Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Види обліку праці: аналітичний та синтетичний. Реферат
Загрузка...

Види обліку праці: аналітичний та синтетичний. Реферат

У рефераті подано відомості про побудову синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати

Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.

Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Рахунок 66 "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" - пасивний, балансовій, розрахунковий:

 • 66 1- "Нарахована заробітна плата";
 • 662 - "Депонована заробітна плата".

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).

Облік розрахунків з робітниками та службовцями по операціях, не пов'язаних з оплатою праці (розрахунки за товари, які продані в кредит), ведеться на рахунку 39 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях", який має наступні субрахунки:

 • 1 - за товари, продані в кредит;
 • 2 - позика на індивідуальне житлове будівництво;
 • 3 - позика на будівництво садових будинків;
 • 4 - позика молодим сім'ям;
 • 5 - на формений одяг;
 • 6 - по акціях;
 • 7 - заборгованість учасників по підписці на акції.

По кредиту даного рахунку відображається заборгованість робітників по виданих позиках, а по дебету - погашення цієї заборгованості.

Розрахунки з працюючими при ручному способі обробки документів вносять у розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості.

Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються із розділів "Нарахування заробітної плати", "Відраховано, передано, внесено, виплачено", "Належить на 1 число сума до виплати".

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66.

Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 "Нарахована заробітна плата".

№ п/п

Найменування господарської операції

Бухгалтерська проводка

 

 

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного і допоміжного виробництв та ін.

23

661

2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

3

Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.

39

661

4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

5

Нарахована оплата, пов'язана з виправленням браку продукції.

24

661

6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93, 94

661

7

Нараховані суми оплати праці, пов'язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів.

972

661

8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

9

Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані за рахунок підприємства.

92

661

10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.

23

661

11

Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів економічного стимулювання, Фондів спеціального призначення і доплат.

--

--

12

Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.

48

661

13

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.

47

661

14

Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).

65

661

15

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством.

23,91, 92

661

16

Депонована заробітна плата

661

662

17

Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов'язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.

991

661

18

Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)

30

661

19

Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.

661

30

20

Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття.

661

641

21

Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих 1% - 2% до Пенсійного фонду.

661

651

22

Відраховані із заробітної плати проф. внески, 1%

661

685

23

Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.

661

372

24

Сплачено за подарунки.

68

31

25

Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням ПДВ): а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:

 

 

 

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства.

48

661

 

нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фонду 32%.

91

651

 

б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:

 

 

 

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

- списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства

48

661

 

- нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу

91

651

 

- прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць

661

641

 

- відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.) *2% - до Пенсійного фонду

661

651

 

- збір на випадок безробіття (750грн. +300грн.) *0,5%

661

65

 

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці ". Рахунок 66 має два субрахунки:

 • 661 "Розрахунки з оплати праці",
 • 662 "Розрахунки з депонентами".

По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661 відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при переході на нові облікові принципи не змінилися. Типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10. 1995 року №253 та від 22.05. 1996 року №144.

Зміни внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела нарахування виплат.

В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (дані-НСБО) відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання і виплати за рахунок прибутку. Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" призначено виключно для формування резервного фонду згідно з установчими документами і для розподілу прибутку між власниками. Усі виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру витрат значно змінено з двох причин:

 • введено класифікацію діяльності підприємства;
 • визначено більш глибоку деталізацію витрат.

Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна класифікувати й самі витрати на оплату праці.

При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 "Витрати на оплату праці" передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплату праці:

 • 811 "Виплати за окладами і тарифами". Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;
 • 812 "Премії та заохочення". Відображається витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);
 • 813 "Компенсаційні виплати". Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);
 • 814 "Оплата відпусток". Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;
 • 815"Оплата іншого невідпрацьованого часу". Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов'язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від виробництва тощо);
 • 816 "Інші витрати на оплату праці". Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).

Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12. 1995 року №323.

Облік обов'язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65" Розрахунки по страхуванню" на відповідних субрахунках:

 • 651 "По пенсійному забезпеченню";
 • 652 "По соціальному страхуванню";
 • 653 "По страхуванню на випадок безробіття". По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету - перерахування їх одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи";
 • 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
 • 822 "Відрахування на соціальне страхування";
 • 823 "Відрахування на випадок безробіття".

Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці та обов'язкових зборів буде відноситися в дебет відповідних рахунків:

Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів (робіт, послуг) і відрахування на неї.

23 "Виробництво ".

Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї.

