Виконання доходної та видаткової частини бюджету. Реферат

Касове виконання бюджету. Організація і проблеми виконання доходної і видаткової частини бюджету

Касове виконання бюджету

Касове виконання бюджету включає в себе організацію і виконання касових і розрахункових операцій по бюджету. Згідно указу Президента касове виконання бюджету довірено здійснювати – "Ексімбанк", "Укрсоцбанку", НБУ.

Здійснюючи касове виконання бюджету установи банків виконують наступні функції:

 • приймають кошти, які поступають до доходу бюджету і місцевих бюджетів і зараховують їх на відповідні рахунки,
 • розподіляють разом з казначейством суми між окремими ланками бюджетної системи,
 • здають розрахункове і касове обслуговування установ і організацій,
 • складають звіт про касове виконання бюджетів і подають його в казначейство.

Функції казначейства:

 • організація виконання державного бюджету і здійснення контролю за цим процесом,
 • управління наявними коштами бюджету в тому числі і в іноземній валюті,
 • фінансування видатків державного бюджету,
 • ведення звітності по касовому виконанню бюджету,
 • управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом,
 • розподіл між державним бюджетом та нижчестоящими ланками державного бюджету відрахувань від загальнодержавних податків і зборів,
 • здійснює контроль за надходженням і використанням державного пенсійного фонду,
 • здійснює управління по доходам і видаткам бюджету в межах розпису доходів і видатків.

На сьогодні Державне казначейство намагається продовжити те, що започаткували перші українські казначеї. Державна скарбниця, яка своїм призначенням має слугувати людям і завдяки якій мають вирішуватись економічні та соціальні питання, нічого не варта, якщо не буде порядку в обігу її коштів. Розпорядження та блукання їх заплутаними каналами через мережу комерційних банків призводить до того, що мільйони гривень, призначених для виплати зарплати, пенсії, своєчасно не надходять до адресатів.

У 1997 році згідно із спеціальною постановою Кабінету Міністрів і Національного банку України від 14 січня 1997 року за №13 здійснено перехід на казначейську систему виконання державного бюджету України.

Органи Державного казначейства покликані сприяти безперебійному та ефективному функціонуванню бюджетної системи України в межах основних напрямків бюджетної політики.

Оскільки завдяки органам Державного казначейства на місцях, здійснюється фінансування видатків із державного бюджету, то вони наділені значно більшими правами в сфері бюджетних кредитів і мають право призупиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушення встановленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств. У разі встановлення нецільового та неефективного використання коштів органи Державного казначейства мають право вилучати у міністерств, відомств, установ і організацій суми коштів, виділених раніше в порядку фінансування з державного бюджету.

     

З метою забезпечення своєчасності і повноти фінансування, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів фінансові органи і відділення Державного казначейства на місцях тісно співпрацюють між собою, а також організовують свою діяльність у взаємодії з органами виконавчої влади, податковою службою, органами контрольно-ревізійної служби України.

Практичну дієвість бюджетної системи України в плані організації касового виконання державного бюджету функції органів казначейства вбачають:

 • у посиленні контролю за надходженням, цільовим і економічним використанням державних коштів;
 • у дотриманні чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, а також надходження та використання державних позабюджетних фондів;
 • у підвищенні оперативності в управлінні наявними коштами та дотриманні фінансової дисципліни.

Особливістю нової системи впровадження казначейства є те, що за допомогою цього органу відбувається ефективне і обов'язково цільове витрачання коштів державного бюджету.

Тільки створивши міцне казначейство, можна в найкоротший термін вирішити низку питань, пов'язаних з виконанням бюджету. На органи державного казначейства, зокрема на територіальні, покладені такі функції:

 • а) забезпечення виконання державного бюджету, відповідних показників, а також контроль надходження і використання державних позабюджетних фондів;
 • б) забезпечення відповідно до встановлених розмірів асигнувань і касового плану цільового фінансування видатків державного бюджету;
 • в) ведення обліку розрахунків за фінансуванням розпорядників коштів, яким надаються асигнування з державного бюджету та позабюджетних фондів;
 • г) здійснення прогнозування та касового планування коштів державного бюджету, контроль за зарахуванням доходів до державного бюджету;
 • д) ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунку Державного казначейства;
 • е) формування, контроль, зведення і подання вищестоящим органам фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету;
 • є) проведення роботи, пов'язаної із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства з питань виконання державного бюджету.

Заснування повної функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе урядові вдосконалити ефективність і продуктивність управлінської діяльності, здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів та Державного казначейства виконання державного бюджету допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.

