Osvita.ua Высшее образование Рефераты История Право в литовсько-польській добі: становлення та розвиток. Реферат
Загрузка...

Право в литовсько-польській добі: становлення та розвиток. Реферат

В перших століттях існування Литовсько-Руського Князівства панувало в ньому старе "руське" - українське право

На землях України звичаєве право діяло до кінця XV ст. Великі князі литовські, проголосивши принцип: "старовини не рухати, новини не заводити", цим не лише підтвердили українським землям звичаєве право, а й сприяли його розвиткові: Державні урядовці та суди покликалися на старовину та звичаї.

З Литовсько-Руської доби дійшли пам'ятки законотворчої діяльності державних органів влади. Всі вони, крім Литовського Статуту 3-ої редакції, писані і за змістом поділяються на:

  • міждержавні й міжнародні договори,
  • привілейні грамоти,
  • земські устави,
  • кодекси законів.

Міждержавні й міжнародні договори. Насамперед - це договори Литовського Князівства з Прусським і Лівонським орденами, з республіками Новгородською і Псковською та з Московським князівством: Головне місце серед них належить договорам Литовського князівства з Польщею. Кревський акт 1385 року встановив персональну унію Литви та Польщі; Віденська угода 1401 року встановила лише союз взаємної охорони та безпеки; Городельська угода 1413 року привертала персональну унію, врешті Люблінська унія 1569 року встановила реальну унію двох держав.

Привілейні грамоти видавалося з кінця XIV до середини XVI ст. Вони були різноманітні змістом і за браком писаних законів заміняли їх і були деякий час єдиним джерелом законодавства. Привілеї не нормували загальних прав, а стосувалися лише окремих осіб або суспільних та етнічних груп. Привілейні грамоти підривали обов'язковість звичаєвого права й вели до кодифікування загально-зобов'язуючого права. "Це - найважливіша галузь великокняжої діяльності", - характеризував ці пам'ятки проф. М. Чубатий. Вони поділялися на три групи: а) дарчі грамоти, б) привілеї в стислому значенні слова та в) грамоти охоронного характеру.

Дарчі грамоти властиво не належали до привілеїв, бо не звільняли нікого від загально-зобов'язуючого права. Серед них найбільше значення мали ті, що дарували нерухоме майно, землі або десятину церквам. Деякі підтверджували акти продажу, заповіту. Свидригайло дарував права мати свою хоругву, а князеві Острозькому - право печатати листи червоним воском.

Привілеї у стислому значенні - "прівата лекс" - приватний закон. Такими грамотами князь надавав різні полегші окремим особам або містам, імунітети, якими державна влада звільняла від державного суду, податків, адміністрації. Характеристична така грамота Онуфріївському монастиреві р. 1448. Бувало, що князь переносив на певну особу частину своїх державних прав: право суду, побирання податків тощо. Наприклад, грамота князеві Жеславському, якою Великий князь надавав йому міста Мстислав та Мглин з дворами, челяддю, селянами, боярами, майном і т. п., не залишаючи собі ніяких зверхніх прав. Подібні грамоти дано містам після стихійних нещасть.

Так, року 1508 Великий князь звільнив Волинь від поволовщини, Київ - від підвід та тіюнського суду. Окремо стоять грамоти загального характеру, які показують, як з часткових привілеїв виростають загальні станові привілеї. Вони поділяються на грамоти шляхті, містам та жидам. З шляхетських привілеїв дійшло лише шість: Ягайла з 1387 р., Городельський - 1418 р., Казіміра - 1437 р., Олександра - 1492 та два привілеї Сигізмунда - 1506 та 1522 рр. Всі вони підготовляють матеріал для загально-шляхетських станових прав, творять щось на зразок польської "пакта конвента". Через них прийшла рецепція польського права.

