Комунікативна підготовка майбутнього педагога. Реферат

У рефераті подано відомості про спілкування як форму міжособистісної взаємодії і актуальність проблеми розвитку комунікативних навичок спілкування для підготовки майбутнього педагога

Спілкування є багатогранним процесом, який вивчається філософією, соціологією, загальною і соціальною психологією, лінгвістикою, педагогікою та іншими науками. Концептуальні основи дослідження феномена спілкування розроблені в працях Бехтєрєва В. М., Рубінштейна С. Л., Леонтьєва А. А. та інших психологів, які розглядають спілкування як необхідну умову розвитку людини, її соціалізації, індивідуалізації, розвитку особистості.

Процес навчання і виховання є певною системою соціально-психологічної взаємодії. Тому методична структура педагогічної діяльності завжди повинна співвідноситися зі специфікою процесу спілкування, його рівнем, формами тощо. Спілкування відіграє значну роль при вирішенні практичних завдань педагогічної діяльності.

Форма навчання потребує конкретних способів взаємодії педагога і учнів. За Леонтьєвим А. А. для реалізації дидактичних завдань важливі такі комунікативні компоненти діяльності як мотиви, проблемні ситуації і т. д. Дослідник Семіченко В. А. під педагогічним спілкуванням має на увазі цілісну систему соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, в яку входить: обмін інформацією. Виховні впливи і організація взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів.

Науковець Бех І. Д. серед напрямків роботи, які сприятимуть становленню комунікативної культури педагога, в процесі оволодіння теорією особистісне орієнтованого спілкування, вказує на пізнання структури спілкування, моральних принципів, входження в технологію цього процесу, набування в результаті цього професійних комунікативних прийомів і навичок, формування власного досвіду комунікативної діяльності.

Процес спілкування як двостороння взаємодія потребує від педагога оволодіння технологією діалогічності, він повинен вміти створювати демократичну і гуманну атмосферу педагогічного спілкування. Для цього (вказує Гранюк Л. О.) необхідно: вміння забезпечити позитивний емоційний настрій, оволодіння стилем "теплого" спілкування, вміння налагоджувати контакт із співбесідником і вселяти впевненість у своїх силах; готовність до внесення (на основі психолого-педагогічного аналізу взаємодії з партнерами) необхідні корективи в свою діяльність; установка вчителя на позитивне само-сприйняття і сприйняття оточуючих людей. В діалозі зникають жорстко закріплені соціальні ролі "вчителя" і "учня" і рухливими силами спілкування, передбачається, мають бути обидві сторони.

Часто науковці у своїх дослідженнях із проблем педагогічної психології вказують на те, що значна частина педагогічних прорахунків і труднощів визначається не стільки недоліками методичної підготовки вчительських кадрів, скільки реформацією сфери професійного педагогічного спілкування. На рахунок специфіки педагогічного спілкування можна привести визначення Леонтьєва А. А.: "Педагогічне спілкування - це професійне спілкування вчителя з учнями на уроці і поза ним в процесі навчання і виховання, яке має певні педагогічні функції і спрямоване (якщо воно повноцінне і оптимальне на створення сприятливого психологічного клімату, а також на оптимізацію навчальної діяльності і стосунків між педагогом і учнем в учнівському колективі.

Леонтьєв А. А., вивчаючи комунікативні вміння особистості, виділяє такі компоненти вміння спілкуватися:

 • а) вміння орієнтуватися в умовах спілкування;
 • б) вибір змісту акту спілкування;
 • в) вибір засобів передачі змісту актів спілкування;
 • г) підтримання зворотного зв'язку.

Конкретизуючи складові змісту морально-психологічної готовності до педагогічної діяльності Кондрашова Л. В. акцентує увагу на характеристиці спілкувальної функції вчительської праці. Культуру спілкування, високий рівень комунікативних здібностей вчителя вона розглядає як важливий показник готовності вчителя до педагогічної взаємодії з учнями: без певного рівня комунікативних здібностей неможливо говорити про готовність випускника педвузу до творчого вирішення професійних завдань. У визначенні сутності готовності до педагогічної діяльності слід виходити із специфіки педагогічної праці і вимог, поставлених сьогодні до особистості вчителя.

