Виконання бюджету в сучасних умовах: організація та проблеми. Реферат

Створення власної державності – справа досить важлива і складна, хоча б тому, що необхідно привести у порядок національні фінанси, в тому числі і державні. Загальний стан економіки в країні значною мірою залежить від того, наскільки успішно виконується бюджет

Виконання державного бюджету України – це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання доходної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по витратах означає безперебійне фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.

Проблема виконання державного бюджету полягає не лише в тому, що платити нині ні з чого. Виявляється, що зібрані з платників податків гроші далеко не завжди потрапляють за призначенням – до державної казни, а якщо й потрапляють, то подекуди невідомо як потім використовуються. Казначейство, яке з перших днів становлення вирішило навести порядок в державних фінансах, і сьогодні ставить собі за мету досягти чіткого і відлагодженого контролю за коштами, що, безумовно поставить заслін нецільовому їх використанню.

Державна скарбниця, яка своїм призначенням має служити людям і завдяки якій мають вирішуватись економічні і соціальні питання, нічого не варта, якщо не буде порядку в обігу її коштів. Розпорошення і блукання їх заплутаними каналами через мережу комерційних банків призводять до того, що мільйони гривень, призначених для виплати зарплати, пенсій, своєчасно не надходять до своїх адресатів. Перелічені вище питання, необхідно комплексно вирішувати, а це можливо було здійснити тільки шляхом створення нової фінансової структури, завдяки відлагодженому механізму якої поповниться саме державна казна. Таким органом державної виконавчої влади стало новостворене Державне Українське казначейство.

Тернистий шлях ринкових реформ в Україні призвів до необхідності створення у державі владних структур, які б забезпечували максимально ефективне управління фінансовими ресурсами держави оперативність і прозорість виконання основного фінансового закону держави – Закону про Державний бюджет. Саме таким органом держави покликане бути Державне казначейство України.

З моменту створення казначейство України пройшло досить значний шлях у своєму розвитку. Здобутками на цьому шляху є забезпечення виконання державного бюджету за видатковою частиною, в тому числі здійснення платежів на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами, встановлення контролю за фінансовими взаємовідносинами державного бюджету і державних позабюджетних фондів, бухгалтерський облік виконання державного бюджету тощо.

Заснування повної функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе Уряду підвищити ефективність та продуктивність управлінської діяльності, здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів України та Державного казначейства України виконання державного бюджету України допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.

Ціль і задачі виконання бюджету

Виконання бюджету – заключна стадія бюджетного процесу. Це реалізація основного фінансового плану України. Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів України, а місцевих бюджетів виконавчі Комітети місцевих рад народних депутатів, Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується МФУ відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності закону про ДБУ. Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесення до нього змін.

     

Мета виконання бюджету:

 • забезпечення повного і своєчасного поступлення доходів до бюджету як в цілому так і по кожному джерелу окремо,
 • забезпечення безперервного фінансування заходів.

Задачі, що вирішуються при виконанні бюджетів:

 • максимальна мобілізація всіх доходів бюджетів,
 • орієнтація всіх установ і організацій, які фінансуються з бюджету на економне і ефективне використання бюджетних коштів,
 • удосконалення форм і методів фінансового контролю за виконанням перед бюджетом фінансових зобов’язань підприємствами, організаціями всіх форм власності,
 • контроль за своєчасним фінансуванням бюджетом установ.

Фінансовий контроль здійснюють фінансові органи на місцях, які контролюють виконання фінансових зобов’язань, розглядають і аналізують фінансову звітність і баланси підприємств всіх форм власності, роблять висновки що до їх діяльності, здійснюють перевірки підприємств, організацій на місцях. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису ДБУ встановленим бюджетним призначенням.

Органи виконання бюджету їх роль і функції

Виконання бюджетів здійснюється установами Державного бюджетного банку України. Державний бюджетний банк України виконує доручення розпорядника коштів на перерахування бюджетних коштів лише за наявності підпису уповноваженого контролера Міністерства фінансів України, повноваження якого визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів за пропозицією Кабінету Міністрів України, виконавчих органів відповідних Рад приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків щомісячно по всіх статтях бюджету /крім захищених статей, перелік яких визначається відповідною Радою/ до кінця бюджетного року. Пропорційне скорочення може бути запроваджено також, якщо в ході виконання бюджету його дефіцит не зменшується, внаслідок чого виникає неспроможність фінансування передбачених бюджетом заходів.

За наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, і відсутності рішення Верховної Ради України щодо пропорційного скорочення витрат Президент України має право зупинити або скоротити фінансування окремих видатків, попередивши про це Верховну Раду України за два тижні.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Уряд Автономної Республіки Крим, Ради народних депутатів та їх виконавчі органи, приймаючи рішення, які зумовлюють скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, повинні передбачати джерела їх покриття.

У разі коли у ході виконання бюджету Рада вищого рівня, або її виконавчий орган, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції приймає рішення, яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків бюджету нижчого територіального рівня, то відсутні у зв'язку з цим для збалансування мінімального бюджету кошти компенсуються органом, який прийняв рішення, за рахунок коштів його бюджету або коштів, передбачених для цього законом. У цьому разі при визначенні нестачі коштів не враховується вільний залишок коштів бюджету нижчого територіального рівня, який створився на початок поточного бюджетного року і який не було використано до моменту прийняття зазначеного рішення.