91 "Загально виробничі витрати "

Оплата праці апарату управління і відрахування на неї

92 "Адміністративні витрати"

Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї

93" Витрати на збут "

Оплата праці працівників об'єктів соціально-культурного призначення і відрахування на неї.

949 "Інші витрати операційної діяльності"

 

Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці варіанти наведені нижче.

Облік із застосуванням рахунків класу 8

№ п/п

Зміст операцій

Дт

Кт

1

Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами.

811

661

2

Нарахування премії

812

661

3

Нарахування збору на пенсійне страхування

821

651

4

Нарахування збору на соціальне страхування

822

652

5

Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття

823

653

 

Облік із застосуванням рахунків класу 9

№ п/п

Зміст операцій

Дт

Кт

1

Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами: Робітникам службі збуту АУП

23 93 92

661 661 661

2

Нарахування премії: Робітникам службі збуту АУП

23 93 92

661 661 661

3

Нарахування збору на пенсійне страхування: робітникам (32%) службі збуту (32%) АУП (32%)

23 93 92

651 651 651

4

Нарахування збору на соціальне страхування Робітникам (4%) службі збуту (4%) АУП (4%)

23 93 92

652 652 652

5

Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття: Робітникам (!. 5%) службі збуту (1.5%) АУП (!. 5%)

23 93 92

653 653 653

 

Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9

№ п/п

Зміст операцій

Дт

Кт

1

Нарахування основної і додаткової зарплати за окла дами і тарифами: робітникам службі збуту - АУП

811 "Виплати за окла дами і тарифами" 23 "Виробництво" 811 "Виплати за окладами і тарифами" 93 "Витрати на збут" 811 "Виплати за окла дами і тарифами" 92 "Адміністративні витрати"

661 "Розрахунки по заробітній платі" 811 "Виплати за окладами і тарифами" 661 "Розрахунки по заробітній платі" 811 "Виплати за окла дами і тарифами" 661 "Розрахунки по заробітній платі" 811 "Виплати за окладами і тарифами"

2

Нарахування премії робітникам: - робітникам - службі збуту - АУП

812 "Премії та заохочення" 23 "Виробництво" 812 "Премії та заохочення" 93 "Витрати на збут" 812 "Премії та заохочення" 92 "Адміністративні витрати"

661 "Розрахунки по заробітній платі" 812 "Премії та заохочення" 661 "Розрахунки по заробітній платі" 812 "Премії та заохочення" 661 "Розрахунки по заробітній платі" 812 "Премії та заохочення"

3

Нарахування збору на пенсій не страхування: - робітникам - службі збуту - АУП

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення 23 "Виробництво" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення 93 "Витрати на збут" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення 92 "Адміністративні витрати"

651 "По пенсійному забезпеченню" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення 651 "По пенсійному забезпеченню" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення 651 "По пенсійному забезпеченню" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення

4

Нарахування збору на соціальне страхування робітникам службі збуту - АУП

822 "Відрахування на соціальне страхування" 23 "Виробництво" 822 "Відрахування на соціальне страхування" 93 "Витрати на збут" 822 "Відрахування на соціальне страхування" 92 "Адміністративні витрати"

652 "По соціальному страхуванню" 822 "Відрахування на соціальне страхування" 652 "По соціальному страхуванню" 822 "Відрахування на соціальне страхування" 652 "По соціальному страхуванню" 822 "Відрахування на соціальне страхування"

5

Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття: - робітникам службі збуту - АУП

823 "Страхування на випадок безробіття" 23 "Виробництво" 823 "Страхування на випадок безробіття" 93 "Витрати на збут" 823 "Страхування на випадок безробіття" 92 "Адміністративні витрати"

653" По страхуван ню на випадок без робіття" 823 "Страхування на випадок безробіття" 653" По страхуванню на випадок безробіття" 823 "Страхування на випадок безробіття" 653" По страхуванню на випадок без робіття" 823 "Страхування на випадок безробіття"

 

Безперечно, найменш трудомістким при обліку витрат на оплату праці є застосування рахунків класу 8. Якщо підприємство невелике, не має розвинутої організаційної структури, то для формування інформації про витрати у розрізі видів витрат достатньо складати для різних служб окремі розрахункові відомості. Нововведенням це ніяк назвати не можна.

Якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності і веде облік витрат із застосуванням рахунків класу 9, то інформацію про елементи витрат нескладно сформувати за кредитовими оборотами, наприклад:

 • на оплату праці - кредитові обороти за рахунком 661, за винятком бухгалтерського запису: Дт 652 - Кт 661 (лікарняні листки);
 • на відрахування - кредитові обороти за субрахунками 651, 652 і 653.

