Кредит та сучасне виробництво. Реферат

У рефераті подано відомості про значення кредиту у функціонуванні сучасного виробництва

Необхідність кредиту в ринковій економіці. Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена особливостями кругообігу капіталу, якими є: постійне утворення грошових резервів і виникнення тимчасових додаткових потреб в них; різна тривалість обороту коштів в окремих осередках господарства; тісне переплетення готівкового і безготівкового обороту коштів; відособлення капіталу в рамках економічних суб'єктів.

Об'єктивність існування, освіти і використання позикового фонду і конкретної форми його рушення кредит викликається необхідністю:

 • подолання протиріч між постійним утворенням грошових резервів, що осідають в процесі обороту у підприємств різних форм власності, бюджету і населення, і повним використанням їх для потреб відтворювання;
 • забезпечення безперервного процесу кругообігу капіталу в умовах функціонування численних галузей і підприємств з різною діяльністю кругообігу коштів (від одного дня до декількох років);
 • організації функціонування коштів звертання і платежів, заснованих на кредитному характері емітування грошових знаків і безготівкових коштів;
 • комерційною організацією управління підприємством.

У процесі кругообігу капіталу вільні ресурси, що вивільняються в одних господарських ланках, можуть бути використані в інших. Справа в тому, що у різних галузей і підприємств час виробництва і реалізації продукції неоднаковий. Коли продукція у одного виробника готова, у покупця може не виявитися досить коштів для її придбання. Така різна швидкість обороту коштів у різних, тісно пов'язаних між собою господарських організацій вимагає залучення кредитів для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції.

Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена також комерційною організацією управління підприємством в умовах ринку, коли на кожному підприємстві в процес безперервного кругообігу індивідуального капіталу виникає потреба в додаткових сумах або, навпаки, тимчасово вивільняються ресурси. За допомогою кредитного механізму ці коливання гнучко регулюються і підприємства отримують кошти, потрібні ним для нормальної роботи.

Особливо велика роль кредиту в організації оборотного капіталу підприємств, що мають сезонні умови постачання, виробництва або реалізацій. Кредит їм потрібно для формування тимчасових запасів. Але і підприємствам, не пов'язані з сезонними умовами роботи, також необхідні позики. У будь-якого підприємства оборотні фонди і фонди звертання то меншають, то збільшуються, при цьому міняються пропорції між капіталом, що знаходиться в товарній, продуктивній і грошовій формах.

Дана обставина пояснюється тим, що величина виробничих запасів постійно коливається в залежності від термінів надходження сировини і матеріалів. Величина залишків готових виробів і необхідних підприємству грошових коштів також залежить від умов постачання, термінів отримання платежів від покупців і оплати рахунків постачальників, термінів виплати заробітної плати і т. д. тому, незважаючи на рівний процес виробництва, у підприємств несезонних галузей господарства в процесі кругообігу коштів постійно утворяться короткочасні відхилення від встановлених середніх величин. Об'єктивний процес приливів і відливів засобу окремих підприємств вимагає певної гнучкості всієї системи організації капіталу.

Велика роль кредиту і в інвестиціях, у відтворюванні основних фондів. Антипаципаційна властивість кредиту (здатність передбачати майбутні прибутки) забезпечує здійснення капітальних вкладень ще до того, як господарюючий суб'єкт нагромадить прибуток і амортизацію для інвестицій. Поєднання власного капіталу з позиковим дозволяє оперативно реагувати на прогрес технологи, швидко здійснювати витрати на впровадження новітніх наукових досягнень.

Кажучи про значення кредиту в розвитку економічних зв'язків між галузями і регіонами, в підвищенні ефективності виробництва, необхідно показати його роль в створенні і використанні прибутків і прибутку. Справа в тому, що кредит обслуговує процес створення, розподілу і використання прибутків. Кредит і кредитна система, обслуговуючи кругообіг коштів, беруть участь в розподілі валового продукту. Без функціонування кредиту неможливий був би перерозподільний процес.

     

Необхідність кредиту виявляється в тому, що на його основі здійснюються емісії грошей як платіжних коштів. Образно виражаючись можна сказати, що по суті кредит батько всіх грошей, емісія їх мати. Будь-яка емісія готівкова або безготівкова результат кредитної операції. Приріст емісія це в також час і приріст ресурсів позикового фонду. Зрозуміло, даний ресурс повинен суворо обмежуватися потребами нормального грошового обороту з урахуванням дії закону грошового обігу.

Тут доречно зазначити, що в першій половині XIX у. в Англійській буржуазній політичній економії виник науковий напрям, що отримав назву "Банківська школа". Прихильники його намагалися довести недоцільність банківської емісії, оскільки, ніби, розміри банківського звертання регулює сам ринок. Вони затверджували, що банкноти випускаються банками в порядку кредитування і регулярно повертаються з погашенням кредиту, тому їх надмірна емісія неможлива.

