Загрузка...

Розвиток творчості у школярів: вплив міжособистісних взаємин. Реферат

Важливе значення набуває проблема вивчення міжособистісних взаємин в шкільному колективі. Завжди ця проблема була пов’язана з вивченням стосунків, самооцінки особистості, соціального статусу особистості в колективі

В нашому дослідженні, яке ґрунтувалось на розвиваємому на сучасному етапі в вітчизняній психології діалого-культурологічному підході до навчання міжособистісні взаємини розглядались як чинник розвитку творчості у школярів.

Як відомо, що взаємодія, взаємовплив, взаємне спілкування в колективі займають значне місце в стосунках, коли одна особистість впливає на іншу то підсилюються задатки і нахили, здібності до певної діяльності у інших особистостей.

Цей взаємовплив можна розглядати і гіпотетично і експериментально на досвіді. Як показують дослідження Воробйова А. М., Бойко Д., Чорної А., Юсіфової А. та інших, що творчість – природна функція мозку людини і тому творчий потенціал заложений в кожній нормальній дитині і тому може бути розвинений в процесі цілеспрямованого навчання, практичного вирішення творчих завдань і робіт.

В нашому дослідженні зроблена спроба показати вплив міжособистісних взаємин на розвиток творчості у школяра. В розвиненому вигляді рівні творчості включають здатність синтезування та аналізування рефлексії, моделювання. діяти в умі, внутрішньому плані про себе, планувати нові шляхи досягнення рішення завдання, співвідношення емпіричного та логічного, теоретичного мислення тощо.

Керівництво розвитком творчості у школярів, на нашу думку, полягає в стимулюванні учнів на пошук нових, оригінальних та раціональних способів вирішення завдань, вибір адекватних та складання програми дії з використанням досвіду, знань навичок, включати вирішення задачі в цілісну систему взаємовідношень з предметами та міжособистісною взаємодією учнів.

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості прояву творчості у школярів молодшого та середнього шкільного віку, показати вплив міжособистісної взаємодії на розвиток творчих здібностей, сприяти організації необхідних умов та оточення в розвитку творчості.

В дослідженні приймала участь студентка психологічного факультету Устьянівська Катерина, яка допомагала в обробці отриманих матеріалів. З метою діагностики творчих здібностей та творчого мислення використовували стандартизовані методики, а також проводилась діагностика міжособистісних стосунків та їх вплив на творчі здібності школярів. Рівні творчості в процесі між-особових взаємин оцінювались за показниками: швидкість творчого мислення школярів, його гнучкість, оригінальність вирішення творчого завдання та рівень розробленості творчої ідеї.

Як показали результати дослідження в між-особових взаєминах при використанні спільних творчих робіт учні виявили низького рівня швидкості мислення 20%, середнього рівня 50%, високого 30%; гнучкості творчого мислення низького рівня 16%, середнього 44% і високого рівня 40%; оригінальності в виконанні творчих сумісних робіт низького рівня 24%, середнього рівня 24%; розробленості ідеї в виконанні сумісних творчих робіт низького рівня 16%, середнього – 64%, високого 20%. Найменше вираженим виявився низький рівень, а найбільше виражений середній і високий рівень.

     

Придумування нестандартних оригінальних рішень виявилось лише під силу в процесі міжособистісної взаємодії і діалогічного спілкування про те, що і як виконувати і робити. Переважання середнього рівня у молодших школярів і високого рівня в учнів середніх класів є досить показовим, оскільки з віком зростає можливість до прояву швидкості творчого мислення, його гнучкості, оригінальності та розробленості ідеї в вирішенні творчого завдання, але не тільки вікові особливості впливають на рівень творчого потенціалу учнів, але й між-особові взаємини, які мали позитивний характер.

Середні показники творчих здібностей зафіксовано у 38% учнів, які в індивідуальних творчих роботах відчували значні труднощі в винахідницькій діяльності, в виконанні нетипових завдань виявили більш високий рівень творчого підходу до роботи і могли навіть пропонувати досить нестандартні вирішення завдання.