     

Вієвська В. Г. у своєму дослідженні, базуючись на особистісно-діяльнісному підході, при трактовці поняття "готовність до педагогічної взаємодії" вважає, що майбутньому педагогу важливо оволодіти теоретичними основами спілкування як важливої складової діяльності вчителя, набути комунікативних вмінь, розвивати комунікативні і організаторські здібності, які забезпечать йому можливість будувати навчально-виховний процес на принципах педагогічної взаємо-праці, співпраці і співтворчості.

Деркач А. В. і Кузьміна Н. В. вказують, що спілкування виступає не стільки як обмін інформацією, скільки як процес взаємодії і взаємовпливу. Під час спілкування, внаслідок систематичних контактів в ході спільної діяльності її учасники отримують різноманітні знання про себе, своїх друзів, способи найбільш раціонального вирішення поставлених завдань. У спілкуванні проявляються емоційні стани і переживання кожного учасника тощо.

У праці Ломова Б. Ф. "Проблема общения в психологии" категорія спілкування розкривається як суттєва сторона людського буття (відносини - "суб'єкт-суб'єкт"). Спілкування тут є системою міжособистісної взаємодії.

За А. А. Леонтьєвим - спілкування, хоча і є специфічною формою діяльності, але все-таки має діяльнісну природу. При цьому розділяються процеси, у яких спілкування є спільною діяльністю. Різниця між ними полягає в тому, що в першому випадку задоволення потреб відбувається в тій діяльності, для організації якої необхідне спілкування. У другому випадку спілкування складає для суб'єкта самостійну цінність. При всій різноманітності підходів науковців щодо ролі і функції спілкування можна сказати, що всі вони зводяться до винятковості ролі спілкування як у розвитку, так і у функціонуванні особистості.

Вчені приділяють велику увагу проблемам спілкування, вказуючи на його особливу роль при вирішенні навчальних і виховних завдань, на вміння педагогів ефективно співпрацювати зі своїми вихованцями. Все це вказує на важливу роль підготовки майбутніх вчителів до міжособистісної перцепції у своїй професійній діяльності, а також поліпшення форм і методів відповідної роботи.

Література

 1. Березовик Н. А., Коломинский Я. Л. Учитель и детский коллектив. Психолого-педагогическое исследование. - Минск: Изд. Белорус. Гос. Ун-та, 1975
 2. Бодалев А. А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983.
 3. Бодалев А. А., Ломов Б. Ф., Матюшкин А. М. Психологическая наука - реформе школы // Вопросы психологии. - 1984. - № 6.
 4. Волков Е. С. Общение как фактор адаптации личности студента к профессии учителя // Студенческий коллектив и формирование личности будущего учителя. - М., 1981.
 5. Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология: Пути достижения вершин профессионализма. -М.: РАУ, 1993.
 6. Кан-Калик В. А. Проблемы профессионального педагогического общения // Советская педагогика. - 1979. - № 6.
 7. Кондратьева С. В. Социально-перцептивные умения и особенности у учителя // Тез. Докл. Научи. Практ. Конф. "Исследования ученых на службу пятилетке" ч. 3. - Гродно, 1980.
 8. Ковалев Г. А. Механизмы и эффекты процесса активного социального обучения // Вопросы психологии межличностного познания и общение. - Краснодар: Изд. Кубанск. ун-та, 1983.
 9. Кузьмина Н. В. Уровни педагогических способностей и проблемы социальной перцепции // Теоретические и практические проблемы психологии познания людьми друг друга. - Краснодар: Изд. Кубанск. Ун-та, 1975.
 10. Леонтьев А. А. Психология общения. - Гарту: Изд. Гартус. Ун-та, 1974
 11. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979.
 12. Лисовский В. Т. Современный студент // Социальная психология личности. - Л., 1974.
 13. Ломов Б. Ф. Проблемы общения в психологии // Проблема общения в психологии. - М.: Наука, 1981.


05.04.2012

Загрузка...