Функціонування грошей в ринковій економіці. Реферат

Виникнення, суть і функції грошей. Історія розвитку грошового обігу в Україні. Теорії грошей. Види грошей. Проблеми конвертованості грошей

Економічні терміни та категорії:

 • гроші,
 • міра вартості,
 • засіб обігу,
 • засіб платежу,
 • грошова одиниця,
 • масштаб цін,
 • грошова маса,
 • чек,
 • вексель,
 • банкнота,
 • кредитна картка,
 • бартерний обмін,
 • ліквідність,
 • купівельна спроможність грошей,
 • валюта,
 • резервна валюта,
 • золотий запас,
 • золотий паритет,
 • монометалізм,
 • біметалізм,
 • монетаризм,
 • ЕКЮ,
 • Спеціальні Права Запозичення.

Гроші - це необхідний інструмент функціонування ринкової економіки. Головною причиною їх виникнення був суспільний поділ праці і необхідність регулярного обміну між товаровиробниками. Тому, починаючи вивчати названу тему, необхідно згадати питання про загальні закономірності виникнення товарного виробництва. Справа у тому, що гроші існували не завжди. У первісній общині, коли люди ще не знали суспільного поділу праці, вони не обмінювались між собою виробленою продукцією. Лише у бронзовому віці (ІІІ – ІІ тисячоліття до н. е.) продукти виробляються спеціально для обміну тобто стають товарами.

У процесі історичної еволюції товарного виробництва виникає потреба у безперебійному та постійному обміні. Тоді із цієї сукупності товарів виділяється один товар, що користується довір'ям інших товаровиробників та на який обмінюються всі інші товари. Врешті-решт таким товаром стають гроші, які виконують роль загального еквіваленту.

У підручнику "Основи економічної теорії" за редакцією проф. С. В. Мочерного (Тернопіль - 1993, ст. 117-128) можна знайти необхідний матеріал про розвиток форм вартості та виникнення грошей.

Деякі труднощі можуть виникнути при вивченні питання про суть грошей. Справа утому, що у світовій економічній теорії існує декілька принципово різних підходів до визначення суті грошей. Так, відомий американський вчений, лауреат Нобелівської премії П. Самуельсон вважає, що гроші - сучасний засіб обміну і стандартна одиниця, в якій виражені ціни і борги. Інші американські вчені - Макконнелл та Брю - автори популярного підручника "Економікс" вважають: все, що виконує функції грошей є гроші.

За визначенням інших західних вчених, зокрема М. Фрідмана та А. Шварца, гроші - це "тимчасове вмістилище купівельної сили", зручний спосіб організації статистичних спостережень.

За К. Марксом гроші - це товар, який у процесі історичного розвитку товарного обміну стихійно виділився на роль загального еквіваленту при обміні товарів. Подібне визначення дається в багатьох підручниках із основ економічної теорії, що вийшли в останні роки на Україні. Порівнюючи різні визначення суті грошей, необхідно мати на увазі, що гроші - це багатофункціональне явище.

Тому суть грошей системно втілюється в інших функціях, які гроші виконують. Серед вчених немає єдиної думки щодо кількості функцій грошей. У підручнику "Основи економічної теорії" за редакцією С. В. Мочерного наводиться п’ять функцій грошей:

 • міра вартості,
 • засіб обігу,
 • засіб нагромадження та утворення скарбів,
 • засіб платежу,
 • світові гроші (ст. 121-129).
     

Автори "Економікса" Макконнелл і Брю вважають, що гроші виконують три функції: засобу обігу, міри вартості, засобу збереження. Потрібно звернути увагу на те, що між цими двома точками зору на кількість функцій грошей великого розходження немає. По-перше, американські вчені об’єднують функцію засобу обігу із функцією платежу. По-друге вони виключають функцію світових грошей, так як в сучасних умовах вона фактично не використовується.

Вивчення другого питання плану пов'язане із виникненням та функціонуванням грошей в Україні. Як і в інших регіонах, необхідність появи грошей на Україні обумовлена розвитком системи обміну продуктами землеробства, тваринництва і ремісництва у ІХ - VІІ ст. до н. е. Особливо поширюється обмін продуктами після виникнення Київської Русі, яка торгувала переважно хутрами соболів, білок, горностаїв, куниць; медом, вівцями та іншими товарами.

Іноземці розплачувалися золотими монетами, а внутрішня торгівля велась за допомогою срібних та бронзових прикрас. В цілому у Київській Русі грошова система існувала у формі "кунних грошей" (хутра куниці або білки) і об'єднувалася лічильною одиницею - гривною. У ІХ - ХІ ст. одна гривна дорівнювала 25 кунам, а у XІІ ст. - 50 кунам. Виконання хутром куниці ролі загального еквіваленту утруднювало процес обміну. Тому з'явилася потреба в карбуванні монет, насамперед із срібла.

Під час національно-визвольної війни українського народу 1648-1654  р. в Чигирині карбувалася власна українська монета, на одному боці якої було зображено символ військової могутності запорізького війська, а на другому – ім’я гетьмана Б. Хмельницького. Після Переяславської угоди українські монети були вилучені з обігу.

У 1917 р., коли утворилася Українська Народна Республіка, були введені в обіг українські паперові гроші - гривні.

Більш повний фактичний матеріал про історію виникнення і функціонування грошей в Україні, можна знайти у підручнику українського історика Наталії Полонської-Василенко "Історія України".