Найважливіший з них - це привілей 1437 року, який поширив права попередніх привілеїв на всю шляхту без обмеження, без огляду на віру, звільнив маєтки від податків, заборонив селянам переходити з шляхетських маєтків і встановив домініальні суди над селянами. Доповненням його був привілей 1492 року, який зобов'язував Великого князя не вести зовнішньої політики без відома великокняжої Ради, не видавати без неї законів, не роздавати урядів та земель. Так зверхні права в державі перенесено на колегію панів, а великий князь стає виконавцем Ради.

     

Грамоти, що наділяли міста магдебурзьким правом, звільняли їх від підлеглості загальнодержавним законам. Міста мали самі встановлювати закони на основі магдебурзького права. Міста звільнялися від суду та адміністрації державних урядовців, діставали право володіти ґрунтами на терені міста, міщанство дістало різні полегші.

Цих привілеїв багато, і вони були дійсно привілеями, бо звільняли з-під загально-зобов'язуючого права. Привілеї охоронні видавалося на прохання людності про збереження старих прав. Внаслідок скарг на це порушення, Великий князь іноді видавав "охоронну" грамоту, якою заборонялося ламати звичаєве місцеве право.

Земські устави. Найбільше значення для історії мають Земські устави, які були підставовими законами для земель, конституційною хартією. Земські устави - не акти ласки, видавати їх було обов'язком князя. Вони берегли старовину і стосувалися не станів, а цілої землі. Земські устави - це законодавчі акти для всієї людності з метою з'ясувати відношення її до держави і до місцевих органів. Дійшло до нас 13 грамот.

Найстарша - Ягайла 1424 чи 1430 року Луцькій землі, якою він надає давні права - однакові для всіх мешканців, без різниці віри. Решта грамот пізніших часів - Великого князя Олександра, Сигізмунда 1 - всі вони повторюють старі права; грамоти ці такі: дві Волині - 1501 та 1509 рр., дві - Київській землі 1507 та 1529 рр., одна Вельському повітові Подільської землі, дві - Вітебській землі та одна - Полоцькій й Смоленській.

Всі грамоти, на думку М. Чубатого, з'являлися тоді, коли заходили зміни, коли усувалося удільних князів і замінялося їх намісниками Великого князя; щоб заспокоїти людність - видавалося ці грамоти-конституції.

Збірники законів. З'явилися вони внаслідок потреби уніфікувати діючі закони для вживання їх в судах; це були - Судебник Великого князя Казіміра 1468 року та Литовський Статут - в його трьох редакціях: 1529, 1568 та 1589 років. Судебник Великого князя Казіміра був укладений урядовцями-правниками великокнязівської канцелярії і стверджений на провінційному сеймі у Вільні 1468 року. Зміст його стосується маєткових прав, порушення границь, наїздів, уведення рабів, крадіжок, панського суду над селянами. В ньому видно суміш старих українських та нових станових понять. Дещо взято з "Руської Правди", але кари значно суворіші: е кара смерті, невідома "Руській Правді".

В цілому Судебник не вичерпував навіть карного права. Литовський Статут виник тоді, коли прийшла до голосу дрібна шляхта, вимагаючи єдиного права, щоб знести силу магнатів, щоб було ясно, які права вони мають. На ці вимоги Сигізмунд 1 на сеймі 1522 року окремим декретом заповів, що буде укладене загально-зобов'язуюче право.

Року 1529 Литовський Статут санкціоновано. Статут цей зрівняв шляхту в єдиний стан, виповів боротьбу звичаєвому праву, яке замінив єдиним писаним законом. Але все ж таки перша редакція заступає інтереси більших магнатів і поважає права селян. Друга редакція - 1568 року - збільшує права дрібної шляхти і одночасно обмежує права селян. Третя редакція - 1589 року - стоїть на сторожі шляхетських прав, зрівняних уже в один стан, і виявляє негацію прав селян.