Забезпечити облік із застосуванням рахунків класів 8 і 9 одночасно досить складно, тому що кількість бухгалтерських записів збільшується в декілька разів.

Згідно зі статтею 73 Кодексу Законів про Працю України на теперішній час існує такий перелік святкових та неробочих днів:

Святкові дні:

 • 1 січня - Новий рік;
 • 7 січня - Різдво Христове;
 • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
 • 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
 • 9 травня - День Перемоги;
 • 28 червня - День Конституції України;
 • 24 серпня День незалежності України;
 • 7-8 листопада - річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Неробочі дні:

 • 7 січня - Різдво Христове;
 • один день (неділя) - Пасха (Великдень);
 • один день (неділя) - Трійця.

Усього 12 святкових та неробочих днів за рік.

Нарахування на фонд заробітної плати

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

п/п

 

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

Фонд оплати праці

23

661

661 641

641 311

2

Відрахування на формування обов'язкового державного Пенсійного фонду (32%)

23

651

651

311

3

Відрахування до фонду соціального страхування (4%)

23

652

652

311

4

Відрахування до фонду безробіття (1,5%)

 

653

653

311

 

Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою форму стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів. Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців бухгалтерія підприємства утримує прибутковий податок (див. табл. 2.2), суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів; грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також утримується:

 • 1% - у Пенсійний фонд;
 • 0,5% - у фонд соціального страхування;
 • 1% - профспілкові внески.

Проводки про утримання прибуткового податку

Зміст операції

Дт

Кт

Утримання прибуткового податку

661

641

Перерахування прибуткового податку

641

311

 

Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів:

 • на 1 дитину - 25%.
 • на 2 дитини - 33%.
 • на 3 і більше - 50%.

Кожний місяць утримуються профспілкові внески у розмірі 1%. Також утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчим листам за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або у визначеному проценті. Документи, які надійшли реєструються у спеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.

Згідно з законами "Про формування фонду для виконання заходів по ліквідації наслідків на ЧАЕС та по захисту населення, який вступив в дію з 12.07. 97, "Про збір та обов'язкове державне пенсійне страхування", який вступив в дію з 29.07. 97, "Про збір та обов'язкове пенсійне страхування", загальний відсоток нарахування на заробітну плату зменшився з 51% до 47,5%, при цьому змінилися ставки нарахування.

Платники і ставки зборів

 

Ставки зборів

п/п

Платники

В Пенсійний фонд

В фонд соц. страхування

1

2

3

4

1

Суб'єкти підприємницької діяльності, державні, бюджетні та інші юридичні особи, їх філії та відділення, які не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників

32%

5,5%, в тому числі 1,5% - на обов'язкове страхування на випадок безробіття

2

Підприємства, організації, де працюють інваліди: а) для інвалідів б) для інших осіб

4% 32%

1% 5,5%

3

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників

32%

0,5%

4

Фізичні особи, які працюють на контрактній основі, а також фізичні особи, які виконують роботу на основі договорів

1% від ФЗП

0,5% від ФЗП або від прибутку

5

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності

32%

 

 

Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить розрахування утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. В залежності від договору заробітна плата робітника може виплачуватись один або два рази у місяць. В останньому випадку в першу половину місяця видається аванс, а в другу - проводиться повний розрахунок заробітної плати за місяць.

N

Зміст операції

Дт

Кт

1

Утримання з заробітної плати: - аліментів - адміністративного штрафу

661 "Розрахунки по заробітній платі" 661 "Розрахунки по заробітній платі"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

2

Виплата аліментів одержувачу з каси підприємства

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

ЗОЇ "Каса в національній валюті"

3

Перерахування утриманого адміністративного штрафу

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 

Оподатковування натуроплати відповідно до чинного законодавства істотно відрізняється від оподатковування заробітної плати, виплаченої коштами. Роздивимося порядок обкладення натуроплати, зокрема податком із додаткової вартості і податком із прибутку, прибутковим податком, зборами в Пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, у тому числі на випадок безробіття.

Що стосується оподатковування операцій ПДВ по видачі натуроплати робітникам ПДВ, то відповідно до п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДВ у випадку здійснення операцій по натуральних виплатах у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відношеннях із підприємством, база оподатковування визначаються виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайні ціни.