Ради народних депутатів нижчого рівня та їх виконавчі органи мають право не приймати до виконання рішення вищих органів влади, якщо ці рішення не забезпечені бюджетними ресурсами відповідно до вимог цієї статті.

У разі коли в ході виконання бюджету вищий або нижчий орган влади приймає рішення з питання, що не входить до його компетенції і яке завдає збитків бюджету нижчого або вищого рівня, відшкодування цих збитків провадиться саме цим органом влади за рахунок коштів його бюджету.

Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом для затвердження відповідних бюджетів. Закон, реалізація якого впливає на зменшення доходів або збільшення видатків бюджету поточного року, вводиться в дію після внесення відповідних змін, уточнень та доповнень до Закону про Державний бюджет України.

Вільний залишок коштів бюджету, що утворився на початок поточного бюджетного року, доходи бюджету, додатково одержані в процесі виконання бюджету, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках /далі - вільні бюджетні кошти/, не підлягають вилученню органами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про їх використання, в тому числі про вкладення цих коштів у господарські заходи, в акції та інші цінні папери, а також про надання процентних та безпроцентних бюджетних позичок приймає відповідний орган державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень відповідними Радами. Бюджетні позички суб'єктам господарської діяльності не повинні бути безпроцентними чи такими, проценти за які нижчі розрахункового рівня інфляції на період позички.

Кабінет Міністрів України організовує виконання Державного бюджету України через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів.

Державний бюджет України виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів України відповідно до показників цього бюджету, затвердженого Верховною Радою України. Державний бюджет України виконується по видатках в тих самих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджету, які затверджено Верховною Радою України. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.

Фінансування видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів України здійснюється за постановою Кабінету Міністрів України відповідно до письмового обґрунтованого подання міністерств і відомств України. Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України щомісяця докладні письмові звіти про витрати з резервного фонду з обґрунтуванням їх необхідності, економічності та ефективності.

Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду здійснюється Верховною Радою України під час найближчого розгляду проекту закону про внесення змін чи доповнень до Закону про Державний бюджет України або про його виконання.

Контроль за виконанням Державного бюджету України здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів організовують виконання відповідного бюджету, забезпечують надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети виконуються за розписом доходів та видатків з поквартальним розподілом, який складається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовими управліннями /відділами/ обласних, міських, районних Рад народних депутатів, виконавчими органами міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських Рад народних депутатів відповідно до затвердженого бюджету.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети виконуються по видатках в тих самих пропорціях стосовно загальної суми видатків відповідного бюджету, які затверджено відповідними Радами народних депутатів. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.

У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів Міністерство фінансів України може надавати Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим органам обласних, Київського і Севастопольського міських Рад народних депутатів за їх клопотанням з Державного бюджету України позички, які повинні бути обов'язково погашені у встановлені строки в межах поточного бюджетного року.

У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання районних, міських, селищних і сільських бюджетів за клопотанням виконавчих органів районних, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів з відповідного бюджету вищого рівня на підставі рішень керівників місцевих фінансових органів вищого рівня можуть бути надані позички, які повинні бути погашені у встановлені строки в межах бюджетного року.

У ході виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів мають право внести зміни щодо доходів і видатків відповідного бюджету в межах наданих їм законом прав.

Фінансування видатків з резервного фонду Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських /міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування/, районних Рад народних депутатів здійснюється за обґрунтованою постановою відповідного виконавчого органу. Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів подають до відповідних Рад народних депутатів щоквартальні докладні письмові звіти про видатки з резервних фондів з обґрунтуванням їх необхідності, економічності, ефективності. Розгляд і прийняття рішень щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду здійснює Верховна Рада Автономної Республіки Крим під час найближчого розгляду питання про внесення змін та доповнень до закону про республіканський бюджет Автономної Республіки Крим або про його виконання, а відповідні місцеві Ради народних депутатів - на найближчій сесії.

Контроль за виконанням бюджету та використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевих Рад народних депутатів коштів позабюджетних фондів здійснює відповідно Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві Ради народних депутатів, які самостійно визначають організаційні форми здійснення такого контролю.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів разом з органами Міністерства фінансів України здійснюють контроль за станом надходження доходів відповідного бюджету, коштів позабюджетних фондів та правильністю використання підприємствами, установами і організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань, коштів позабюджетних фондів.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів вищого рівня здійснюють нагляд за ходом виконання бюджету відповідними виконавчими органами нижчого рівня виходячи з вимог дотримання чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади, Рад народних депутатів та їх виконавчих органів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції. У разі якщо субвенції, виділені бюджету нижчого територіального рівня, не витрачено у встановлений строк або вони витрачаються не за цільовим призначенням, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано.

Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх постійні комісії можуть у процесі виконання бюджету вимагати від відповідного виконавчого органу, його фінансових та інших органів, органів управління позабюджетних фондів будь-яку інформацію, пов'язану з виконанням бюджету, використанням коштів позабюджетних фондів.

