до цих змін не включаються:

 • зміна заборгованості держави з податку на прибуток (у складі статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом");
 • зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборгованості перед бюджетом з податку на прибуток;
 • зміна суми авансів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю (для їх розмежування доцільно відкрити субрахунки типу "Аванси, видані в процесі операційної діяльності" та "Аванси, видані в процесі не операційної діяльності");
 • зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;
 • зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, якщо термін сплати такої заборгованості менше одного року;
 • погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;
 • зменшення запасів у зв’язку з їх використанням для поліпшення необоротних активів (капітального характеру).

При визначенні змін у поточних зобов’язаннях (рядок 100 Звіту) до цих змін не включаються:

 • зміна зобов’язань з податку на прибуток;
 • погашення зобов’язань з ПДВ шляхом зменшення переплати з податку на прибуток;
 • збільшення зобов’язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;
 • зміна зобов’язань за відсотками;
 • зміна векселів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю;
 • зміна суми авансів одержаних, що не пов’язані з операційною діяльністю;
 • погашення зобов’язань необоротними активами;
 • погашення зобов’язань викупленими власними акціями;
 • зміна заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, термін сплати яких менше одного року або операційного циклу;
 • зміна заборгованості, що пов’язана з поліпшенням основних засобів.

Таблиця 1. Порядок заповнення Звіту в частині операційної діяльності.

Джерело інформації

Код рядка

Дані з рядка

Надходження

Видаток

1

2

3

4

Звіт про фінансові результати

010

рядок 170

рядок 175

020

рядок 260

Х

Баланс

030

Збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)

Зменшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

040

Дт 945

Кт 312, 314

Дт 312, 314

Кт 714

Звіт про фінансові результати

050

рядки 150, 160

рядки 110, 120, 130

060

рядок 140

Х

Звіт

070

рядок 010 ± (020, 030, 040, 050, 060)

Баланс

080

Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250

Збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250

090

Зменшення за рядком 270

Збільшення за рядком 270

100

Збільшення за рядками

520-580, 600, 610

Зменшення за рядками 520-580, 600, 610

110

Збільшення за рядком 630

Зменшення за рядком 630

Звіт

120

рядок 070 ± (080, 090, 100, 110)

Звіт про фінансові результати, Баланс, аналітичні дані до бухгалтерських записів

130

х

 "Фінансові витрати" (+) збільшення (зменшення) заборгованості за відсотками (в складі "Іншої поточної заборгованості") або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

140

х

Дт 641

Кт 311

Звіт

150

рядок 120 ± (130,140)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

160

Дт рахунків грошових коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності

Дт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності Кт рахунків грошових коштів

Звіт

170

рядок 150 ± 160

 

Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Джерела, з яких береться інформація для занесення в Звіт в частині інвестиційної та фінансової діяльності, показані в таблиці 2.

Таблиця 2. Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності.

Код

Рядка

Джерело інформації

про народження грошових коштів

Джерело інформації

про видаток грошових коштів

Визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

180

190

200

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, на яких враховувалась заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (377 "Неопераційні", 681 "Неопераційні" або 685 "Неопераційні")

х

х

х

 

210

220

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 373

х

х

230

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 681 "Неопераційні", 377 "Неопераційні"

х

240

250

260

х

х

х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів, на яких враховувалась заборгованість за придбані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (371 "Неопераційні", 677 "Неопераційні", 685 "Неопераційні") та Кт рахунків грошових коштів*

270

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 371,377 "неопераційні" та Кт рахунків грошових коштів

280

Рядки 180-270

290

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності, та Кт рахунків грошових коштів

300

Рядки 280±290

310

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 46

х

320

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 501, 502, 511, 512, 521, 601, 602, 622, 685 "неопераційні"

х

330

Аналітичні дані з інших надходжень грошових коштів від фінансової діяльності:

х

340

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 601, 602, 611, 612, 621, 622, 685 "неопераційні" та Кт рахунків грошових коштів

350

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 671 та Кт рахунків грошових коштів

360

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 451, 452, 453, 685 "Неопераційні" та Кт рахунків грошових коштів

370

Рядки 310-360

380

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності, та Кт рахунків грошових коштів

390

Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380

Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380

400

Рядки 170, 300, 390

410

Сума рядків 230 – 240 Балансу на початок року (графа 3)

Х

420

Дт 312, 314 Кт 714

Дт 945 Кт 312, 314

430

410±400±420=230,240 Балансу на кінець року (графа 4)

Х

 

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №398\3691.


18.03.2011