Таким чином, у випадку якщо натуроплата провадиться продукцією власного виробництва, то числення суми податкових зобов'язань по ПДВ повинно провадитися виходячи з відпускної ціни виробленої продукції. Те ж стосується і числення валового прибутку, тобто не зависимо від того, провадиться натуроплата по собівартості виробленої продукції або виходячи з її відпускної ціни, сума валового прибутку повинна відповідати відпускній ціні виробленої продукції (без ПДВ).

Аналогічна ситуація й у випадку видача натуроплати продукцією інших підприємств. Податкові зобов'язання по ПДВ і валовий прибуток визначаються виходячи з ціни її придбання (звичайної ціни). Відповідно до п. 11.16 ст. 11 Закону про ПДВ до 1 січня 2002 року звільняються від оподатковування в порядку, передбаченому п. 5.1. ст. 5 Закону про ПДВ, операції по видачі сільськогосподарської продукції власного виробництва підприємств-виробників сільськогосподарської продукції фізичним особам, що знаходяться в трудових відношеннях із підприємством-виробником сільськогосподарської продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу, але не більш 70 грн. у розрахунку на повний календарний місяць.

Проте п. 12 Указу Президента України "ПРО деякі зміни в оподатковуванні" від 07.08. 98 р. № 857 визначено, що при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій на території України податок стягається по ставці 20%, у тому числі при обміні товарами (роботами, послугами), операції по продажі яких звільняються від оподатковування або оподатковуються податком по нульовій ставці.

Відповідно до вищевикладеного ніяких пільг по ПДВ для підприємств-виробників сільськогосподарської продукції при натуроплаті своїм робітникам у даний час немає.

Відповідно до статті 2 Декрету № 13-92 доходи, отримані в натуральній формі, включаються в сукупний оподатковуваний прибуток за календарний рік по вільним (ринковим) цінах, якщо інше не передбачено дійсним Декретом.

Цей загальний принцип оцінки натуроплати для обкладення прибутковим податком конкретизований у п. 2.3 Інструкції про прибутковий податком.

Інструкцією про прибутковий податок передбачено три варіанти оцінки натуральних виплат для вмикання їх до складу місячного сукупного оподаткованого прибутку робітника.

Виплати продукцією власного виробництва. У випадку виплати заробітної плати в натуральній формі її розмір у складі місячного сукупного оподаткованого прибутку робітника обчислюється по відпускній ціні зазначеної продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведене нарахування заробітної плати. Якщо в поточному місяці така продукція не реалізовувалася, її розмір обчислюється по відпускній ціні попереднього місяця.

Виплати продукцією інших виробників. Натуральна продукція інших виробників до складу місячного сукупного оподаткованого прибутку робітника оцінюється по цінах її придбання.

Виплати продукцією інших виробників, отриманої по бартерним (товарообмінним) операціях в області зовнішньоекономічної діяльності

Натуроплата такого виду оцінюється в складі місячного сукупного оподаткованого прибутку робітника по митній вартості, сплаченої при її увозі в Україну і перераховується в гривні за курсом НБУ на дату одержання натуральної оплати.

Прибутки громадян, отримані ними від подальшого продажу натуральної продукції, включаються до складу сукупного оподаткованого прибутку у виді різниці між ціною реалізації і ціною, по якій вони були включені для оподатковування заробітної плати. Прибутки в натуральній формі і від подальшого продажу натуральної продукції відбиваються в декларації робітника і підтверджуються довідкою підприємства або організації, що робили натуральні виплати.

Законом України від 14.02. 96 р. № 46 внесені зміни і доповнення в Декрет, відповідно до яких натуроплата робітників сільгосппідприємств, рибних господарств усіх форм власності і господарювання і рибальських колгоспів звільняється від прибуткового податку, якщо оплата зроблена сільгосппродукцією, рибною продукцією власного виробництва і продукцією її переробки. При цьому прибутки вимірюються по очікуваній собівартості продукції. Раніше постановою КМУ від 28.12. 95 р. № 1059 "Про звільнення натуральної оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств від обкладення прибутковим податком" таке звільнення поширювалося тільки на сільгосппідприємства. Починаючи з 06.03. 96 р. (дати вступу в силу Закону України від 14.02. 96 р. № 46) воно стосується і рибних господарств. У перелік продукції, крім сільгосппродукції, включена також продукція її переробки.

Відповідно до Закону № 400 об'єктом збором у Пенсійний фонд являються фактичні витрати на оплату праці робітників, що включають у себе витрати на виплату основний і додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Інструкції № 323, а також винагороди, виплачування громадянам за виконання робіт (послуг) відповідно до договорів цивільно-правового характеру, крім виплат. Таким чином, у випадку виплати робітникам заробітної плати в натуральній формі вона оподатковується збором у Пенсійний фонд на загальних основах, тобто збір у Пенсійний фонд нараховується розмірі 32% і утримується з заробітної плати робітника в розмірі 1 або 2%.

