Професійна самосвідомість: поняття та генезис. Реферат

Поняття професійної самосвідомості. Генезис професійної самосвідомості. Дошкільне дитинство

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає від психологічної науки вирішення складних завдань, зокрема, розробка засобів діагностики властивостей особистості та сприяння її гармонійному розвиткові. Особливого значення набуває потреба особистісного підходу щодо формування особистості фахівця-професіонала, розвитку його професійної самосвідомості (І. В. Дубровіна, Л. В. Долинська, С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва та ін.).

Аналіз більшості програм, підручників по введенню у різні спеціальності показує, що студенти під час навчання в учбовому закладі знайомляться з професійно важливими якостями особистості, що визначають структуру їх професійної самосвідомості. Однак які серед цих якостей повинні бути домінуючими у майбутній діяльності фахівців, які реально існуючі якості є у кожного з них - це питання, недостатньо вивчене у психології.

Тому сьогодні усвідомлення молоддю вимог, що пред'являються професією, та вміння співвідносити їх з особливостями своєї особистості розглядається як одна із необхідних умов, що сприяє активному ставленню до вибору професії, побудови професійних планів [8], впевненості у правильності обраного шляху [10], а також професійному самовдосконаленню, самовихованню [8].

Поняття професійної самосвідомості

Відомо, що психологічний зміст процесу професійного самовизначення полягає не лише у формуванні спрямованості на вибір конкретної професії, але й у пошуку суб'єктивних причин свого вибору. Через те невід'ємним компонентом професійного самовизначення є професійна самосвідомість, під якою розуміють усвідомлення особистістю себе як суб'єкта майбутньої професійної діяльності.

Формою прояву професійної самосвідомості молоді є переважно усвідомлення своєї соціальної позиції, своїх інтересів, нахилів, здібностей, характерологічних особливостей, рівня своєї загальної та спеціальної готовності. При цьому усвідомлення своїх психічних особливостей нерозривно пов'язано з певним ставленням до себе, з самооцінкою. Тому самосвідомість - це не лише пізнання себе, але й емоційне відношення до себе, інтегральним результатом якого є самоповага.

Треба відмітити, що інтерес особистості до себе як до майбутнього професіонала виникає не стихійно, саме в юнацькі роки, а проходить у своєму розвитку ряд етапів. У зв'язку з цим доцільно розглянути генезис професійної самосвідомості в процесі професійного самовизначення особистості.

Генезис професійної самосвідомості Дошкільне дитинство

     

Усім відоме прагнення дітей у своїх іграх наслідувати дорослих і відтворювати їх дії, діяльність. В дошкільному віці широкого розповсюдження набувають сюжетно-рольові ігри, частина яких має професійно зорієнтований характер. Діти граються, присвоюючи собі ролі лікарів, продавців, вихователів, водіїв, поварів і т. ін.

Важливе значення для подальшого професійного самовизначення мають трудові дії - виконання нескладних операцій по догляду за одягом, рослинами, прибирання приміщення тощо. Ці трудові дії формують інтерес до праці, збагачують знання дітей про обов'язки дорослих.

Позитивний вплив на подальше професійне самовизначення здійснюють знання про працю дорослих. Для їх формування бажано проводити спостереження за діяльністю дорослих, а потім опис змісту цієї діяльності.

Результатом професійно-рольових ігор, виконання простіших видів праці, спостережень за діяльністю дорослих є "самовизначення" дошкільників на основі розрізнення видів праці та порівняння різних професій.

Молодший шкільний вік

Психологічною особливістю молодших школярів є наслідування дорослих. Звідси й орієнтація на професії авторитетних для них дорослих: учителів, батьків, родичів, знайомих сім'ї.

Друга важлива особливість дітей цього віку - мотивація досягнень. Усвідомлення дитиною своїх здібностей, можливостей на базі попереднього досвіду учбової, ігрової, трудової діяльності призводить до формування уявлень про бажану професію.

Розвиток здібностей в кінці молодшого шкільного віку призводить до зростання індивідуальних відмінностей між дітьми, що впливає на істотне розширення спектру професійних переваг.