Аналіз показав, що в учнів з високим рівнем обдарованості і творчих здібностей набуває середній коефіцієнт соціального статусу в шкільному колективі, а в тих учнів, що мають середній рівень творчих здібностей часто буває високий соціальний статус.

В процесі психокорекційної роботи намагались підняти рівень соціального статусу у творчих, обдарованих учнів і розвинути творчі здібності тих учнів, що мали високий соціальний статус у колективі в процесі виконання творчих спільних робіт в навчальній діяльності. Був виявлений зв’язок між рівнем творчості і соціальним статусом, так, високий соціальний статус у учнів з високим рівнем творчості мали 20%, середній статус 74% і 6% низький.

Середній рівень творчого мислення мали учні з середнім соціальним статусом і лише незначна частина учнів з низьким соціальним статусом мали низький рівень творчого мислення. В основі проведення психокорекційної роботи лежала розроблена нами соціальна модель розвитку творчих здібностей в процесі міжособистісної взаємодії, яка полягала в тому, що покращання міжособистісних взаємин повинно позитивно вплинути на прояви творчості в процесі виконання спільних творчих робіт і в процесі виконання індивідуальних творчих завдань.

Таким чином, зміна соціальної позиції і статусу учня в колективі явилось домінуючим фактором в розвитку творчості школярів.

За допомогою діагностичної методики міжособистісних стосунків Лірі виявлено домінування доброзичливого, альтруїстичного типу особистості у взаєминах, а перша адаптивна поведінка по відношенню до інших з позитивною спрямованістю, яка почала домінувати у взаєминах з іншими, дещо меншою була виражена помірна поведінка у взаєминах з іншими і майже була відсутня третя ступінь – дезадаптована, егоїстична поведінка у взаєминах з іншими при виконанні спільних творчих робіт, яка була пов’язана з суперництвом, негативізмом до інших.

Таким чином, підтвердилась наша гіпотеза і припущення про те, що розвиток позитивних міжособистісних відносин при виконанні спільних творчих робіт і завдань знімає проблему суперництва і сприяє підвищенню рівня соціального статусу кожного учня, а також прояви творчих здібностей і нахилів.

Так, визначення кореляційних зв’язків показало, що швидкість творчого мислення пов’язана з високим соціальним статусом і коефіцієнт становив 0,85, гнучкість творчого мислення і соціальний статус коефіцієнт становив 0,65, оригінальність ідеї розробки творчого завдання і соціальний статус становив 0,49, розробленість ідеї творчого завдання і соціальний статус становив 0,63. Всі коефіцієнти показали значні зв’язки з достовірністю по t – критерію Стьюдента 0,05.

Таким чином, результати показали, що сумарні показники творчого мислення достовірно збільшилися і найсильніші відмінності було виявлено за показником оригінальності та розробленість ідеї в використанні спільних творчих робіт і завдань.

Систематичне позитивне підкріплення соціального статусу і положення учня в колективі, опора на творчий потенціал особистості сприяє підвищенню рівня психологічного клімату в міжособистісних взаєминах, розвиває творчий потенціал кожної особистості.

Високий рівень творчого мислення співвідноситься з високим соціометричним статусом, розширяється сфера самосвідомості, критичної самооцінки учнями своїх потенційних можливостей.

Так, поступово розвивається Я–образ учня, взаємодія емоційного і когнітивного компоненту в оцінці один одного, усвідомлення себе як суб’єкта спільної творчої діяльності, а потім її індивідуальних творчих особливостей кожного.

Література

  1. Воробйов А. Психофізиологічні аспекти творчості. Київ. 2005.
  2. Бойко Д. Методичні засади вивчення проявів різних типів творчих здібностей школярів. Київ. 2005.
  3. Чорна А. Обдарованість, її загальні і спеціальні складові. Київ. 2005.
  4. Юсіфова А. Роль творчості в розвитку особистості. Київ. 2005.


21.01.2012

Загрузка...