Висновок. Заробітна плата - це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, якщо не як найважливіших. У зв'язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов'язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, - пов'язані із заробітною платою.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства

З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов'язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т. п.; правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинальною уявою. Яскравим прикладом служить Закон України "ПРО збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 06 97 р № 400/97 ВР, із змінами і доповненнями У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами України Два з них стосувалися безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд для підприємстві, а один - ставки збору для робітників підприємства. Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час.

Особлива увага виділена порядку проведення індексації заробітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою термінів її виплати.

Бухгалтерський облік тісно пов'язаний із багатьма категоріями економічних наук, і насамперед - із категоріями споживчого ринку - ціною, рентабельністю, прибутком, фінансовою усталеністю, ліквідністю. Бухгалтерський облік служить першоосновою ефективної господарської діяльності.

Додаток №1. Відображення операцій по рахунку 70/1

№п/п

Назва господарської операції

Бухг.

Проводка

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Нарахування оплати праці робітникам, зайнятим по доставці і зберіганню обладнання до установок Нарахування оплати праці робітникам основного виробництва Нарахування оплати праці робітникам допоміжних виробництв Нарахування оплати праці робітникам, що обслуговують машини і обладнання Нарахування оплати праці персоналу загальновиробничого призначення Нарахування оплати праці персоналу загальногосподарського призначення Нарахування оплати праці робітникам повиправленню браку Нарахування оплати праці робітникам обслуговуючих виробництв і господарств Нарахування оплати праці по виробництві некапітальних робіт Нарахування оплати праці робітникам по операціях, пов'язаних з витратами майбутніх періодів Нарахування оплати праці робітникам за роботи, пов'язані з капітальними вкладеннями Нарахування оплати праці робітникам, пов'язаних зі збутом і реалізацією продукції Нарахування оплати праці робітникам торгівлі і тим, які займаються посередницькими операціями Нарахування оплати праці робітникам, зайнятим розбиранням і демонтажем обладнання при реалізації основних засобів: При державній формі власності При недержавній формі власності Поступлення грошей в касу на погашення переплат і авансів, виданих раніше Нарахування допомог за рахунок засобів соцстраху Допомоги по непрацездатності через виробничі травми, виплачені на основі судових рішень: винесених до поточного року винесені в поточному році, що травми отримані по вині цеху винесені в поточному році, що травми отримані не з вини цеху Сума оплати праці за рахунок інших підприємств чи осіб Нарахування оплати праці за роботи по боротьбі зі стихійними лихами Нарахування доходів (дивідендів) робітникам-акціонерам Компенсації за дні невикористаного відпуску, виплачені при звільнені робітника Нарахування премій з фондів економічного стимулювання Нарахування премій і винагород з фондів спеціального призначення Фактична сума оплати праці за рахунок засобів на оплату відпусток робітникам Нарахування оплати праці за рахунок засобів цільового фінансування Утримання вартості послуг, наданих робітникам допоміжними виробництвами, утримання за допущену водіями перевитрату палива Утримання з доплати праці по відшкодуванню втрат від браку: погашення втрат повністю в поточному місяці погашення втрат протягом кількох місяців Утримання з оплати праці вартості продукції чи послуг, відпущених робітникам підприємства обслуговуючими виробництвами Виплата готівкою заробітної плати, допомог, дивідендів і т. д. Перерахування через рахунки в банку зарплати Утримання податків з оплати праці Утримання х оплати праці членських профспілкових внесків і відрахування в Пенсійний фонд Депонування своєчасно не отриманої зарплати Утримання з оплати праці підзвітних осіб виданих їм сум, за які вони не прозвітувались Утримання з оплати праці в рахунок відшкодування принесеного підприємству матеріального збитку Утримання з оплати праці за товари, куплені в кредит, за отримані позики Утримання з оплати праці (по заявам робітників) сум по виконавчих документах і нарахування платежів за квартирну плату, за плату проживання в гуртожитку і т. д.

07 20 23 24 25 26 28 29 30 31 33 43 44 85 46 50 69 26 25 26 76 80 81 25,26 89 88 89 96 70 70 70 70 70 70 70 70 70/1 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 23 28 72 29 50 51,52, 55 68 69 70/2 71 72 73 76

 


18.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!