Закон ‘’Про бюджетну систему та бюджетний процес’’ запроваджує основні юридичні чинники щодо регулювання бюджетного процесу, включаючи казначейське виконання державного бюджету.

Водночас, для удосконалення системи казначейства треба здійснити низку організаційних заходів.

Тому спільний проект казначейської системи, уряду України та Світового банку надасть допомогу у підтримці реформ. Для вдосконалення бюджетної аналітичної структури та звітності прийнято систему бюджетної класифікації, що відповідає міжнародним стандартам. Розроблено казначейський план рахунків, який узгоджено з новою класифікацією. Спільний проект передбачає запровадження казначейської системи бухгалтерських книг, що включає новий план рахунків для відображення бухгалтерських операцій з бюджету.

Система бухгалтерських книг розглядається як підґрунтя для створення інформаційної бази, необхідної казначейству для управління та контролю за виконанням бюджету, а також для формування відповідної інформації про стан виконання бюджету Міністерством фінансів України.

В процесі виконання бюджету система бухгалтерських книг забезпечуватиме виконання таких завдань:

 • отримання і зберігання інформації про бюджетні призначення та про поточні асигнування розпорядників бюджетних коштів, про зобов'язання та платежі, про ліквідність та заборгованість, що буде підґрунтям попереднього та поточного контролю за усіма цими операціями;
 • формування даних бухгалтерського обліку й отримання необхідної інформації щодо управління готівкою та боргом;
 • інформаційне забезпечення звітності про виконання бюджету, а також створення бази для аудиту та контролю над змістом фінансових операцій.

Якщо систему бухгалтерських книг буде впроваджено у повному обсязі, вона доповнить децентралізовану інформацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, наприклад, за платежами, нарахуваннями та виплатами заробітної плати.

Запровадження централізованих послуг бухгалтерського обліку для бюджетних установ значно скоротило б чисельність персоналу, задіяного в проведенні бюджетного обліку для цих установ.

Безпосередні переваги казначейства при повному виконанні функціональних обов’язків будуть зумовлені кращим використанням коштів та скороченням готівки. Виникають обмеження в припущенні порушень у використанні коштів державного бюджету, з’являється можливість отримання вчасної та достовірної інформації касового виконання бюджету, що зумовить підвищення якості управлінських рішень. Отже вигоди від функціонування казначейства полягають у вдосконаленні управління бюджетним процесом і підвищенні міри відповідальності органів, які беруть участь у виконанні бюджету, що в цілому позитивно впливає на бюджет держави.

Тому до найважливіших завдань, що постають перед казначейством, можна віднести:

 • організацію ефективної системи управління готівкою, що заснована на централізації ресурсів розпорядників бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку. За цим напрямком рахунків уже здійснюється поступове переведення банківських бюджетних установ до органів казначейства на реєстраційні рахунки. А процедура з управління готівкою впроваджується в територіальних органах казначейства;
 • чітку та своєчасну інформацію щодо фінансового податково-бюджетного становища, яке ґрунтується на централізованій і досконалій системі бухгалтерських звітів про виконання державного бюджету;
 • ефективний фінансовий контроль за виконанням зобов'язань платниками та розпорядниками коштів у процесі витрачання і формування бюджетних ресурсів.

Організація і проблеми виконання доходної і видаткової частини бюджету

Доходна частина бюджетів

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України.

Доходи бюджетів відповідного рівня формуються з урахуванням положень цього Закону. Доходи бюджетів України поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:

 • частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
 • частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
 • податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;
 • податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
 • плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
 • надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
 • частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
 • надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності;
 • орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
 • внесків до Пенсійного фонду України;
 • внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
 • внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
 • внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України;
 • надходжень від внутрішніх позик;
 • перевищення доходів над видатками Національного банку України;
 • повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах;
 • дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;
 • плати за спеціальне використання природних ресурсів;
 • інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.

У доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів зараховуються:

 • частина податку на добавлену вартість, яка визначається законом про Державний бюджет України на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
 • частина акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет Україні на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
 • податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 70 відсоткам від ставки, передбаченої чинним законодавством для відповідної категорії платників, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
 • частина прибуткового податку з громадян;
 • 70 відсотків податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування;
 • плата за землю, що дорівнює 10 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і 70 відсотків – до Київського і Севастопольського міських бюджетів;
 • надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей, що проводяться за рішенням відповідних Рад народних депутатів, згідно з законами України;
 • частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається законом про Державний бюджет України на наступний рік;
 • відрахування, дотації і субвенції з Державного бюджету України;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
 • дивіденди, одержані від акцій і цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств комунальної власності цього рівня;
 • інші надходження, встановлені законами України.