Прав міщанства і духовенства Литовський статут майже не порушує: він е чисто шляхетським кодексом. Кодифікаційна праця була виконана у великокнязівській канцелярії. Статут був затверджений 1529 року і виданий у писаній формі. Проте, ця редакція була незадовільна, і через 20 років почали обробляти нову, другу редакцію, яка мас назву "Волинської", бо волинська шляхта найбільше вимагала нового статуту. Ухвалений він був 1568 року, але не всі розділи дістали санкцію. Після Люблинської унії виявилося, що ані перша, ані друга редакція не задовольняють потреб адміністраційних та судових органів. Тоді спеціальна комісія, що й зорганізував під-канцлер литовський Лев Сапіга, підготовила третю редакцію, в якій почасти використано і поширено першу редакцію.

Року 1588 на сеймі цю редакцію ухвалено і статут надруковано у Вільні в друкарні Мамоничів, а 1589 року Литовський статут набрав обов'язкової сили. Він був прийнятий у Литовсько-Руській державі, а також на українських землях, що відійшли до Польщі. На початку XVII ст. його перекладено на польську мову з додатком польської конституції. Мова всіх трьох редакцій статуту українсько-руська. Виданням Литовського статуту 1589 року закінчено процес уніфікації сепаратних правних систем давніх руських земель та Литовського князівства.

Своїми правничими якостями Литовський статут був вищий від багатьох сучасних йому західноєвропейських кодексів, і в Україні мав правне значення до першої чверті XIX ст. - на Полтавщині та Чернігівщині. Рецепція німецького права проходила через Польщу. До міст Литовсько-Руської держави прийшла вона у формі партикулярного. права, що надавалося литовськими Великими князями шляхом привілейних грамот містам, які були на німецькому праві. За збірники норм служили приватні переклади магдебурзьких кодексів на латинську або польську мову та компілятивні підручники магдебурзького права.

Суд. До кінця XIV ст. суд Великого Князівства Литовсько-Руського був подібний до суду Княжої доби. Вся повнота судової влади належала тільки князеві; він від себе передавав її намісникові, гіюнам і т. п. Поруч існував церковний суд. Міські та сільські громади мали власні суди. Крім цих судів, був ще суд Великого князя над удільними князями.

З кінця XIV ст. існували такі суди. Великокняжий суд - це був суд з необмеженою компетенцією, який міг судити всі справи. Він був одноособовий, і навіть, коли хто брав участь у ньому з наказу князя, то рішення належало тільки князеві. Через величезну кількість справ, Великий князь доручав чинити суд якійсь довіреній особі, але це доручення не набувало сталого характеру (так були - комісарські, асесорські, маршальські суди). Єдиний суд Панів-Ради існував поруч з судом великокняжим, але він не розгорнувся в судову установу.

Всі ці суди були знесені II Литовським статутом. Обласні суди належали намісникам, пізніше - старостам та воєводам. Вони теж судили всі справи одноособове. Нижче стояли суди державця-намісника. Шляхта не була підсудна цим судам. Для судів державців-намісників вищою інстанцією був суд воєводи, а від суду воєводи можна було апелювати до суду сейму землі та Великого князя. Б. Номінальні суди були легалізовані привілеєм 1457 р., а Судебник 1468 року вже нормує їх компетенцію. Це - одноособовий суд пана-шляхтича над селянами.

Громадські суди селян та міщан мали назву "копних" судів, бо люди сходилися на них "копою", гуртом. Копгі суди були найстаріш, і навіть III статут висловився за збереження їх. У середині XVI ст. державні суди зреформовано. На Більському сеймі 1564 року під натиском шляхти магнати зреклися своїх судових справ, наслідком чого Великий князь встановив земські та замкові (ґродські) суди. У Галичині ці суди заведено ще в 1434 році.

Земські або виборні шляхетські суди заведено в усіх повітах. Вони складалися з судді, підсудка та писаря; всіх їх обирала шляхта, а затверджував Великий князь. Земські суди урядували тричі на рік - по два тижні. Судили вони шляхту в усіх справах, крім значних кримінальних, як наїзд, підпал, убивство, зґвалтування жінки, розбій тощо. Апеляція на вирок суду належала до суду Великого князя.

Гродські, або замкові суди були одноособові, судив намісник, староста або воєвода. Формальну сторону пильнував замковий суддя, книги вів писар. Замкові суди судили всю шляхту, міщан і селян в карних справах. Апеляція належала до Великого князя. Земські суди були переважно цивільними, а замкові карними.

