Загрузка...

Темперамент: поняття та типи. Реферат

Поняття про темперамент. Історія розвитку темпераменту. Психологічний характер основних типів темпераменту

Темперамент – індивідуальні своєрідні вроджені форми поведінки, які виявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості реакцій на життєві впливи.

Для холеричного темпераменту характерні високий рівень нервово психічної активності т енергії дії, різкі рухи, а також сила імпульсивності та яскрава виразність серйозних переживань. Якщо немає адекватного виховання, у холерика можуть закріпитися такі риси, як нестриманість, гарячковість, нездатність до самоконтролю в емоційних умовах.

Сангвінічному темпераменту притаманні висока нервово психічна активність, різноманітність та багатство міміки і рухів, емоційність. Вразливість і лабільність. Водночас, переживання сангвініка неглибокі, а його рухливість при негативних виховних впливах призводить до втрати необхідної зосередженості й поверховості.

Меланхолійний темперамент пов’язується низьким рівнем нервово-психічної активності, стриманістю та приглушеністю моторики і мовлення, значною емоційною реактивністю, глибиною і стійкістю почуттів при слабкому зовнішньому їх виявленні. Тому за недостатнього виховного впливу в меланхоліка можуть розвинутися підвищена емоційна вразливість, замкненість і відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань, які не відповідають об’єктивній дійсності.

Флегматичний темперамент характеризується такими ознаками поведінки, як низький рівень активності та невміння переключатися, повільність і спокій у діях, міміці та мовленні, рівність, сталість, глибина почуттів і настроїв. При неадекватному вихованні у флегматика можуть розвинутися такі негативні риси як млявість, здібність та слабкість емоцій, схильність лише до звичайних дій.

Пластичність – притаманна нервовій система властивість змінюватися під дією подразників та залишати і зберігати сліди їх вияву.

Сенситивність – (чутливість) визначається величиною подразника, що приводить до виникнення реакцій. Характерологічна особливість людини, що виявляється у підвищеній чутливості до подій, які відбуваються з нею – звичайно супроводжуються підвищеною тривожністю, страхом нових ситуацій, людей усякого роду випробувань і т. п.

Сенситивні періоди – вікові періоди, коли умови для розвитку певних психічних властивостей та рис будуть найсприятливішими.

Екстраверсія – інтроверсія – характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини. Крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на світ зовнішніх об’єктів, або н явища власного суб’єктивного світу, відповідно.

Ригідність – (у психології) – труднощі (аж до повної нездатності) у зміні наміченої суб’єктом програми діяльності та поведінки в умовах, що об’єктивно вимагають їх перебудови.

Лабільність – швидкість виникнення та протікання процесів збудження і гальмування.

Характер

Характер – індивідуальне поєднання істотних, стійких властивостей особистості, що виражають її ставлення до дійсності (до праці, інших людей, до самої себе) і виявляються в її поведінці, вчинках.

Структура характеру – виявляється в тому, як людина ставиться:

  • а) до інших людей, демонструючи уважність, принциповість, прихильність, комунікабельність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, дбайливість, тактовність, коректність або протилежні риси;
  • б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузіазм, зац3ікавленість або протилежні риси;
  • в) до речей, демонструючи при цьому бережливість, економність, акуратність, почуття смаку або протилежні риси;
  • г) до себе виявляючи розумний егоїзм, упевненість у собі, певне самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси.

Акцентуації рис характеру – крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис. Акцентуації характеру можуть спричинювати неадекватні дії та вчинки людини.

Типи характеру – виділяють:

  • інтровертний тип – якому властиві замкненість труднощі при спілкуванні та налагодженні контактів з оточуючими;
  • екстравертний тип – якому притаманні жага спілкування та діяльності, балакучість, іноді – поверховість;
  • некерований тип – імпульсивний, конфліктний, категоричний, підозрілий;
  • тип неврастенічної акцентуації – з домінуванням хворобливого самопочуття, дратівливості, підвищеної втомлюваності;
  • сенситивний тип з надмірною чутливістю, лякливістю, сором’язливістю, вразливістю;
  • демонстративний тип – йому властиві егоцентризм, потреба в постійній увазі до себе, співчутті, захопленості ним.

 

Холеричний

в

б

 

Нестриманий та гарячковий

 

 

 

Різкий, прямолінійний у відносинах з людьми

 

 

 

Непосидючий та метушливий

 

 

 

Рішучий та ініціативний

 

 

 

Упертий

 

 

 

Винахідливий у суперечці

 

 

 

Працює періодично

 

 

 

Необразливий, незлопам’ятний

 

 

 

Має швидке, пристрасне мовлення з переривчастими інтонаціями

 

 

 

Агресивний, задерикуватий

 

 

 

 Мас виразну міміку

 

 

 

Здатен швидко приймати рішення та діяти

 

 

 

Має різкі, рвучкі рухи

 

 

 

Схильний до різких спадів настрою

 

 

 

 

Сангвінічний

в

б

 

Енергійний, діловий

 

 

 

Веселий, життєрадісний

 

 

 

Часто не завершує розпочату справу

 

 

 

Здатний швидко сприймати все нове

 

 

 

Легко пристосовується до різних обставин

 

 

 

Легко переживає невдачі та неприємності

 

 

 

З захопленням розпочинає будь-яку нову приємну йому справу

 

 

 

Швидко охолоджується, якщо справа перестає, його цікавити

 

 

 

Швидко включається в роботу, легко переключається з однієї роботи на іншу

 

 

 

Товариський, не відчуває скутості з незнайомими людьми

 

 

 

Працездатний, витривалий

 

 

 

Має емоційне, виразне мовлення, жести та міміку

 

 

 

Зберігає самовладання

 

 

 

Швидко засинає та легко пробуджується

 

 

 

 

Флегматичний

в

б

 

Стриманий, терплячий

 

 

 

Спокійний, урівноважений, холоднокровний

 

 

 

Послідовний, розсудливий, обережний

 

 

 

Мовчазний, не любить говорити зайвого

 

 

 

Спокійне, розмірене мовлення з зупинками

 

 

 

Доводить розпочату справу до кінця

 

 

 

Повільно включається до роботи та переключається на інші види діяльності

 

 

 

У відношеннях з людьми постійний, сталий

 

 

 

Мало сприятливий до заохочення та осуду

 

 

 

Постійний у своїх відносинах та інтересах

 

 

 

Не витрачає зусиль марно

 

 

 

Любить акуратність та порядок у всьому

 

 

 

Інертний, малорухомий

 

 

 

Важко пристосовується до нових обставин

 

 

 

 

Меланхолічний

в

б

 

Сором'язливий, ніяковий

 

 

 

Ніяковіє в нових обставинах

 

 

 

Відсутність контакту з незнайомими особами

 

 

 

Легко переносить самотність, схильний до замкнутості "у собі''

 

 

 

Відчуває пригніченість, розгубленість при невдачах

 

 

 

Працює продуктивно в звичних, спокійних обставинах

 

 

 

Мимоволі пристосовується до характеру співбесідника

 

 

 

Швидко втомлюється

 

 

 

Сентиментальний, вразливий до сліз

 

 

 

Надзвичайно образливий, переживає з незначного приводу

 

 

 

Maє тихе мовлення

 

 

 

Скритний, не ділиться з оточуючими своїми враженнями

 

 

 

Малоактивний, покірний

 

 

 

Низький рівень адаптації до обставин

 

 

 


12.02.2012

Загрузка...