Загрузка...

Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Реферат

У рефераті розглянуто поняття підприємства, мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування

В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, оскільки саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги.

Підприємство - це самостійний, організаційно відособлений суб'єкт виробничої сфери народного господарства, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи промислового характеру чи надає платні послуги.

Підприємство має конкретну назву - завод, фабрика, комбінат, шахта, майстерня і т. п.

Будь-яке підприємство є юридичною особою, має закінчену систему обліку і звітності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий і інший рахунки, печатку з власним найменуванням і товарний знак (марку).

Головною метою (місією) створення і функціонування підприємства є одержання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції (виконаних робіт, зроблених послуг), на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва.

На основі загальної місії підприємства формуються і встановлюються загальнофірмові цілі, що визначаються інтересами власника, розмірами капіталу, ситуацією усередині підприємства, зовнішнім середовищем і повинні відповідати наступним вимогам: бути конкретними і вимірними, орієнтованими в часі, досяжними і взаємно підтримуваними.

Кожне підприємство - це складна виробничо-економічна система з багатогранною діяльністю. Найбільш чітко виділяються напрямки, які варто віднести до головних:

 • комплексне вивчення ринку (маркетингова діяльність);
 • інноваційна діяльність (науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, упровадження технологічних, організаційних, управлінських і інших нововведень у виробництво);
 • виробнича діяльність (виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, розробка номенклатури й асортименту адекватних попиту на ринку);
 • комерційна діяльність підприємства на ринку (організація і стимулювання збуту виробленої продукції, послуг, дієва реклама);
 • матеріально-технічне забезпечення виробництва (постачання сировини, матеріалів, що комплектують вироби, забезпечення усіма видами енергії, технікою, устаткуванням, тарою, і т. д.);
 • економічна діяльність підприємства (усі види планування, ціноутворення, облік і звітність, організація й оплата праці, аналіз господарської діяльності і т. п.);
 • післяпродажний сервіс продукції виробничо-технічного і споживчого призначення (пусконалагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування, забезпечення запасними частинами для ремонту і т. д.);
 • соціальна діяльність (підтримка на належному рівні умов праці і життя трудового колективу, створення соціальної інфраструктури підприємства, що включає власні житлові будинки, столові, лікувально-оздоровчі і дитячі дошкільні установи, і т. д.).

Діяльність підприємства упорядковують численні юридичні акти, основними з яких є: Закон України про підприємство, статут підприємства і колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

     

Закон України про підприємство визначає порядок створення, реєстрації, ліквідації і реорганізації підприємства.

Відповідно до існуючого законодавства підприємство може створюватися: власником чи за рішенням трудового колективу; у результаті примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства; у результаті виділення зі складу діючого підприємства одного чи декількох структурних підрозділів, а також в інших випадках.

Підприємство включається до державного реєстру України з дня його реєстрації. Для здійснення цієї процедури необхідні заява, рішення засновника про створення, Статут і інші документи по переліку, обумовленому Кабінетом Міністрів України.

Ліквідація і реорганізація підприємства проводиться за рішенням власника і при участі трудового колективу, або за рішенням суду чи арбітражу, а також у випадках: визнання його банкрутом; якщо прийняте рішення про заборону діяльності підприємства; якщо рішенням суду визнані недійсними установчі документи й в інших випадках.

Керування підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі сполучення прав власника і принципів самоврядування трудового колективу. Власник може делегувати свої права по керуванню підприємством раді підприємства або іншому органу, передбаченому статутом підприємства який представляє інтереси власника і трудового колективу.

Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається в балансі підприємства.

Джерелами його формування є:

 • грошові і матеріальні внески засновників;
 • доходи від основного й іншого видів діяльності;
 • доходи від цінних паперів; кредити банків і інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • надходження від роздержавлення і приватизації власності;
 • безоплатні чи благодійні внески підприємств, організацій і громадян і інші джерела.

Підприємство користується і розпоряджається майном за своїм розсудом: продає, передає безоплатно, обмінює чи здає в оренду.

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства відповідно до Закону України про підприємство є прибуток (доход), порядок використання якого визначає власник.

Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його росту з боку державних органів, мінімальний розмір оплати праці найманих робітників (не може бути менше мінімальної заробітної плати, установлюваної законодавством України), установлює форми, системи і розміри оплати праці й інші види доходів працівників.

Підприємство самостійно здійснює планування діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг, і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство реалізує свою продукцію за цінами і тарифами, установлюваними самостійно чи на договірній основі. У розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни відповідно до умов і цін світового ринку.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я членів трудового колективу і їхніх родин, вирішуються трудовим колективом за участю власника відповідно до статуту підприємства, колективним договором і законодавчими актами України.

Держава гарантує дотримання прав і законних інтересів підприємства:

 • забезпечує йому рівні правові й економічні умови господарювання, незалежно від форм власності;
 • сприяє розвитку ринку і регулює його за допомогою економічних законів і стимулів, реалізує антимонопольні міри;
 • забезпечує пільгові умови підприємствам, які впроваджують прогресивні технології та створюють нові робочі місця.

Підприємство несе відповідальність за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції, за забруднення навколишнього середовища. Підприємство повинне забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги по захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції.

Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють:

 • державна податкова адміністрація,
 • податкова поліція,
 • державні органи, на які покладений нагляд за безпекою виробництва, праці, протипожежної й екологічної безпеки,
 • інші органи, визначені законодавством України.

Підприємство діє на підставі Статуту, що затверджується власником майна, а для державних підприємств - також при участі трудового колективу.

У статуті підприємства визначаються: власник і повне найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і мета діяльності, органи керування і порядок їхнього формування, компетенція і повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна, умови реорганізації і припинення діяльності підприємства.

У статут можуть включатися положення: про трудові відносини; про повноваження, порядок створення і структура ради підприємства; про товарний знак і ін.

Література

 1. Задоя А. О., Ткаченко І. П. "Структура та функції сучасного фінансового ринку" // Фінанси України №5,1999.
 2. Павлюк К. В. "Фінансові ресурси держави. Монографія.", - Київ: Ніос, 1998.
 3. Паламарчук В. О. "Фінансові підвалини держави" // Фінанси України №2,1999.
 4. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією проф. С. Ф. Покропивного. -К.: У "Хвиля-Прес", 1995.
 5. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник. / За редакцією М. Г. Грещака – К.:КНЕУ, 2001.
 6. Руденко А. І. Стратегічне планування на підприємстві. КФ КІЕУ. Сімферополь, 1997.
 7. Самоукин А. И. Потенциал нематериального производства - М.: Знание, 1991г.
 8. Этимологический словарь русского языка. / Ред. Шаинского Н. М.. - М., 1994 г.
 9. Словарь иностранных слов. / Ред. Васюкова. - М., 1972 г.
 10. Словарь русского языка. / Ред. Ожегова С. И. - М., 1984г.
 11. Большая Советская Энциклопедия. / Ред. Введенский Б. А. т. 34.


02.08.2011

Загрузка...