Підкоморний суд завів 11 Литовський статут; це був спеціальний суд у справах земельних меж. Він був одноособовий, судив підкоморний, призначений Великим князем для кожного повіту. Заступником підкоморного був коморник. У державних судах серед судових урядовців поважне місце належало "дітському", або "возному", що був екзекутивним органом суду, виконавцем вироків, викликав на суд сторони, "приводив" обвинуваченого тощо; він повинен був при свідках вручати позов на суд або "прибивати його на двері".

Замковий суд виконував також функції нотаря. Кожна справа мала була бути зареєстрована в суді при свідках: - тестамент-заповіт, скарга на наїзд, розбій, "мирова", продаж маєтку, посаг, шлюб, розлука тощо. Навіть акти державного характеру мали бути вписаними до книг Гродських, наприклад - протест православної частини Берестейського Собору на введення унії і т. д. Таким чином книги судів являють собою дорогоцінне джерело історії. Життя давало багато приводів для таких реєстрацій. Магнати, а за ними шляхта, мали свої постійні військові загони, з якими вчиняли "наїзди" на сусідів. Ці загони часом переводили справжні воєнні дії: приїздили з гарматами, робили облоги, брали в полон, грабували, палили і т. д. В оповіданні про єпископа Борзобогатого подано картину такого наїзду. Керували наїздами часто жінки. Скривджений насамперед вписував до книг ґродських "протестацію", а напасник міг внести "протестацію" зі свого боку. Справи порушення меж також знаходили відбиток у книгах.

До особливостей побуту Литовсько-Руського князівства належали родинні відношення. У Литовсько-Руському князівстві головне місце в шлюбах належало не церковному вінчанню, а договорам при вступі "у стан малжонський", - "інтерцизам", якими встановлювано посаг нареченої та "віно", що повинен був дати їй чоловік - "малжонек", який за звичаєм вносив удвоє більше, теж був посаг. Посаг переходив у володіння родини, але віно залишалося назавжди власністю дружини. Оце все - інтерциза, розмір посагу та віна - мало бути записане до книг ґродських. Друга сторона справи - весілля - мала обов'язковий характер. Нерідко бувало, що оці два моменти - інтерциза та весілля - відбувалися без церковного вінчання.

Як загальне явище, шлюби укладалося тільки на бажання молодих. В разі невдачі, дуже легко могли вони розвестися - знову через подання обопільної "протестації" з забезпеченням матеріальних умов та прав дітей, і тоді обидві сторони могли взяти новий шлюб. Звичайно, для розлуки вінчаних потрібна була санкція духового суду. Вдова-шляхтішка втрачала всі свої права на маєтки батьків, якщо одружувалася з не-шляхтичем. Але якщо українка або литовка одружувалася з поляком, вона тим самим передавала Польщі свої маєтки. Джерела зберегли багато фактів, які свідчать про існування міцних "манжонських" зв'язків. Шлюб набував у правши свідомості знамення договору і разом таїнства у випадку церковного шлюбу, а обидва "малжонки" були рівноправними членами подружжя.

Родинне право було "найдосконаліше врегульованим відділом цивільного права в тодішньому законодавстві". Розуміння подружнього життя, як рівноправного освяченого стану "малженства", відбилося на присязі, що її складали молоді під час церковного вінчання: в тій присязі підкреслювалося рівноправність обох і товариську пошану. Обов'язкове віно робило жінку матеріально незалежною від чоловіка за його життя і забезпечувало на час вдовування. Жінки часто за життя чоловіків робили великі вклади на фундацію і оздоблення церков та монастирів.

В пом'янику Києво-Печерського монастиря кінця XV і початку XVI ст. згадано багато жінок, які вносили офіри; багато, знатних жінок вступало до монастирів. Як рівноправна з чоловіком виступала жінка і в інших справах: ішла на чолі війська, чинила наїзди на сусідів, керувала матеріальними справами.


12.01.2013

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!