Порядок і строки надання такої інформації визначаються відповідними Радами, які можуть також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання бюджету, а також використання коштів позабюджетних фондів виконавчим органом влади чи органами управління позабюджетних фондів.

Міністерство фінансів України розподіляє кошти між розпорядниками, через уповноважених контролерів санкціонує використання бюджетних коштів розпорядниками, здійснює загальний нагляд за виконанням бюджету, подає звіти Президенту України і Верховній Раді України про порушення Закону про Державний бюджет України, проводить перевірку випадків порушення його і вживає необхідних санкцій до порушників або подає відповідні проекти рішень Президенту України чи Верховній Раді України.

Міністр фінансів України несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України за дотримання Закону про Державний бюджет України. Міністр фінансів України зобов'язаний негайно інформувати Верховну Раду України про всі випадки порушення органами державної виконавчої влади і посадовими особами виключного права Верховної Ради України встановлювати податки, збори, інші обов'язкові платежі і визначати законність використання бюджетних коштів.

Порушенням законодавства про бюджетну систему України є:

 • використання коштів державного бюджету на цілі, не передбачені Законом про Державний бюджет України, або в обсягах, що перевищують межу видатків, затверджену зазначеним Законом;
 • використання коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на цілі, не передбачені рішеннями про затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів або в обсягах, що перевищують межі видатків, затверджених зазначеними нормативними актами;
 • невиконання умов пропорційного скорочення видатків щодо незахищених статей бюджету;
 • невиконання умов пропорційного фінансування видатків бюджетів всіх рівнів;
 • видання органами державної виконавчої влади і посадовими особами нормативних та розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч виключній компетенції Верховної Ради України щодо встановлення обов'язкових платежів та видатків Державного бюджету України;
 • недотримання термінів щодо бюджетного процесу, встановлених цим Законом;
 • порушення інших правил і процедур, встановлених законодавством України щодо порядку витрачання коштів бюджетів, які призводять до незаконних видатків;
 • невжиття заходів до підпорядкованих органів і підлеглих осіб, що вчинили зазначені в цій статті порушення.

За зазначені у частині першій цієї статті порушення посадові особи органів державної виконавчої влади несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Звіт про виконання Державного бюджету України подається Президентом України Верховній Раді України до 1 травня року, наступного за звітним. Звіт про виконання Державного бюджету України представляє на засіданні Верховної Ради України Президент України. З доповіддю про виконання Державного бюджету України виступає Міністр фінансів України або особа, що виконує його обов'язки.

До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як по доходах, так і по видатках. Оформлення звіту про виконання Державного бюджету України здійснюється за правилами, що встановлені цим Законом, іншими законодавчими актами для проекту Закону про Державний бюджет України.

Верховна Рада України розглядає і затверджує звіт про виконання Державного бюджету України в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського /крім міст районного підпорядкування/, районного, районного в місті бюджету складають відповідно Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління /відділ/ виконавчих органів обласної, міської, районної, районної в місті Ради народних депутатів; про виконання міського бюджету /міст районного підпорядкування/, селищного та сільського бюджету - виконавчі органи відповідних Рад народних депутатів.

Постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної, селищної, сільської Ради народних депутатів розглядають звіт про виконання бюджету, готують висновки і подають їх Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій Раді народних депутатів.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів щодо звіту про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського, районного бюджету публікуються для загального відома.

Міністерство фінансів України складає зведений звіт про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на підставі звіту про виконання Державного бюджету України та одержаних від Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних і міських Рад народних депутатів звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Зведений звіт надсилається Верховній Раді України. Узагальнюючі показники зведеного звіту підлягають опублікуванню.

Література

 1. Закон України "Про бюджетну систему".
 2. Закон України "Про державний бюджет 2000р."
 3. А. Зіденберг, Л. Хофманн. "Україна на роздоріжжі" К., 1998.
 4. Буковінський С. А. "Шляхи розвитку бюджетної системи України". - "Фінанси України", №9,1998. З. 3-9.
 5. Василенко О. Д. Державні фінанси України К., Вища школа 1997р.
 6. Василик О. "Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем Україні". "Банківська справа". №3,1998. С. 44-50.
 7. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Дьяконова И. И. "Бюджет і фінансова політика України". Київ, 1997. 234 з.
 8. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. "Основи економіки". Київ, 1997. 543 з.
 9. Крупка М. І. "Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть". Діалог, 1998.
 10. Макконелл До., Брю З. "Економікс". Київ, 1993. 785 з.
 11. Мітюков І. О. "Державній бюджет Україні і бюджетна політика в1998 році". "Фінанси України", №3, 1998. З. 26-36.
 12. Павлюк К. В. "Організація виконання державного бюджету". "Фінанси України", №3,1998. З. 37-46.
 13. Родіонова І. "Макроекономіка і економічна політика". Київ, 1996. 350 з.
 14. Родіонова І. "Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні". "Економіка України", №9, 1998. С. 15-24.
 15. Януль І. Є. "Бюджетна політика України: проблеми та перспективи". "Фінанси України", №2,1998. С. 48-51.


21.04.2011

Загрузка...