Органи спеціального поресурсового управління у галузі екології. Реферат

Органи спеціального поресурсового управляння "завідують" окремими природними ресурсами, здійснюють управління і нагляд в чітко визначеній області правовідносин в галузі екології

До таких органів відносяться: Держкомзем, Держкомгеології, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держрибгосп, Держкомгідромет, Державний комітет України по нагляду з охорони праці. Кожен зних "завідує" окремими природними ресурсами, здійснює управління і нагляд в чітко визначеній області правовідносин в галузі екології.

Розглянемо окремі з цих органів.

Державний комітет України по геології і використанню надр

Правове регулювання діяльності цього комітету здійснюється Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний комітет України по геології і використанню надр (затв. Постановою Кабміну від 1 квітня 1996р).

Державний комітет по геології і використанню надр (Держкомгеології) є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Держкомгеології реалізує державну політику у галузі геології і розвідки надр, сприяє структурній перебудові економіки країни, організує і координує проведення робіт з геологічного вивчення і використання надр.

Основними завданнями Держкомгеології є:

 • організація планомірного геологічного вивчення надр, визначення потреб народного господарства в мінеральній сировині та послугах, пов'язаних з вивченням та використанням надр;
 • здійснення єдиної науково-технічної політики у галузі геології і розвідки надр на основі державних комплексних цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил.
 • облік розвіданих родовищ корисних копалин та приймання результатів геологічних досліджень, створення державного фонду родовищ корисних копалин і разом з Держнаглядохоронпраці - державного фонду надр;
 • складання державного балансу запасів корисних копалин, комплектування та розпорядження геологічною інформацією;
 • державний контроль за повнотою та якістю геологічного вивчення надр;
 • організація і забезпечення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр та розвиток зовнішніх науково-технічних зв'язків.

Держкомгеології відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє на основі державних програм цільові програми перспективного розвитку геологорозвідувальних і галузевих науково-дослідних робіт та геологорозвідувальної техніки, визначає заходи щодо їх виконання;
 • здійснює функції державного замовника на проведення геологорозвідувальних робіт;
 • прогнозує та визначає разом з іншими органами державної виконавчої влади потреби суспільного виробництва в мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, геологічних послугах;
 • організує і координує планомірне геологічне, геофізичне, геохімічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне, еколого-геологічне, космоаерогеологічне вивчення та відповідне картографування території України;
 • реалізує державну стратегію розвитку галузі;
 • регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
 • веде державний облік родовищ, запасів і проявів корисних
 • здійснює контроль за дотриманням методик робіт з геологічного вивчення надр, що виконуються підприємствами і організаціями незалежно від форм власності;
 • організує перевірку обґрунтованості, ефективності та якості проектних рішень гірнодобувних підприємств щодо використання розвіданих запасів родовищ корисних копалин;
 • розробляє методичні прийоми та правила проведення пошуків, розвідки та оцінки запасів родовищ і прогнозних ресурсів корисних копалин;
 • готує разом з Мінекономіки та Мінфіном пропозиції про включення корисних копалин до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин;
 • розробляє і затверджує нормативні документи з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, які є обов'язковими для всіх підприємств, що виконують геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету;
 • організує та проводить у випадках, передбачених законодавством, конкурси (тендери) з надання надр у користування;
 • бере участь у передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
 • здійснює спостереження за підземними водами з оцінкою їх ресурсів, за ендогенними та екзогенними процесами, проводить державне еколого-геологічне картографування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності;
 • бере участь у розробленні та реалізації міжвідомчих програм геологічних та еколого-геологічних досліджень, підготовці необхідних даних для прогнозування землетрусів, вивченні небезпечних геологічних процесів;
 • готує пропозиції щодо створення нових виробництв і ліквідації застарілих, діяльність яких пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт та розробкою родовищ корисних копалин, координує та погоджує їх із заінтересованими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;
 • складає макроекономічні та міжгалузеві баланси;
 • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін умов функціонування галузі, зокрема стосовно оподаткування, одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації та демонополізації підприємств;
 • бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики, як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);
 • контролює дотримання екологічних вимог у виробництві та умов праці на підприємствах, що виконують геологорозвідувальні роботи;
 • готує пропозиції та матеріали до переговорів про укладання галузевої угоди і здійснює нагляд за її виконанням;
 • здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління майном підприємств, що належать до сфери управління Комітету;
 • організує розробку родовищ корисних копалин розвідувально-експлуатаційними підприємствами, включаючи дослідно-промислову експлуатацію;
 • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
 • видає матеріали стосовно державних балансів запасів усіх видів корисних копалин, огляди і збірники "Мінеральні ресурси України", інші методичні матеріали;
     

Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представницькими органами спільні акти, створює разом з обласними державними адміністраціями геологічні підрозділи для раціонального вивчення надр і використання корисних копалин, які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення геологорозвідувальних робіт, і затверджує положення про ці підрозділи.

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державні нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.

Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:

 • комплексне управління охороною праці на державному рівні;
 • здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
 • проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва:
 • координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною прані! розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці.

Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:

1. розробляє за участю міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

2. здійснює управління Державним фондом охорони праці;

3. координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

4. організує і здійснює державний нагляд за:

 • додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці;
 • відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном;
 • безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;
 • своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
 • виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
 • відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;
 • виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
 • повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння:
 • додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 • забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів:
 • проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
 • роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони праці, служб охороні! праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації и ліквідації аварій.

Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців, за винятком об'єктів Міністерства оборони. Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки. Прикордонних військ, Національної гвардії і спеціальних виробів, які виготовляються за їх замовленнями.

Періодичність обстеження підприємств та об'єктів встановлюється Комітетом залежно від стану умов праці та потенціальної небезпеки виробництва; реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води. підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів;

Проводить: експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових-технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів; вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та спору. ди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних. копалин, перероблюваної сировини та їх втрат.

Видає: дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, а також на початок роботи створених підприємств, виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадження нових технологій: виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посуди. що працюють піл тиском, трубопроводів для пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу; свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами і організаціями, дозволи на проведення підривних робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт:

Переглядає, скасовує, припиняє чинність державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, а також інші нормативні акти відповідно до своїх повноважень; стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять вимоги з охорони праці, а також правила та інструкції стосовно робіт по вивченню, використанню і охороні надр, переробці мінеральної сировини: норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що займаються видобуванням твердих, газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів;

Заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників 1 населення в разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення допустимих об'ємів їх зберігання; організує разом з Держстандартом проведення сертифікації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів; приймає нормативні акти про навчання з питань охорони праці.

Забезпечує проведення дослідницької роботи з питань охорони праці й підвищення ефективності державного нагляду, координує і погоджує тематичні плани науково-дослідних робіт; здійснює контроль за реалізацією науково-технічних програм з питань, що входять до його компетенції.

Веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог Закону України "Про охорону праці", про стан аварійності й травматизму в суспільному виробництві.

Розглядає пропозиції і запити громадян з питань, що входять до компетенції Комітету; бере участь в міжнародному співробітництві в галузі охорони праці та використання надр. вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід, організує виконання міжнародних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Здійснює управління майном, що є у загальнодержавній власності підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету.

Приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на загальнодержавній власності, затверджує їх статути (положення), контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень).

Здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами, установами й організаціями державного майна.

Дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, а також нежилих приміщень, погоджує істотні умови договору оренди вказаних об'єктів.

Готує разом з відповідними місцевими Радами народних депутатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю.

Здійснює інші функції управління майном, передбачені чинним законодавством.


04.04.2011

Загрузка...