Загрузка...

Психологічний експеримент: значення та проблеми реалізації. Реферат

Розвиток та становлення психології у сучасній Україні зумовлюють інтерес до психологічних знань та застосування їх на практиці. Це у свою чергу актуалізує обговорення проблем, пов’язаних з експериментуванням у області психології

Метод, завдяки якому психологія сформувалась у самостійну галузь наукового знання, у сучасній українській психології опинився у периферійній ролі серед інших психологічних методів і практично не став об’єктом самостійного аналізу.

Пов’язане таке становище з рядом об’єктивних та суб’єктивних труднощів. Ми приєднуємося до думки Л. Б. Шнайдер [2], що найголовнішими серед них можна виділити:

  • відсутність кваліфікованих кадрів,
  • відсутність виключно експериментальних (не кореляційних) досліджень,
  • прикладний характер досліджень,
  • дефіцит академічних, фундаментальних розробок,
  • забування академічних, фундаментальних цілей,
  • "бум" різних напрямків психотерапії,
  • відсутність необхідної матеріальної і технічної бази.

На сьогодні експеримент у психології досить складний, так як організаційні проблеми, пов’язані з його проведенням, важкі та громіздкі, а багато процесів мало вивчені для висунення пояснюючих гіпотез.

За відсутності матеріально-технічної бази більшість студентів–психологів не мають можливості брати участь у експериментальних дослідженнях, й навіть просто спостерігати за його проведенням під керівництвом досвідченого експериментатора. Звернемо також увагу на те, що у сучасній підготовці психологічних працівників приділяється надто мала увага огляду конкретних психологічних досліджень.

Для виходу з цього становища доцільним є створення та відкриття оснащених експериментальних лабораторій при факультетах психології та широке висвітлення сучасного стану і напрямків експериментальних досліджень у вітчизняній психології.

Формування у майбутніх психологів-дослідників уміння міркувати над експериментом, створювати свої оригінальні експериментальні методики, спираючись на суть теоретичного задуму, а не лише вміло користуватись вимірювальними процедурами; формування певного "соціального бачення" експериментальних досліджень.

На жаль, українські психологи виявились недостатньо підготовленими до того, щоб оволодіти сучасною експериментальною технікою, широко й ефективно використовувати її в інтересах дослідження психічних явищ.

Психологічний експеримент має ряд недоліків, які є іншою стороною його плюсів. Далеко не всі психічні феномени легко активувати і вивчати в умовах експерименту. Так, дуже важко піддаються лабораторному вивченню вольові особливості, інтереси, характер, спрямованість людини.

     

Психічні процеси є явищем мінливим, більш характерне довготривале і багаторазове експериментування, а ніж одиничні завершені експерименти.

Закономірно, що в структурі психологічного експерименту виникли проблеми визначення ролі й місця інструкції піддослідного. Якщо дослідник ставить певну задачу перед піддослідним, то з цього зовсім не витікає, що останній її розуміє та приймає. Це питання спричинило проблеми спеціальної мотивації піддослідного й оцінки адекватності його поведінки у ситуації експерименту. Тут є важливою проблема установки піддослідного (діяти активно чи пасивно, чесно чи нечесно, упереджено чи неупереджено).

У більшості випадків дослідник включений у ситуацію спілкування з піддослідним і може мимовільно впливати на його поведінку. Проблема взаємовідносин експериментатора з піддослідним потребує включення у експеримент особливого класу змінних. Найголовнішими з них можна виокремити наступні: характеристики особистості експериментатора; лабораторні обставини; специфічність рис комунікативного процесу, який існує між піддослідним та експериментатором.

На відміну від лабораторного, під час природного експерименту вдається запобігти впливу свідомих чи несвідомих намірів піддослідного, його ставлення до експерименту на результати досліджень, адже піддослідний не здогадується, що є об’єктом досліджень. Проте під час природного експерименту не враховуються дії відволікаючих чинників, а це в свою чергу вносить похибки у кінцевий результат.

Окрім цього, виникає серія не менш складних проблем, пов’язаних з пошуком реальних можливостей та способів оцінки адекватності самого експерименту (як контрольованої моделі реальності), і при цьому такої оцінки, яка б була придатною не тільки для окремих компонентів (стимулів, реакцій тощо), а й для всієї структури експерименту.

Не менш важливою стороною психологічного експерименту є зв'язок між самим експериментом та гіпотезою. Не дивлячись на різновид експерименту (чи то лабораторний, чи то природній), дослідник свідомо чи несвідомо буде підлаштовувати його під гіпотезу. Якщо гіпотеза сформульована не конструктивно, недостатньо правильно або ж не точно чи не чітко, то експериментування може перетворитися в нецілеспрямовану, нерегулярну (хаотичну) активність дослідника, так як він точно не знає, для чого та чому він проводить експеримент.

Отже, для підвищення точності і надійності експериментальних результатів та розвитку досліджень у галузі психології слід проводити дискусії на з’їздах психологів та конференціях щодо специфіки психологічних методів, їх форм, принципів організації психологічного експерименту.

Прийнятним, на наш погляд, є широке застосовування практики "перевірочних" експериментів для підтвердження вже отриманих раніше іншими дослідниками результатів.

Не менш важливим є підвищення кваліфікації дослідників у різних наукових центрах, як вітчизняних, так і закордонних; ознайомлення з новими методами та технічними засобами експериментальних досліджень; публікація результатів досліджень та їх широке обговорення у періодичних виданнях.

Література

  1. Шапарь В. Б. Словарь практического психолога. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. – 734с.
  2. Шнейдер Л. Б. Экспериментальная психология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Фонд "Мир", 2007. – 300с.


27.01.2012

Загрузка...