"Банківська школа" виражала прогресивні погляди, домагаючись вільного розвитку кредиту, який міг сприяти еластичності системи банківського звертання, необхідно для розвитку промисловості і торгівлі. Сама по собі кредитна емісія банкнот не несе обмежень для надмірної емісії, яку держави охоче можуть використати для покриття бюджетного дефіциту. Кредитний характер емісії не виключає можливості зайвого випуску банкнот, особливо в умовах демонетаризації грошової системи.

Розвиток кредитної системи в Україні. Необхідно підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України Закон про кредитні інститути і кредитування, який визначає правові, юридичні та економічні джерела функціонування кредитно-банківської системи.

Було б доцільно передбачити в цьому законі, щоб контроль за діяльністю кредитних установ здійснювався спеціальним контролюючим комітетом, незалежним від Нацбанку України і підзвітним Верховній Раді України (наприклад, Національним контрольним відомством по кредитуванню). Такому комітету треба передати деякі функції НБУ, які у світовій практиці не властиві Центральним банкам (реєстрація та заборона на ведення банківської справи, контроль за дотриманням всіх законодавчих документів, нагляд за ліквідністю банків і т. д.).

Відсутність законодавчої бази по управлінню нерухомим майном вимагає негайної розробки законів про іпотечний банк. Це дозволить відродити в Україні прогресивну форму кредитних установ для надання довгострокових кредитів під заставу і в той же час забезпечить зниження ризику банків та їх клієнтів від можливих банкрутств.

Відродження в Україні кредитних союзів та товариств взаємного кредиту як "народних банків", діючих за принципом самодопомоги і самоконтролю, дозволяє населенню вигідно зберігати власні заощадження, користуватися пільговими кредитами та іншими послугами. Кредитні товариства акумулюють порівняно невеликі внески громадян, що дає можливість використовувати їх при фінансуванні проектів з прибутком для членів товариства, заохочують громадян в активну економічну діяльність законодавчою основою кредитних товариств повинен бути Закон про товариства малого кредиту.

Спеціальний законодавчий акт про функції і діяльність РБУ не розділ в Законі про банки) повинен визначити основні напрями його діяльності. Нацбанк України повинен забезпечувати стабільність національної валюти, визначати і регулювати грошово-кредитну політику шляхом впливу на об'єм грошової і кредитної маси, що знаходиться в обігу, встановлення валютних курсів, а також процентних ставок, виконання обов'язків головної банківської інстанції перед іноземними та українськими суб'єктами господарської діяльності, регулювання діяльності комерційних банків через політику фінансування.

При діючій жорсткій політиці регулювання діяльності комерційних банків зі сторони Нацбанку неможливий розвиток цивілізованої кредитно-грошової системи незалежної України.

Тому потрібно розробити новий економічний і правовий механізм регулювання відносин суб'єктів банківської діяльності. Адміністративно-нормативний метод регулювання потрібно замінити спеціальним інструментом банківського обігу.

Висновок. У ході написання курсової роботи були розглянуті такі розділи, як "Основні принципи кредиту", "Форми кредиту і його класифікація", "Базові функції кредиту" і "Значе6іє кредиту в функціонуванні сучасного виробництва". Підводячи підсумки, можна сказати, що Кредит грає специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит сприяє економії витрат звертання. Це досягається за рахунок:

 • а) скорочення витрат але виготовленню, випуску, обліку і зберіганню грошових знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною;
 • б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів;
 • в) скорочення резервних фондів.

Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. У умовах економічного підйому, достатній економічній стабільності кредит виступає чинником зростання. Перерозподіляючи величезну грошову і товарну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами.

Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні коштів, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей, необхідних для звертання.

Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконує певні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошового обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів.

Література

 1. Н. Г. Антонов, М. А. Пессель: "Денежное обращение и банки" Москва 1995.
 2. А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін: "Основи економічних знань" Київ – Вища школа – 1999.
 3. Всеукраїнський щотижневик "БАЛАНС" №325 за 31 жовтня 2000р.
 4. Всеукраїнський щотижневик "БАЛАНС" №265 за 6 вересня 1999р.
 5. Всеукраїнський щотижневик "БАЛАНС" №302 за 23 травня 2000р.
 6. Всеукраїнський щотижневик "БАЛАНС" №252 за 7 червеня 1999р.
 7. Фредерік С. Мішкін: "Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків."
 8. Е. Ф. Жуков: "Общая теория денег и кредита" Москва 1995.


28.07.2011

Загрузка...