У доходи районних бюджетів, міських /міст обласного підпорядкування/ бюджетів в порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються:

 • податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
 • прибутковий податок з громадян у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня;
 • плата за землю до районних бюджетів у розмірах, визначених Радою народних депутатів вищого рівня, і 60 відсотків - до міських бюджетів /міст обласного підпорядкування/;
 • податок на нерухоме майно громадян;
 • місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;
 • частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається Радою народних депутатів вищого рівня;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
 • відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
 • інші надходження.

У доходи районних у містах бюджетів зараховуються:

 • податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
 • прибутковий податок з громадян у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, але не менш як 50відсотків;
 • плата за землю у розмірах, визначених Радою народних депутатів вищого рівня;
 • місцеві податки і збори у розмірах, визначених міською Радою народних депутатів, крім винятків, передбачених законодавством України;
 • частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається Радою народних депутатів вищого рівня;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
 • відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
 • інші надходження.

Види податків та інших платежів, які підлягають зарахуванню до районного в місті бюджету, встановлюються міською Радою народних депутатів відповідно до законів України, чинного законодавства Автономної Республіки Крим і рішень відповідних Рад народних депутатів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції.

У доходи міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських бюджетів у порядку і на умовах, встановлених законами України, зараховуються:

 • податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
 • прибутковий податок з громадян у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня;
 • плата за землю, що дорівнює 60 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством;
 • місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;
 • частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається Радою народних депутатів вищого рівня;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
 • відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
 • інші надходження.

З Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді процентних відрахувань із загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на даній території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Президента України з урахуванням економічного, соціального, природного і екологічного стану відповідних територій.

До проекту закону про Державний бюджет України Кабінетом Міністрів України додається техніко-економічне обґрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, яке повинно містити:

 • статистичні дані про економічний, соціальний, природний та екологічний стан зазначених адміністративно-територіальних одиниць;
 • розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального, екологічного стану та ефективного використання природних умов адміністративно-територіальних одиниць;
 • інформацію про урядові та регіональні програми подолання різниці між адміністративно-територіальними одиницями:
 • виконані в попередні роки, та досягнуті результати;
 • діючі програми та такі, що розробляються, з прогнозом наслідків виконання.

Розмежування доходів, закріплених за бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами і бюджетами районів, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим, міст обласного підпорядкування, районів у містах /міст Києва і Севастополя/, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими /міст Києва і Севастополя/ Радами народних депутатів, з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану відповідних районів та населених пунктів за поданням Рад нижчих рівнів.

Процентні відрахування від окремих видів доходів в межах, визначених законами України, затверджуються:

 • до бюджетів районів і міст республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного підпорядкування - Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними Радами народних депутатів;
 • до бюджетів міст, селищних і сільських бюджетів – районними та міськими /міст обласного підпорядкування/ Радами народних депутатів;
 • до районних у містах бюджетів, до бюджетів міст, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні іншого міста, - міськими Радами народних депутатів.

Перегляд процентних відрахувань щодо затвердженого бюджету не може поширюватися на час, що вже минув.

Порядок та умови надання і використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів затверджуються Верховною Радою України.

Література

 1. Закон України "Про бюджетну систему".
 2. Закон України "Про державний бюджет 2000р."
 3. А. Зіденберг, Л. Хофманн. "Україна на роздоріжжі" К., 1998.
 4. Буковінський С. А. "Шляхи розвитку бюджетної системи України". - "Фінанси України", №9,1998. З. 3-9.
 5. Василенко О. Д. Державні фінанси України К., Вища школа 1997р.
 6. Василик О. "Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем Україні". "Банківська справа". №3,1998. С. 44-50.
 7. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Дьяконова И. И. "Бюджет і фінансова політика України". Київ, 1997. 234 з.
 8. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. "Основи економіки". Київ, 1997. 543 з.
 9. Крупка М. І. "Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть". Діалог, 1998.
 10. Макконелл До., Брю З. "Економікс". Київ, 1993. 785 з.
 11. Мітюков І. О. "Державній бюджет Україні і бюджетна політика в1998 році". "Фінанси України", №3, 1998. З. 26-36.
 12. Павлюк К. В. "Організація виконання державного бюджету". "Фінанси України", №3,1998. З. 37-46.
 13. Родіонова І. "Макроекономіка і економічна політика". Київ, 1996. 350 з.
 14. Родіонова І. "Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні". "Економіка України", №9, 1998. С. 15-24.
 15. Януль І. Є. "Бюджетна політика України: проблеми та перспективи". "Фінанси України", №2,1998. С. 48-51.


21.04.2011

Загрузка...