Органи спеціального функціонального управління у галузі екології. Реферат

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України

До органів спеціального функціонального управління в галузі екології відносяться ті органи, які мають одну або більше функцій управління в галузі екології. Разом з тим вони здійснюють управління і в інших сферах управлінської діяльності.

До таких органів відносять:

 • Міністерство надзвичайних ситуацій;
 • Державтоінспекцію МВС України (здійснює контроль за викидами шкідливих забруднюючих речовин у повітря з пересувних джерел);
 • Держспоживзахист (внутрішня екологічна безпека);
 • Держстандарт (забезпечує метрологічний нагляд, видає сертифікати якості);
 • Держбуд (додержання вимог використання земель, додержання вимог при будівництві, моніторинг);
 • Українська державна інспекція реєстру та безпеки судноплавства.
 • Мінінформ.

Розглянемо діяльність органів спеціального функціонального управління на прикладі Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Його діяльність висвітлюється у відповідному положенні КМ від 24.05. 1996.

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Комітет реалізує державну політику в галузі стандартизації, забезпечення єдності та достовірності вимірювань і сертифікації, направлену на забезпечення економічної самостійності України.

Головними завданнями Держстандарту України є:

 • створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;
 • забезпечення єдності та достовірності вимірювань з метою захисту інтересів держави і споживачів:
 • здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію (роботи, послуги) і державного метрологічного нагляду, використання прав щодо запобігання випуску недоброякісної продукції;
 • визначення основних напрямів і координація проведення заходів міждержавного і міжнародного співробітництва, пов'язаних із стандартизацією, метрологією та сертифікацією:
 • організація науково-технічної інформації в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.
     

Держстандарт України відповідно до покладених на нього завдань:

 • готує пропозиції про соціальні, економічні правові основи забезпечення якості продукції (робіт, послуг); взаємодіє з товариствами споживачів та іншими громадськими організаціями у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
 • визначає з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетні напрями розвитку стандартизації, метрології та сертифікації;
 • здійснює методичне керівництво розробкою міністерствами, відомствами й об'єднаннями підприємств програм метрологічного забезпечення, затверджує і систематично проводить оцінку їх реалізації;
 • затверджує за поданням міністерств, відомств і об'єднань підприємств головні, базові організації та технічні комітети у галузі стандартизації, координує їх діяльність;
 • веде в установленому порядку облік і реєстрацію державних стандартів, технічних умов і змін, що до них вносяться, рішень про їх скасування, надсилає заінтересованим організаціям відповідну інформацію:
 • має виключне право видання та перевидання державних стандартів:
 • надає методичну допомогу підприємствам, їх об'єднанням і організаціям у впровадженні міжнародних стандартів по системах управління якістю, організує сертифікацію цих систем;
 • забезпечує акредитацію випробувальних центрів на право проведення сертифікаційних і приймальних випробувань, атестацію виробництв для підтвердження можливості стабільного випуску сертифікованої продукції, інспекційний контроль за додержанням умов сертифікації;
 • сприяє діяльності міністерств, відомств, підприємств та їх об'єднань, спрямованій на підвищення ефективності метрологічних робіт, забезпечує атестацію метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, хіміко-аналітичних лабораторій, здійснює розробку наукових і методичних основ вимірювань, метрологічну атестацію методик виконання вимірювань і нагляд за додержанням їх вимог:
 • організує виконання робіт по удосконаленню системи забезпечення єдності та достовірності вимірювань, при необхідності розробляє і затверджує державні нормативні документи, що регламентують норми і правила забезпечення єдності та достовірності вимірювань і метрологічного забезпечення, вживає заходів до збереження і підтримання на сучасному рівні еталонної бази України:
 • проводить роботу, пов'язану із передачею розміру одиниць фізичних величин на всіх рівнях вимірювань:
 • здійснює державну повірку засобів вимірювань і засвідчує її результати, виконує особливо точні вимірювання за замовленням підприємств, їх об'єднань і організацій, забезпечує їх комплексне метрологічне обслуговування;
 • забезпечує науково-методичне керівництво метрологічною діяльністю організацій Комітету і розвиток їх провірочно-технологічноі бази;
 • здійснює державний нагляд за додержанням вимог стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації, норм і правил підприємствами, їх об'єднаннями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 • забезпечує взаємодію з органами державного нагляду, інші її контролюючими і правоохоронними органами, товариствами споживачів у питаннях державного нагляду за якістю продукції (робіт, послуг);
 • узагальнює та аналізує дані про технічний рівень і якість продукції, що випускається підприємствами, їх об'єднаннями і організаціями, та про стан її метрологічного забезпечення, розробляє за результатами державного нагляду пропозиції щодо підвищення якості продукції, вдосконалення метрологічного забезпечення і подає її Кабінетові Міністрів України, іншим заінтересованим органам;
 • організує на базі навчальних закладів Держстандарту України підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників сфери Держстандарту України і суспільного виробництва в галузі стандартизації, метрології га сертифікації.

Держстандарт України має право:

 • дозволяти, як виняток, окремим підприємствам (за згодою із споживачем) виготовлення продукції з тимчасовим відхиленням від вимог державних стандартів для реалізації в межах України;

одержувати від підприємств, їх об'єднань та організацій для проведення державних випробувань безплатно не менш як по одному зразку засобів вимірювань, що заплановані до серійного виробництва або імпортуються партіями, визначати в установленому порядку умови використання цих засобів.


04.04.2011

Загрузка...