Лікувальні фактори групової психотерапії. Реферат

Аналіз групового процесу Келмана. Теорія між особистісних відносин. Теорія Беннис і Шепард. Лікувальні фактори Ялома. Володимир Карпов. Психотерапія з позиції системної психодинаміки. Функціонування психоситеми. Дезинтеграція психосистеми. Результат успішного проведення психотерапії

1. Аналіз групового процесу Келмана

Келман розглядав групову терапію як ситуацію соціального впливу. При цьому вирішальним для всієї групи виявляються три процеси - податливість, ідентифікація і присвоєність:

 • По-перше члени групи податливі до впливу керівника і других учасників.
 • По-друге учасники ідентифікуються один з одним із керівником групи.
 • По-третє учасники привласнюють груповий досвід.

2. Теорія між особистісних відносин (FIRO)

Уїльям Шуту стверджував, що в процесі досягнення учасниками індивідуальних і групових ціле психокорекційна група послідовно проходить визначені стадії розвитку. Спочатку учасники групи виявляють потребу у включенні в ситуацію, починає формуватись почуття приналежності до групи і з’являється бажання встановити відносини з другими членами групи. Пізніше наперед виходить потреба в контролі: проявляється суперництво, бажання влади, учасники ведуть боротьбу за лідерство.

Нарешті на стадії зрілості групи домінує потреба в прив’язаності: учасники встановлюють більш тісний емоційний зв’язок один з одним. Здебільшого учасники таких груп засвоюють. Що хоча керівники присутні на заняттях, щоб керувати і допомагати групі, не треба розраховувати на те, що вони будуть виконувати роботу замість учасників. Учасники повинні виробити способи встановлення відносин як з учасниками, займаючими позицію лідера, так і з групою в цілому.

3. Теорія Беннис і Шепард

Беннис і Шепард розглядали вплив внутрішнього неспокою переживаю чого учасниками, на розвиток психокорекційних груп. На ранній стадії групового процесу учасники почувають тривогу і стараються з допомогою установлених правил добитися відчуття більшої психологічної безпеки.

Наступний період характеризується створенням в групі атмосфери вільного спілкування.

     

Допомогу членів групи, характеризуючи найменшим протиріччям між над особистісними і контр-особистісними, найбільш корисна групі для рішення нової дилеми. Цю фінальну стадію групового процесу проходять ті групи, учасники яких близькі, але можуть усвідомлювати свої відмінності один від одного. Взаємовідносини в них повні значення, але не піддаються активності, вирішення конфліктів і досягнення згоди на твердій розумній основі.

З початку і до кінця циклу кожний учасник має справу з питанням (ідентичності. Влади і впливу, цілей і потреб, прийняття і близькості.

4. Лікувальні фактори Ялома

Ялом виділив 10 лікувальних факторів для більшості груп:

 • Спільність – це характеристика міцності, єдності, міжособистісних взаємодій в групі.
 • Внутрішні надії віра в успішність групового процесу.
 • Узагальнення. До приходу в групу люди вважають свої проблеми унікальними, а в процесі групового розвиту бачать що і в інших є подібні проблеми.
 • Альтруїзм – усвідомлення, що кожний в групі може бути потрібним і корисний другим.
 • Забезпечення інформації – роздумів.
 • Багаторазовий перенос. – любі труднощі в області спілкування і соціальної адаптації, проявляють в групі, яка сама згідно психоналічній теорії подібна до сім’ї.
 • Між особистісне навчання – група служить тампоном для дослідження негативних і позитивних емоційних реакцій і випробовування нових видів поведінки.
 • Розвиток між особистісних вмінь. Явно чи скрито учасники демонструють своє вміння спілкуватись.
 • Імітуючи поведінки. Часто люди вчаться вести себе дивлячись на поведінку других.
 • Катарсис. Обговорення в групі скритих чи подавлених "неприйнятних" потреб. Таких емоцій як почуття вини, ворожість. Це призводить до психологічного очищення, полегшення, свободи.

Володимир Карпов. Психотерапія з позиції системної психодинаміки. Спочатку, як глянути на процес психотерапії з точки зору, системної психодинаміки необхідно з’ясувати, що собою являє сама психодинаміка.

Система психодинаміки вивчає закономірності взаємодії всіх складових психосистеми в процесі її функціонування.

Основні положення психодинаміки. Інтегроване поле функціонування психосистеми являється нейтральним.

Інтегроване поле функціонування включає в себе як саму психосистему так і її функціонування. В свою чергу включаючи об’єкти взаємодії і способи взаємодії психосистеми з такими об’єктами.

Всяка психосистема прагне до стабілізації.

Простіше, психосистема прагне до задоволення в даний момент потреб.

Енергія стабілізації психосистеми рівна енергії дестабілізації.

Тобто, чим актуальніша яка-небудь незадоволена потреба, тим більший стимул до її задоволення.

Повна стабілізація психосистеми призводить до її дезинтеграції. Повна стабілізація означає зупинку психічних процесів, що підрозуміває припинення існування психосистеми, у всякому разі зупинення її існування як єдиного стабільного цілого, і розпад на декілька дестабілізуючих частин.

Розглянемо процес функціонування психосистеми, включаючий в себе психіку окремого індивіда. Весь період існування індивіду стан його психіки характеризується тим чи іншим ступенем нестабільності.

Критичним моментом для психосистеми є або повна відсутність нестабільності (задоволення всіх потреб) або крайня дестабілізація психосистем з неможливістю функціональної стабілізації і відповідними наростанням енергії стабілізації в середник системи. І перше, і друге призводить до дезинтеграції психосистеми; перше – в результаті розпаду внутрішніх зв’язків, друге – в результаті їх розриву.

Для психіки індивіда нормальним і здоровим являється такий стан, при якому у індивіда нормальним образом систематично з’являються нові потреби, які знаходять своє задоволення в процесі життєдіяльності.

Які потреби ми можемо вважати звичайними. Потреби індивіда можна розділити на біологічні, соціальні і духовні. Біологічно стоять на першому місці. Духовні потреби, являються продуктом взаємодії інтегрованих частин самої психосистеми і відіграють регулюючу функцію біологічних соціальних потреб.

При радикальній дезинтеграції психосистема продовжує дальше функціонування в дезинтегруючому стані. Шизофренію, слід розглядати як наслідок радикальної дезинтеграції психосистеми.

При функціональній дезинтеграції, після стабілізації окремих частин, система реінтегрується.

При реставраційній реінтеграції всі зв’язки установлюються в первинному вигляді, відповідно з тією нестабільністю.

При конструктивній реінтеграції всі частини психосистеми інтегруються знову, але уже по іншому організованими взаємо зв’язками. При цьому посередня нестабільність напруги не виникає, і психосистема одержує можливість нормально функціонувати. В цьому випадку кризи минає.

Стан дезинтеграції психосистеми клієнта можна діагностувати по повному виключенню якої несуть сфери життєдіяльності із області його інтересів, або по повній відсутності у клієнта яких-небудь емоцій (встид, страх, любов). При цьому клієнт може і не проявити ніяких скарг по цьому поводу, тобто бути суб’єктивно здоровим.

Якщо говорити про методи психотерапії, система психодинаміки не заперечує в застосуванні тих чи інших психотерапевтичних технік і методик, а тільки вказує напрямок руху процесу терапії.

Як висновок всього вищесказаного можна твердити, що результатом успішно проведеної психотерапії повинно бути звичайне динамічне функціонування психосистеми клієнта при повній інтеграції всіх її складових.


21.03.2012

Загрузка...