Загрузка...

Одиничний, серійний, масовий типи виробництва: порівняльна характеристика. Реферат

Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних тинів виробництва

Основним показником поділу на типи виробництва є спеціалізація робочих місць.

Тип виробництва - це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Під типом виробництва розуміють ступінь постійного завантаження робочих місць однаковою роботою і пов'язані з нею особливості в економіці.

Залежно від ступеня завантаження робочих місць, який обумовлюється масштабом та трудомісткістю виробництва, розрізняють такі типи виробництва:

 • одиничне;
 • серійне;
 • масове;
 • змішане.

У свою чергу, серійне виробництво поділяється на дрібно-, середньо- та великосерійне. Прикладом одиничного виробництва може бути дослідне або експериментальне виробництво.

Віднесення підприємства до того чи іншого типу виробництва не виключає можливості організації в його підрозділах виробничого процесу за іншими типами.

Тип виробництва, як правило, характеризується коефіцієнтом спеціалізації робочих місць або коефіцієнтом серійності (Кс).

Для масового виробництва цей коефіцієнт дорівнює від 1 до 3; для середньосерійного - від 11 до 20 та для дрібносерійного - понад 20.

Одиничне виробництво характеризується широким асортиментом продукції і невеликим обсягом випуску однакових виробів. При цьому зразки ніколи не повторюються або повторюються нерегулярно. За кожним робочим місцем не закріплені певні деталеоперацїї, тобто відсутня глибока спеціалізація. Як правило, обладнання унікальне, універсальне та розміщене за однорідними групами. При одиничному типі виробництва застосовується послідовний вид пересування предметів праці та існує відносно велика питома вага ручної праці.

Одиничне виробництво характеризується наявністю значного незавершеного виробництва та відсутністю закріплення операцій за робочими місцями. Характеризується одиничне виробництво високою собівартістю продукції, що випускається, і тривалим виробничим циклом.

Різноманітна номенклатура робить одиничне виробництво більш мобільним та швидко пристосовуваним до умов сучасного ринку.

Як правило, одиничне виробництво характерне для суднобудування, верстатобудування та виробництва іншого унікального обладнання (автоматні реактори, потужні електронні машини).

Таким чином, відмітними рисами одиничного виробництва є:

 • переважання технологічної спеціалізації цехів, дільниць та відсутність закріплення за ними певних виробів;
 • використання універсального обладнання та його розміщення за однотипними групами;
 • відносно велика питома вага ручної праці;
 • наявність робітників високої кваліфікації.

Серійне виробництво характеризується тим, що виготовляється обмежений асортимент продукції. Предмети праці до робочого місця надходять не штуками, як при одиничному виробництві, а періодично певними партіями.

Залежно від розміру партії розрізняють дрібно-, середньо- та великосерійне виробництво.

Для серійного типу виробництва характерна велика номенклатура виробів, однак значно менша, ніж за одиничного типу виробництва. Як правило, виготовлення значної частини продукції в умовах серійного виробництва періодично повторюється протягом року або ряду років, що дає можливість організувати цей випуск на технологічно спеціалізованих дільницях (передусім це стосується організації середньо- та великосерійного виробництва).

У виробництвах серійного типу рівень собівартості продукції знижується за рахунок спеціалізації робочих місць, широкого залучення робітників середньої кваліфікації, зменшення, порівняно з одиничним виробництвом, витрат на заробітну плату.

Відмітними рисами серійного виробництва є:

 • за кожним робочим місцем закріплюється від однієї до 20 періодично повторюваних операцій;
 • номенклатура продукції не стійка, одна й та сама продукція виготовляється кілька разів;
 • частина обладнання спеціалізована, розміщується за технологічною та частково за предметною ознакою;
 • застосовується паралельно-послідовний вид пересування предметів праці;
 • значне застосування механізації праці при незначному використанні ручної праці.

Продукція серійного виробництва, як правило, стандартна. До неї можуть належати насоси, компресори, машини встановленого типу, обладнання хімічної та харчової промисловості тощо.

Масове виробництво характеризується виготовленням окремих видів продукції у великій кількості на вузькоспеціалізованих робочих місцях протягом тривалого періоду.

Головною ознакою масового типу виробництва є виготовлення великого обсягу однорідної продукції. Для цього тину виробництва характерна незмінна номенклатура продукції, що виготовляється, спеціалізація робочих місць на виконанні однієї постійно закріпленої операції, застосування спеціального обладнання та незначна довжина виробничого циклу, висока механізація та автоматизація виробничих процесів.

Собівартість продукції масового виробництва, порівняно з одиничним та серійним, значно менша. Таким чином, цей тип виробництва створює передумови для поглиблення спеціалізації та підвищення продуктивності праці. Усе це веде до збільшення ефективності виробництва. Як правило, собівартість дослідного зразка одиничного виробництва у 20-30 разів вища, ніж масового.

Необхідною умовою масового виробництва є постійний рівень попиту на продукцію. Для масового виробництва характерне таке:

 • за кожним робочим місцем закріплено одну-дві операції;
 • постійна номенклатура продукції;
 • використовуються автоматичні лінії;
 • застосовується паралельний вид пересування предметів праці.

Отже, збільшення масовості та серійності виробництва має низку позитивних рис: збільшується продуктивність праці за рахунок поглиблення виробничих навичок та кращого оснащення робочих місць; знижується собівартість продукції і поліпшується використання обладнання, скорочується час виробництва виробу.

Разом з тим масове та серійне виробництво має ряд недоліків. Головними з них є орієнтація не на конкретного споживача і його вимоги, а на середні стандарти та труднощі перебудування виробництва, пов'язані із застосуванням значної кількості спеціального обладнання.

Щоб усунути недоліки масового та серійного виробництва, необхідно поєднувати методи великосерійного та масового виробництва. Отже, змішаний метод є найбільш перспективним методом організації виробничих процесів. Нижче дається порівняльна характеристика типів виробництва (табл. 1.).

Порівняльна характеристика типів виробництва

Ознака характеристики

Тип виробництва

 

Одиничне

Серійне

Масове

Номенклатура продукції

Необмежена, різноманітна

Обмежена серіями, існує повторюваність серій

Постійна, обмежена

Собівартість продукції

Висока

Середня

Низька

Кваліфікація робітників

Висока

Середня

Низька

Обладнання та його розміщення

Універсальне, унікальне Розташоване групами

Частково спеціалізоване Розташоване групами

Спеціальне Розташоване по ходу виробничого циклу

Методи організації виробництва

Одиничні

Групові, потокові

Потокові

Питома вага ручної праці

Велика

Невелика при застосуванні механізації праці

Обмежена Застосування механізованих процесів

 


19.07.2011

Загрузка...