Загрузка...

Соціологія: акмеологічна служба. Реферат

У рефераті подано відомості про акмеологічну службу як форму забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості

При висвітленні питань зв’язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічні служб. Психолого-акмеологічні служби повинні стати важливою ланкою між психологічною наукою і акмеологічної наукою а також і практикою. Саме вони в першу чергу повинні демонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні актуальних питань. Саме в них повинні знаходити практичне впровадження різноманітні психологічні та акмеологічні ідеї.

Як зазначає Е. А. Яблокова, на сьогоднішній день Акмеологами розроблено наукові і організаційні основи створення і функціонування психолого-акмеологічних служб різного рівня. Однак, перед тим, як розкрити їх, звернемося до історичних передумов їх виникнення.

Ідея створення психолого-акмеологічних служб є розвитком концепції "психологічних" і "соціально-психологічних служб", яка була висунута ще в ХХ столітті. В ті роки психологічна служба задумувалася і створювалася як організаційна система практичного використання можливостей психології для вирішення актуальних практичних завдань і перш за все психологічної діагностики, експертизи, консультації в сфері виробництва, освіти, медицини, охорони правопорядку.

Необхідність масштабного використання психологічних знань на практиці була обумовлена значним підвищенням ролі "людського фактору" в процесі виробництва, управління, освіти, що було спричинено науково-технічним прогресом.

В ті роки стало очевидним, що розвиток техніки, нових інформаційних технологій, професійних взаємодій між суб’єктами діяльності висуває якісно нові, більш високі вимоги до інтелектуальної та емоційної сфери особистості, які зумовлені значними навантаженнями на них, які інколи взагалі існують на межі психологічних можливостей людини. робота створених служб соціального розвитку організацій повинна була опиратися на систему комплексного наукового знання про людину. Природно що почали змінюватися вимоги до професійної підготовки спеціалістів. Якісно нові завдання вимагали використання гуманітарних знань, серед яких акмеологічні стали займати ведуче, значне місце.

У короткі терміни були розроблені типові структури психологічних служб, їх статус, характер діяльності, визначений спектр завдань, які необхідно вирішувати та практика впровадження.

Таким чином психологи почали здійснювати наступне:

 • допомагати роботі кадрових підрозділів;
 • розробляти плани соціального розвитку;
 • займатися питаннями підвищення трудової мотивації;
 • організовувати роботу по оптимізації психологічного клімату;
 • забезпечувати психологічну компенсацію несприятливих функціональних станів, які виникали в процесі діяльності;
 • проводити психокорекцію форм соціальної поведінки.

Таким чином, психологічні служби з’явилися в багатьох організаціях і на виробництві, в ряді галузей у військових структурах. Вона на практиці довели свою високу ефективність. Проте, в процесі "перебудови" та під час "радикальних економічних реформ" система психологічних служб в тоді ще Радянському Союзі була практично повністю зруйнованою.

     

Сьогодні проблема відтворення таких служб стала знову досить актуальною. Перш за все це обумовлено соціально-психологічними особливостями, високою "ціною" та жорсткими вимогами ринкових відносин до суб’єктів діяльності. водночас, просто реанімувати такі служби було б не вірно, через те, що корінним чином змінилися вимоги і умови їх функціонування, отже виникла необхідність у створенні власне психолого-акмеологічних служб. У цьому аспекті робота акмеологів в Російській Федерації носить дещо випереджуючий характер.

У першу чергу слід відмітити, що психологічні служби відрізняються від акмеологічних. Зокрема, психологічні служби створювалися для іншої суспільно-економічної формації, тому ряд стратегічних завдань на сьогоднішній день є неактуальними або перетерпіли суттєві зміни (наприклад, забезпечення ділової репутації замінено на формування ефективного іміджу). В той час немало практичних завдань залишилися на попередньому рівні (формування кадрового потенціалу організації).

Суттєво виросла необхідність в професіоналах високого рівня, що обумовило до залучення наукового знання до вирішення завдань прогресивного особистісно-професійного розвитку, а це вже є акмеологічними знаннями. Появилися і нові завдання, які вимагають залучення суто акмеологічних знань (наприклад: формування корпоративних відносин, патерналістського стилю керівництва, досягнення соціального партнерства). Все це і призвело до організації психолого-акмеологічних служб.

Відзначимо, що акмеологічна служба Росії входить в якості складової частини в систему акмеологічного забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. Вона представляє собою особливим чином організовану і структуровану сукупність засобів, спрямованих на розвиток особистості як суб’єкту професійної діяльності. Слід уточнити, що акмеологічні служби досить активно функціонують в Росії в Україні, поки що значного розвитку такі структури ще не набули, про те це лише справа часу, а також того, що не вистачає кваліфікованих фахівців в цій сфері, та недостатньо розвинута правова сторона їх діяльності.

Отже, доцільно коротко розглянути ці аспекти діяльності акмеологічних служб, які існують у наших сусідів. Правова основа діяльності акмеологічної служби забезпечується Кодексом законів про працю РФ, федеральними законами і законодавчими актами того відомства, в якому створена та функціонує дана акмеологічна служба (наприклад, в системі освіти – Законом РФ "Про освіту"), статутом організації, а також Положенням про акмеологічну службу. Вважаємо, що протягом наступних 5– 7 років аналогічні законодавчі акти будуть введені і у нас в Україні, адже це є веління сьогоднішнього часу.

Таким чином, акмеологічна служба – це структура, яка забезпечує з допомогою різних засобів успішність професійної діяльності і розвитку її суб’єкту за рахунок актуалізації особистісного потенціалу, збереження і поповнення резервних можливостей суб’єкта діяльності в єдності із активізацією потенціалу середовища, спрямованого на створення психологічно комфортних умов діяльності.

Література

 1. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
 2. Головатый Н. Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. – К., 1999.
 3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 1997.
 4. Кравченко А. И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр "Академия", 2002.
 5. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001.
 6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


22.05.2012

Загрузка...