Загрузка...

Теоретичний аспект категорії "паблік рилейшнз". Реферат

У вітчизняній науці та практиці часто ототожнюють категорії паблік рилейшнз та зв'язки з громадськістю. Але ж доскональне вивчення вживання термінів "пабілк рилейшнз" (PR) та "зв'язки з громадськістю" в науковій літературі, в офіційних документах щодо інформаційної політики держави в практиці комунікативної діяльності органів влади дозволяє зробити висновок, що є певна різниця в змісті цих категорій

Поняття "зв'язки з громадськістю" входить як складова в більш широкий термін, яким є PR. Зв'язки з громадськістю можуть здійснюватись з використанням PR-технології, або без неї. Зв'язок з громадськістю як необхідний контакт органів влади з громадянським суспільством є необхідною базою. Тоді як PR надає контактові певний відтінок, значення, сенс.

Застосування PR передбачає такий спосіб представлення населенню інформації, який повинен показати соціальне значення дій суб'єкта управління, підкреслити значущість самих дій, організації, лідерів в очах громадськості, привернути до них увагу суспільства. Крім того, "зв'язки з громадськістю" можуть здійснюватись не тільки за допомогою ЗМК (засобів масової комунікації), але й мати характер індивідуальних контактів, звернень громадян та їх прийому посадовими особами.

Але ж на жаль, в сучасному українському дискурсі категорії "паблік рилейшнз" і "зв'язки з громадськістю" набувають однакового змісту. Це й зумовлюється тим, що слід зупинитись головним чином на розкритті та тлумаченні саме терміну "паблік рилейшнз".

Проблема визначення поняття PR (зв'язки з громадськістю) досить складна тому, що:

  • по-перше, існує багато підходів та тлумачень цього феномену;
  • по-друге, метод PR розглядається досить часто як інформаційний вплив на громадськість для досягнення певної мети.

Тобто часто PR ототожнюється з рекламою товарної продукції.

Необхідність урахування та цілеспрямованого впливу на громадську думку, формування і просування позитивного образу тієї чи іншої організаційної структури в суспільстві зумовило виникнення спеціальної системи управління інформацією (PR), паблік рилейшнз, як філософії та технології сучасного менеджменту і пабліситі (комерційна пропаганда), важливого інструменту діяльності PR.

Існує понад 500 визначень поняття "паблік рилейшнз". Кожне з них акцентує на різних характеристиках, але їх об’єднує найсуттєвіше положення про те, що паблік рилейшнз - це відносини між певною організацією (державною, громадською, приватною) та громадськістю.

У Великій Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах та інших розвинених країнах цією проблемою займалися відомі вчені та державні діячі, такі як П. Харлоу, Ф. Буарі, М. Матр, М. Кольєр і М. Томас.

     

На жаль, свого досвіду з паблік рилейшнз вітчизняні підприємства, організації, особи не мають і тому спираються на чужий досвід. Між тим, професор Сем Блек (Велика Британія), який стояв у витоки PR, є нашим співвітчизником. С. Блек віддає перевагу наступному трактуванню:" Діяльність у галузі паблік рилейшнз - це мистецтво й наука досягнення гармонії із зовнішнім оточенням на основі взаєморозуміння та достовірної і повної інформації".

Вивченням феномену "паблік рилейшнз" в Україні та Росії займаються Г. Почепцов, В. Королько, В. Бебик, В. Іванов, Р. Мендісабаль, Є. Ромат, В. Моісеєв, І. Альошина, Є. Блажнов, І. Синяєва, Т. Лебедєва, І. Вікентьєв, А. Ульянич та багато інших вчених.

Так, Г. Почепцов вважає, що PR - це, насамперед, комунікативна дисципліна, спрямована на організацію комунікативного простору в сприятливому режимі для об'єкта PR. Паблік рилейшнз покликані управляти позитивним іміджем фірми або людини.

Своє визначення PR пропонує В. Моісеєв: "PR - це такий різновид соціально-технологічного менеджменту, в якому на основі точної та повної інформації, отриманої за результатами аналізу тенденцій політичного, соціально-економічного розвитку (країни, регіону, або окремих галузей, підприємств), і додержання загальновизначених етичних норм та суспільних інтересів планомірно й безперервно здійснюється комплекс заходів спрямованих на досягнення взаємної довіри, гармонійних і взаємокорисних відносин між фірмою і суспільством (його окремими групами), між ними і владою".

Спираючись на сучасну теорію комунікації В. Королько пише: "Паблік рилейшнз - це функція управління, покликана оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації стосовно до громадських інтересів і виконану програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами".

Є. Ромат, український дослідник маркетингових комунікацій, окреслює предметне поле PR як формування системи гармонійних комунікацій організації з її цільовими аудиторіями на основі повної та об'єктивної поінформованості в межах досягнення маркетингових цілей комунікатора.

Є. Блажнов, російський фахівець теорії PR, визначає їх як структурний аспект суспільних відносин, що тісно пов'язаний з особливостями формування і функціонування громадської думки, з механізмом пабліситі, популярності, привабливості конкретних особистостей у зв'язку з їх діяльністю: громадсько-політичною, виробничою, комерційною, в галузі культури в тому числі масової культури.

Підсумовуючи, можна відзначити, що сутність паблік рилейшнз як нової сфери громадського спілкування найкраще передати, обравши такий варіант перекладу, як "громадські комунікації". В такому вигляді вони стають в один ряд з особистими комунікаціями, масовими комунікаціями і громадськими комунікаціями.

Досить часто паблік рилейшнз порівнюють із роботою прес-служб, але у розвинутих країнах світу прес-служби належать до "тактичних комунікацій," тоді як PR визначають як" стратегічні комунікації". Паблік рилейшнз відповідає на запитання "що" і "як" сказати, а прес-служби відповідають на запитання" де" і "коли" сказати те, що напрацьовано в рамках паблік рилейшнз. Правильно побудована комунікативна стратегія допомагає державним службовцям, завдання яких, за відомим висловом, - говорити неприємні речі в милому дусі.

На основі зробленого аналізу спробуємо сформулювати наступне: паблік рилейшнз - це передусім постійний комунікаційно-психологічний прямий і зворотний контакт органів управління будь-якої системи з громадськістю з метою створення, формування та функціонування сприятливого іміджу організації, інституту, лідера, що впливає на створення сприятливого середовища взаємодії обох сторін.

Література

  1. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.
  2. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990. — 216 c.
  3. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000. — 280 c.
  4. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации (теория и практика). – К.: Дакор, 2002. – 506с.
  5. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. — 400 с.
  6. http://www. djerelo. com.


02.11.2011

Загрузка...