Практичний психолог у школі. Реферат

У рефераті подано відомості про планування роботи практичного психолога загальноосвітнього закладу

У своїй професійній діяльності практичний психолог має:

 • керуватися Етичним Кодексом психолога;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • зберігати професійну таємницю;
 • будувати свою діяльність на основі доброзичливості та довіри;
 • знати програмно-методичні матеріали та документи про обсяг, рівень освіти та розвиток дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки та перспективи розвитку освіти;
 • постійно вдосконалюючи форми та методи роботи, підвищувати особистий рівень знань шляхом самоосвіти та брати участь у роботі психологічних конференцій і семінарів.

Науково організовуючи діяльність, практичний психолог фіксує результати своєї роботи в таких документах:

 • 1. План роботи психологічної служби.
 • 2. Журнал обліку роботи практичного психолога.
 • 3. Журнал обліку консультацій учнів, батьків, учителів.
 • 4. Журнал спостережень.
 • 5. Журнал корекційної роботи.
 • 6. Папка кожного класу "Психологічний портрет класу":
 • 6.1. Загальний список учнів класу.
 • 6.2. Особові психологічні картки учнів класу.
 • 6.3. Протоколи групової діагностики у% та цифрових показниках.
 • 6.4. Особисті зошити учнів для занять гуртка "Розвивальні ігри".
 • 6.5. Копії щорічних психолого-педагогічних рекомендацій батькам.
 • 7. Заохочувальний матеріал і бланки для психологічних досліджень.
 • 8. Інформаційно-методичний розділ:
 • 8.1. бібліотека;
 • 8.2. тестотека;
 • 8.3. фонотека;
 • 8.4. відеотека;
 • 8.5. комп'ютерні психологічні програми (діагностичні, розвивальні).
 • 9. "Виконання плану роботи психологічної служби" (у вигляді таблиці).

Завдання практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу полягають:

 • у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей, їх успішній соціалізації на кожному віковому етапі;
 • у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення.

Ці завдання знаходять своє відображення у планах роботи практичного психолога. Міністерство освіти і науки України листом від 27.08. 2000 р. № 1/9-352 рекомендує планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планами роботи.

У запропонованому варіанті річного планування діяльності психолога системи освіти поєднуються три компоненти: психологічний супровід розвитку дітей та учнів; заходи, спрямовані на реалізацію державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України; власна програма діяльності практичного психолога, складена у відповідності з рівнем кваліфікації, професійними інтересами, спеціалізацією в певному напрямі, запитом і специфікою роботи конкретного освітнього закладу.

Психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді здійснюється з метою створення в освітньому закладі умов для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини.

У рамках психологічного супроводу планується робота на 3-ій, 5-ій, 8-ій та 10-ій паралелях. Окремий цикл становить робота з майбутніми першокласниками та паралеллю перших класів. Лише на цих паралелях здійснюється планомірне психолого-педагогічне обстеження та корекційно-розвивальна робота. Обсяг роботи в межах даної моделі психологічного супроводу може бути зменшений, наприклад, за рахунок виключення паралелі 10-х чи 3-х класів.

Головними формами діяльності практичного психолога є:

 • психодіагностична і консультативна робота,
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність,
 • педагогічна просвіта,
 • організаційно-методична робота.
     

При потребі психолог організовує зв'язки з громадськістю, може здійснювати навчальну діяльність.

Подаючи зразок річного плану, скористаємося умовними позначеннями основних форм роботи та категорій учасників навчально-виховного процесу, з якими взаємодіє практичний психолог.

Умовно позначатимемо:

 • Дш, Дп, Дб - діагностика школярів, педагогів, батьків.
 • Кш, Кп, Кб - консультації школярів, педагогів, батьків.
 • Рш - корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із школярами.
 • Пш, Пп, Пб - психологічна просвіта школярів, педагогів, батьків.
 • ОМ - організаційно-методична діяльність.

Державні (регіональні, місцеві) програми, накази та рішення колегій Міністерства освіти і науки України значною мірою реалізуються в межах психологічного супроводу. Проте, є потреба доповнювати цей компонент спеціальними заходами, виходячи з даних діагностичних обстежень, отриманих у ході супроводу.

До таких заходів належать:

 • робота з дітьми з "групи ризику" на всіх паралелях (координація дій психолога, вчителя, батьків; індивідуальна психокорекційна робота, допомога у подоланні психотравмуючих ситуацій; розробка конструктивних поведінкових стратегій щодо подолання труднощів; залучення до участі в тренінґових групах; своєчасне направлення дітей до логопеда, психіатра, психотерапевта, ПМПК, тощо; соціально-педагогічний патронаж);
 • профілактики правопорушень серед неповнолітніх (з'ясування мотивів правопорушень);
 • консультації педагогів і батьків з вибору відповідних виховних заходів; правова просвіта із застосуванням активних форм і методів навчання;
 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; викладання курсу "Валеологія", окремих розділів курсу "Основи безпеки життєдіяльності"; застосування психокорекційних програм; тренінги з розвитку навичок прийняття рішень, захисту від тиску з боку однолітків);
 • попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків (соціометричні дослідження в класах; попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при потенційному суїциді; корекційно-відновлювальна робота; формування психологічного клімату в учнівському колективі; психологічне консультування класних керівників, батьків);
 • гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу (просвіта педагогів з питань гуманістичної психології: ситуація очима дитини, комунікативна компетентність, психологічне насильство; методи підтримки дисципліни, навички конструктивних переговорів; участь у розробці навчальних програм; шкільне самоврядування).


13.02.2012

Загрузка...