Загальна індивідуально-психологічна характеристика діяльності студентів. Реферат

Діяльність студентів є своєрідною по своїм цілям і задачам, змісту, зовнішнім і внутрішнім умовам, засобам, особливості проходження психічних процесів, виявленню мотивації, стану особистості і колективу, по здійсненню управління і керівництва

Виявлення психологічного змісту і структури студентської діяльності - одна з головних задач психології вищої школи.

Діяльність студента має велике соціальне значення, так як її головне значення - забезпечити підготовку спеціалістів для різних галузей народного господарства, реалізувати суспільні потреби в людях з відповідною освітою і вихованням. З розвитком суспільства змінюються цілі, способи, результати і предмет діяльності студентів: змінюється система знань, навичок, умінь, змінюються засоби навчання, підвищується роль професіональної культури, самоосвіти на протязі, всього життя і т. д.

В діяльності студента все більшу роль буде відігравати самостійна робота, участь в наукових дослідженнях, виконанні професійних задач, спілкуванні з викладачами тієї професії, до вступу якої він готується у вузі. Дані дослідження показують, що основними метою та мотивами студентів вузу є: бути корисними Батьківщині, стати гарним спеціалістом, добре навчатися, брати участь в суспільній роботі, досягнути певних результатів в спорті і т. д.

Мотивація студентів в процесі навчання підвищується по своєму рівню, вони все наполегливіше реалізують мету - успішно підготуватися, до майбутньої трудової діяльності, виробити в собі якості, необхідні спеціалісту. Але зустрічаються випадки, коли мотивами діяльності студентів виступає лише бажання навчатися, отримати освіту. Діяльність студента професійно направлена, вона є формою його соціальної і пізнавальної активності, вираження прагнень до життєвого самовизначення і самоствердження.

Більшість студентів проявляють самостійність в навчальному процесі, займають активну позицію, віддають перевагу також формам навчання, які є не тільки засобом пізнання, але і засобом самовираження, можливістю відстояти особисту точку зору.

До числа особливостей діяльності студентів слід віднести:

 • своєрідність мети та результатів (підготовка до самостійної праці, оволодінню знаннями, навичками, уміннями, розвитку особистих якостей);
 • особливий характер об'єкту вивчення (наукові знання, інформація про майбутню професію і т. д.);
 • діяльність студентів проходить в запланованих умовах (програми, строки навчання);
 • особливі засоби діяльності - книги, лабораторне обладнання, моделі майбутньої професійної праці і т. д.;
 • для діяльності студентів характерна інтенсивність функціонування психіки, висока інтелектуальна напруга; в ході діяльності у студентів проявляються перевантаження, що викликають напругу (складання іспитів, заліків, захист дипломних проектів і т. д.).

В важких ситуаціях навчальної або суспільної праці можуть наступати деякі небажані зміни в діяльності:

 • втрата внутрішньої організованості психічних процесів;
 • зниження пам'яті, погіршення мислення (зустрічається на екзамені, під час перших публічних виступів);
 • коливання ефективності, зниження точності практичних дій (при виконанні залікових завдань);
 • заміна або втрата мети (тільки найкраща оцінка на екзамені, а не зміст відповіді на питання);
 • ослаблення активності і зниження рівня дієздатності (внаслідок перевантажень, відсутності наукової організації навчальної праці);
 • при зупинка навчання, відмова, зрив (подача заяв про відрахування).

Особливості діяльності студента яскраво проявляються вже на першому курсі. Перехід від навчання в середній школі до навчання у вузі характеризується різкою зміною умов, в яких здійснюється діяльність. Змінюється навчальний матеріал, викладацький склад, відбувається зміна оточуючого середовища в аудиторії, навчальному закладі, по місцю проживання і т. д.

     

Всі зміни певним чином впливають на психічний стан навчаючих і в кінцевому випадку впливають на хід навчальної та суспільної діяльності. Труднощі в діяльності першокурсників особливо помітні у тих студентів, які не отримали в школі достатніх навичок і умінь мисленнєвої діяльності.

П. К. Анохін наголошував, що недостатній розвиток мислення викликає серйозні порушення здоров'я людей на перших курсах навчання у вузі. В дослідженнях Куриленко Т. М. показано, що на перших курсах самий низький процент успішності (особливо в технічних вузах) і самий великий процент відрахування (в основному через неуспішність).

Причини цього такі:

 • перш за все відсутність послідовності в системі навчання і виховання між середньою і вищою школою,
 • невмінням першокурсників самостійно організовувати свою працю в нових для них умовах;
 • порушення студентами режиму сну, харчування, відпочинку, аврали під час сесій, недостатня допомога і керівництво самостійною роботою першокурсників зі сторони викладачів;
 • слабкий контроль деканатів і студентських суспільних організацій.

В той же час певна частина першокурсників не знає, ким би вони хотіли бути і де працювати, і що свій факультет вони обрали по мірі ситуації, яка склалась (вплив батьків, вчителів, приклад друзів і т. д.). Адаптація студентів до навчального процесу у вузі - складне явище, що має різні направлення: адаптація до нового культурного середовища (місто, вуз, гуртожиток), колективу, діяльності (навчальної, суспільної, виробничої та ін.).

Звідси випливає три основних аспекти адаптації: біофізіологічна, психологічна, соціальна. Таким чином, діяльність студента у вузі специфічна по своїй меті, умовам, мотивам, співвідношенню з навчанням у школі. Разом з тим вона є основним шляхом формування особистості майбутнього спеціаліста з вищою освітою.

Література

 1. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: особености деятельности студентов и преподавателей. - Минск: Изд-во БГУД978.
 2. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. Академика ВПН СССР А.. В. Петровского. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. -303с.
 3. Педагогика и психология высшей школы: Учебное Пособие. - Ростов н / Д: Феникс, 2002.


07.04.2012

Загрузка...