Учбова й трудова діяльність сприяють розвитку уяви дітей, що збагачує знання про зміст різних видів праці. У дитини з'являються професійні фантазії - передумови професійного самовизначення особистості.

Підлітковий вік

У цьому віці закладаються основи морального ставлення до різних видів праці, відбувається формування системи особистісних цінностей, які визначають вибіркове ставлення підлітків до різних професій.

Наслідування зовнішніх форм поведінки дорослих призводить до того, що хлопці-підлітки орієнтуються на професії "справжніх чоловіків" - людей вольових, сміливих (льотчик, автогонщик і т. ін.). Дівчата починають орієнтуватись на професії "справжніх жінок" - привабливих, цікавих (топ-модель, співачка, телеведуча і т. п.). Орієнтація на романтичні професії складається під впливом засобів масової інформації.

Диференційоване ставлення до різних учбових предметів формує у підлітків учбово-професійні нахили та професійно орієнтовані мрії. Ці орієнтації сприяють саморозвитку якостей, здібностей, притаманних представникам бажаних професій.

Зразки бажаного майбутнього, професійні мрії стають психологічними штрихами професійного самовизначення.

Рання юність

Найважливіше завдання цього віку - вибір професії. Професійні плани юнаків розмиті, аморфні, мрійливі. Вони найчастіше уявляють себе в різних емоційно привабливих професійних ролях, проте психологічно обґрунтованого вибору професії зробити не можуть. Незадоволення майбутнім стимулює розвиток рефлексії - усвідомлення власного "Я" ("Хто я? Які мої здібності? Які мої життєві ідеали? Ким я хочу стати?"). Самоаналіз стає психологічною основою віддаленого професійного самовизначення для багатьох юнаків.

На основі оцінки своїх здібностей, можливостей, престижу професії та її зросту, а також соціально-економічної ситуації насамперед самовизначаються відносно шляхів отримання професійної освіти та резервних варіантів трудової діяльності.

Таким чином, для юнаків учбово-професійне самовизначення - свідомий вибір професійної освіти.

Пізня юність

У віці 17-23 років більшість юнаків здобуває професійну освіту в учбових закладах.

Загальноосвітня школа з її романтичними прагненнями, професійно зорієнтованими мріями залишилась у минулому. Бажане майбутнє стало реальністю.

Однак чимало юнаків переживає незадоволення й розчарування у зробленому (примусово або за бажанням) виборі професійного поля. Актуалізація рефлексії, самоаналізу, самооцінки сприяє внесенню коректив у професійний старт.

У більшості ж дівчат і юнаків в процесі професійного навчання закріплюється впевненість у правильності зробленого вибору. Поступове засвоєння професійної ролі сприяє усвідомленню себе як представника певної професійної спільності [3].

Джерела

  1. Брагина В. Д. Представления о профессии и самооценка профессионально значимых качеств у учащейся молодежи // Вопросы психологии. - 1976. - №2. -С. 146-150.
  2. Закиров К. А. Самообразование молодежи. - Казань, 1974. - 86с.
  3. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Профориентология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. - 192с.
  4. Кагальняк А. И., Ящишин К. Е. Формирование самооценки профессионально значимых качеств будущих учителей // Вопросы психологии. - 1989. - №5. -С. 45-51.
  5. Ковалев А. Г. Самосознание личности. - М.: Просвещение, 1967. - 110с.
  6. Кухарчук А. М. Самооценка студентов в процессе профессионального самоопределения. -Минск: "Народная асвета", 1984. - 154с.
  7. Мартинюк І. А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в школі: Автореф. дис.... канд-та психол. наук: 19.00. 08 / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - 16с.
  8. Рувинский Л. И. О сущности самовоспитания // Вопросы психологии, 1968. - №5. -С. 12-17.
  9. Смирнов А. А. Психология профессий. - М.: Работник просвещения, 1927. - 44с.
  10. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. - М.: Педагогика, 1981.


02.04.2012

Загрузка...