Класифікація підприємств за рядом ознак. Реферат

Класифікація підприємств може бути дана з використанням ряду ознак

По меті і характеру діяльності можна виділити два види підприємств: підприємницькі (комерційні) і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави.

Відповідно до форм власності, установленими Законом України про власність, можуть діяти підприємства наступних видів:

 • індивідуальні підприємства, засновані на особистій власності фізичної особи і винятково його праці;
 • приватні підприємства, засновані на власності окремого громадянина, із правом наймання робочої сили;
 • сімейні підприємства, засновані на власності і праці членів однієї родини;
 • державні підприємства, засновані на загальнодержавній власності;
 • колективні підприємства, засновані на власності трудового колективу підприємства;
 • спільні підприємства, засновані на базі об'єднання майна різних власників. У числі їхніх засновників можуть бути іноземні юридичні особи і громадяни;
 • орендні підприємства, засновані на договірному тимчасовому володінні і використанні майна, яке необхідно орендарю для здійснення підприємницької діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілі майнові комплекси підприємств, їхніх структурних підрозділів чи окремі одиниці майна.

Підприємства розрізняються по ознаці приналежності капіталу:

 • національні,
 • закордонні (капітал є власністю іноземних підприємців, що контролюють їхню діяльність),
 • змішані.

За формою господарювання виділяють господарські товариства, що представляють об'єднання підприємців.

Вид підприємства можуть визначати технологічна (регіональна) цілісність і ступінь підпорядкованості. За цією ознакою відрізняються головні і дочірні підприємства і їхні філії. Головні підприємства контролюють діяльність дочірніх і філій.

Дочірнє підприємство є юридично самостійним і організаційно відособленим, самостійно здійснює комерційні операції і складає звітний баланс, але контрольний пакет акцій належить головному підприємству.

На відміну від дочірніх підприємств філія не користується юридичною і господарською самостійністю, не має власного статуту і балансу, діє від імені і з доручення головного підприємства. Майже весь акціонерний капітал філії належить головному підприємству.

По функціонально-галузевому виду діяльності виділяють наступні види підприємств:

 • промислові,
 • сільськогосподарські,
 • транспортні,
 • торгові,
 • виробничо-торгові,
 • торгово-посередницькі,
 • будівельні,
 • інноваційні,
 • лізингові,
 • банківські,
 • страхові,
 • туристичні,
 • підприємства зв'язку і т. п.
     

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників підприємство може бути віднесене до малого, середнього і великого.

До малого відносяться підприємства з чисельністю працюючих:

 • у промисловості і будівництві - до 200 чоловік;
 • в інших галузях виробничої сфери - до 50 чоловік;
 • у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чоловік;
 • у галузях невиробничої сфери - до 25 чоловік;
 • у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.

Підприємства можуть поєднуватися в:

 • асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, але лише в тій області, до якої має відношення асоціація;
 • корпорації - договірні об'єднання, створені на основі сполучення виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
 • консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети. Після виконання задач консорціум припиняє своє існування;
 • концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. д. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців;
 • картелі - договірні об'єднання підприємств однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності;
 • синдикати - різновид картельної угоди, що припускає реалізацію продукції через єдиний спільний збутовий орган чи уже наявну збутову мережу одного з учасників об'єднання;
 • трести - монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс. Оскільки тут інтегруються всі напрямки діяльності, такі підприємства цілком утрачають свою юридичну і господарську самостійність.
 • холдинги - специфічні організаційні форми об'єднання капіталів. Подібні об'єднання утворяться, коли акціонерне товариство (товариство) само безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а лише використовує свої фінансові засоби для придбання контрольних пакетів акцій інших акціонерних фірм із метою фінансового контролю за їх роботою й одержання доходу на вкладений в акції капітал.
 • фінансові групи (фінансово-промислові групи) - об'єднання юридично й економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства, при формуванні яких у якості головної ставиться задача об'єднання банківського капіталу і виробничого потенціалу. Фінансову групу очолюють один чи кілька банків, що розпоряджаються капіталом підприємств, що входять в об'єднання, координують усі сфери їхньої діяльності. При цьому основним доходом діяльності банку повинні бути дивіденди від підвищення ефективності роботи підприємств, а не відсоток на кредит.

Література

 1. Задоя А. О., Ткаченко І. П. "Структура та функції сучасного фінансового ринку" // Фінанси України №5,1999.
 2. Павлюк К. В. "Фінансові ресурси держави. Монографія.", - Київ: Ніос, 1998.
 3. Паламарчук В. О. "Фінансові підвалини держави" // Фінанси України №2,1999.
 4. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією проф. С. Ф. Покропивного. -К.: У "Хвиля-Прес", 1995.
 5. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник. / За редакцією М. Г. Грещака – К.:КНЕУ, 2001.
 6. Руденко А. І. Стратегічне планування на підприємстві. КФ КІЕУ. Сімферополь, 1997.
 7. Самоукин А. И. Потенциал нематериального производства - М.: Знание, 1991г.
 8. Этимологический словарь русского языка. / Ред. Шаинского Н. М.. - М., 1994 г.
 9. Словарь иностранных слов. / Ред. Васюкова. - М., 1972 г.
 10. Словарь русского языка. / Ред. Ожегова С. И. - М., 1984г.
 11. Большая Советская Энциклопедия. / Ред. Введенский Б. А. т. 34.


02.08.2011

Загрузка...