Психологія: соціально-психологічний клімат у колективі. Реферат

Одним із показників успішної діяльності керівника організації (фірми, колективу) є рівень сформованості соціально-психологічного клімату. Так, Б. Д. Паригін зазначає, що соціально-психологічний клімат - "один із вирішальних чинників успішної діяльності людини в усіх сферах життя суспільства"

Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується міжособистісною взаємодією, яка опосередковує не тільки міжособистісні впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає на настрій іншої, позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, життя людини.

Р. X. Шакуров пропонує розглядати соціально-психологічний клімат з урахуванням трьох особливостей: психологічної, соціальної та соціально-психологічної. "Психологічна форма клімату, - пише Р. X. Шакуров, - розкривається в емоційних, вольових та інтелектуальних станах і властивостях групи (так, можна говорити про атмосферу оптимізму, страху, цілеспрямованості або вольової розслабленості, творчого пошуку та інтелектуальної активності людини тощо)". На його думку, якщо в інтелекті, емоціях, волі фіксувати їхній соціальний зміст, то тут виявлятиметься соціальний аспект, соціально-психологічний аспект виявляється в єдності, згоді, задоволенні, дружбі, згуртованості.

Соціально-психологічний клімат - якісний бік стосунків, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості в групі. Такий клімат може бути сприятливим, несприятливим, нейтральним, позитивно чи негативно впливати на самопочуття людини.

Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату групи (колективу):

Суб'єктивні ознаки:

 • довіра та взємовимогливість членів групи один до одного;
 • доброзичливість і ділові претензії;
 • вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб;
 • відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними права приймати рішення, значущі для справ колективу;
 • достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі;
 • високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба;
 • усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів.

Об'єктивні ознаки:

 • високі показники результатів діяльності;
 • низька плинність кадрів;
 • високий рівень трудової дисципліни;
 • відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо.

І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу.

Загальні фактори формування соціально-психологічного клімату:

 • характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною якого є група;
 • організація й умови трудової діяльності;
 • специфіка й особливості роботи органів управління та самоврядування;
 • стиль і характерологічні форми керівництва;
 • соціально-психологічні, тендерні та демографічні особливості групи;
 • чисельність групи тощо.
     

Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного клімату:

 • фактори макросередовища;
 • фактори мікро-середовища.

Говорячи про фактори макросередовища, які впливають на психологічний клімат ззовні, необхідно враховувати те, що жодна група не може існувати, а тим більше розвиватися ізольовано від навколишнього світу.

До таких факторів належать:

 • соціально-психологічні тенденції науково-технічного прогресу;
 • особливості суспільно-економічної формації на конкретному етапі розвитку суспільства;
 • особливості діяльності органів управління, вищих за рівнем;
 • соціально-психологічні особливості територіального району, в якому функціонує організація, тощо.

Значно більше впливають на соціально-психологічний клімат колективу фактори мікро-середовища; основні з них такі:

 • особливості матеріально-економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в колективі та ступінь задоволення людей цими факторами;
 • особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною;
 • стиль керівництва керівника колективу;
 • рівень психологічної культури керівника та співробітників тощо.

Отже, основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками.

Український психолог Н. Л. Коломінський розробив схему, де враховано основні чинники, що зумовлюють задоволеність людей виконуваною роботою, а також взаємний вплив різних компонентів. Така схема цікава для керівника, бо допомагає запобігати конфліктності в колективі.

Аби керівник сприяв згуртованості колективу, він має володіти такими особистісними характеристиками: визначеність, усвідомленість, цілеспрямованість, вибірковість, тактовність, дієвість, вимогливість, критичність, відповідальність.

Доброзичливими, комфортними будуть стосунки людей в колективі, коли члени колективу ставитимуться з повагою, симпатією один до одного. Це дуже важливо. М. М. Обозов, Г. В. Щокін систематизували основні чинники, які визначають характер міжособистісних стосунків [13].

З метою формування та поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі (фірмі) бажано проводити тренінги, з допомогою яких психологи навчали б членів колективу і керівників високій культурі взаємодії та спілкування. Найбільш ефективними є такі форми тренінгів, як тренінг поведінковий, тренінг чутливості, тренінг рольовий, відеотренінг та ін.

Пропонуємо для розмірковувань модель діяльності психолога з метою поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі (організації будь-якої сфери діяльності).

Модель діяльності психолога в організації сфери щодо оптимізації соціально-психологічного клімату колективу.

Література

 1. Коваль А. П. Ділове спілкування: Навч. посіб. — К., 1992.
 2. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. — К., 1996.
 3. Леви В. Л. Искусство быть другим. — М., 1980.
 4. Леви В. Л. Искусство быть собой. — М., 1991.
 5. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учеб. -метод, пособие. — К., 1997.
 6. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посіб. — К., 2000.
 7. Моченое Г. В., Ночевник А. М. Конфліктні ситуації й організаційні структури колективу. — Тернопіль, 1993.
 8. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми: Советы руководителю. — К., 1990.
 9. Парыгин Б. Д. Социально-психологический климат коллектива: пути и методы изучения. — Л., 1981.
 10. Платонов Ю. П. Психология коллективной деятельности. -М., 1998.
 11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др. // Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб., 2000.
 12. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. — М., 1990; Любимов А. Ю. Мастерство коммуникации. — М., 1999.
 13. 18. РеанА. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. —СПб., 1999.
 14. Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива / Под ред. Б. Д. Парыгина. — Л.: Наука, 1986; Райгород-ский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты. Учеб. пособие. — Самара, 2000.
 15. Сухарев В. А., Сухарев М. В. Психология народов и наций. — Д.: Сталкер, 1997.
 16. Тарханов П. С. Анатомия мудрости: 120 философов. — В 20 т. — Симферополь, 1997.
 17. Щёкин Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. — Монография. — К., 1995.


26.03.2012

Загрузка...