Починаючи з 1991 року в Україні проводиться процес щодо запровадження національної валюти, який закінчується проведенням грошової реформи згідно з Указом Президента України від 25 серпня 1996 року і введенням в обіг з 2 вересня 1996 року національної валюти – гривні.

Третє питання теми носить історико-теоретичний характер. Воно ознайомлює із окремими теоріями грошей. Перш за все, це металістична теорія, яка виникла у XIV ст. у період первісного нагромадження капіталу. Ця теорія ототожнює грошовий обіг із товарним обміном, стверджує, що золото і срібло за своєю сутністю є звичайний товар. В своєму кінцевому вигляді металістична теорія проявилась у поглядах меркантилістів, які зв’язували її із вченням про гроші і багатство нації.

Таке уявлення про роль грошей відображало погляди купців, що вели, головним чином, зовнішню торгівлю. Із завершенням первісного нагромадження капіталу, почав розвиватися внутрішній ринок, для забезпечення якого не обов’язково потрібні були повноцінні металеві гроші. В нових умовах з'являються деякі доповнення до металістичної теорії грошей. Ії прихильники вже не заперечують те, що в обігу можуть бути неповноцінні гроші, знаки грошей, при умові їх обов'язкового обміну на металеві гроші (золото, срібло).

Наприкінці XIX ст. на зміну металістичній теорії приходить номіналістична теорія грошей. Вона розглядає гроші як умовні знаки, що не мають внутрішньої вартості. Згідно цієї теорії, гроші виникли як продукт угоди між людьми з метою полегшення обміну. Прихильники номіналістичної теорії вважають, що вартість грошей зовсім не залежить від їх матеріалістичного змісту, а визначається лише найменуванням грошей. З виникненням паперових грошей збільшується кількість прихильників номіналістичної теорії. Золото витискується із сфери грошового обігу, припиняється обмін паперових грошей на валютний метал і швидко розвиваються безгрошові форми розрахунків. Ця теорія стає панівною.

Треба мати на увазі, що й в сучасних теоріях грошей панує точка зору про те, що гроші - це тільки умовні знаки, які не мають внутрішньої вартості і використовуються лише для виплати заборгованості. Для прикладу можна навести визначення грошей, яке дає лідер сучасного монетаризму М. Фрідман: "гроші - це лише експериментальна теоретична конструкція". Також відомий американський економіст П. Самуельсон пише, що "гроші - соціальна умовність. Це сучасний засіб обміну і стандартна одиниця, в якій виражені ціни і борги ". (Економіка. Львів -1993, с-231).

В четвертому питанні теми вивчаються проблеми грошової пропозиції та грошового обігу в економіці. У вузькому розумінні пропозиція грошей включає в себе різні види грошей. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки існують такі види грошей: монети, паперові гроші, засоби, що замінюють гроші (чеки, векселя, кредитні картки), міжнародні гроші.

Монета - це певна кількість металу визначеної форми, вага і форма якої встановлюється державою. В Україні монети почали чеканити у часи Володимира Великого (кінець Х ст.). Вони вироблялися із золота і називалися "золотниками". Пізніше, щоб надати твердості монеті, до золота домішували неблагородні метали. У процесі обігу, монети поступово зношувалися, в результаті чого в них зменшувався вміст золота. Внаслідок цього в обігу функціонували неповноцінні гроші. Це дало змогу замінити золоті гроші паперовими.

Уперше паперові гроші з явилися в Китаї у XIІ ст., у Росії - в 1769 р.. Паперові гроші - це банкноти, або банківські білети. Банкноти випускає тільки держава. Спочатку банкноти обмінювались на золото, а вже на початку XX ст. більшість держав світу припинила обмін банкнот на золото. До паперових грошей також відносяться казначейські білети, їх випуском займається міністерство фінансів для покриття державних витрат. Вони ніколи не обмінювались на золото.

До замінників грошей відносяться чеки, векселі та кредитні картки. Вони використовуються в розрахунках при умові, що за кожним із них знаходяться або рахунки в банках, або готівка.

При вивченні даного питання теми необхідно засвоїти зміст таких понять як валюта, валютний курс, конвертована грошова одиниця, конвертованість валюти тощо.

Категорію "валюта" можна розглядати у двох визначеннях.

 • По-перше - це грошова одиниця держави (гривня, карбованець, долар, марка тощо).
 • По-друге, валюта — це грошові знаки іноземних країн, а також кредитні та платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях та застосовуються у міжнародних розрахунках.

В залежності від режиму використання, валюти діляться на вільно конвертовані, частково конвертовані, неконвертовані (національна валюта, яка функціонує лише в одній державі і не обмінюється на іншу іноземну валюту). Конвертованість валюти - це законодавчо закріплена спрямованість національної грошової одиниці, тобто можливість обміняти її на іноземну валюту для всіх бажаючих без прямого втручання держави в процес обміну. Таким чином, конвертованість валюти - це гарантована державою можливість обміну національної валюти на іноземну.

Валютний курс - це ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни. На практиці застосовуються такі валютні курси:

 • а) коливний курс - вільно змінюється під впливом попиту та пропозиції;
 • б) плаваючий курс - використання ринкового механізму ринкового регулювання;
 • в) фіксований курс - офіційно встановлення співвідношення між національними валютами, яке ґрунтується на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах.

Проблеми конвертованості грошей в решті-решт випливають із мети конвертованості, яку можна звести до:

 • а) розвитку зовнішньої торгівлі;
 • б) залучення іноземних інвестицій;
 • в) забезпечення національної незалежності країни;
 • г) забезпечення відкритої економіки.


28.07.2011

Загрузка...