Структура суспільного виробництва: розподіл праці, показники, фактори, класифікація. Реферат

Розподіл праці і формування галузей. Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру. Класифікація галузей промисловості. Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв'язки

Розподіл праці і формування галузей

Поява промисловості як самостійної галузі і її диференціація пов'язана із суспільним поділом праці, який проявляється в наступних формах: загальний, одиничний, частковий. В результаті загального поділу праці все народне господарство розділилося на 2 великі сфери: промисловість відокремилася від сільського господарства.

Подальший прогрес промисловості пов'язаний із частковим поділом праці, в результаті якого в промисловості з'явилися нові галузі. Одиничний поділ праці призводить до розподілу галузей між підприємствами. Між цими видами поділу праці існує взаємозв'язок.

Для того, щоб утворилась окрема галузь промисловості, необхідне виконання техніко-економічних умов:

 • велика кількість підприємств, які б виготовляли певну продукцію;
 • ці підприємства повинні мати взаємозв'язки між собою та іншими галузями промисловості чи сільського господарства;
 • повинен бути специфічний характер праці, особлива організація і технологія виробництва, які б вимагали створення єдиного органу управління;
 • всі ці підприємства повинні характеризуватися певними ознаками, які б давали можливість об'єднати їх у галузь.

До цих ознак належать:

 • а) єдність економічного призначення продукції;
 • б) однорідність споживаної сировини;
 • в) спільність техніко-технологічної бази;
 • г) специфічний склад кадрів, які володіють певними фаховими можливостями.

Галузь промисловості - це сукупність підприємств, які характеризуються (див. ознаки а, б, в, г).

Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру

Під галузевою структурою розуміють ступінь диференціації промисловості на галузі, кількісні співвідношення і взаємозв'язки між ними.

     

До показників, що характеризують галузеву структуру, належать:

Показники, які характеризують кількісні співвідношення між галузями: це питома вага галузі у промисловості. Вона може визначатися по обсягу випуску, по чисельності працюючих, по основних фондах.

Показники, які характеризують структурні зрушення:

 • це різниця питомих ваг: ∆П=Ппл-Пб
 • темп росту галузі: Тр= (Ппл∕Пб) *100%
 • галузевий коефіцієнт випередження: Квип= (Трг/Трпр) *100%
 • Ппл = Пб* Квип

Показники, які характеризують структурні зрушення: це коефіцієнти внутрігалузевого і міжгалузевого споживання:

 • Квг=Qв/Qзаг;
 • Км= Qм/Qзаг

До факторів, які визначають галузеву структуру, належать: НТП і ступінь впровадження її у виробництво, рівень суспільного поділу праці, ріст матеріального і культурного рівня людей, наявність природних ресурсів в країні, суспільно-історичні умови, в яких іде розвиток даної галузі.

Класифікація галузей промисловості

Галузі промисловості поділяються за:

 • економічним призначенням продукції (група А - засоби виробництва, група Б - предмети споживання);
 • характером функціонування продукції в процесі виробництва (галузі, які виготовляють знаряддя і предмети праці);
 • характером дії на предмет праці (добувні і обробні);
 • структурою витрат (трудо-, матеріало-, фондо-, енерго-, капіталомісткі);
 • тривалістю виробничого процесу (із неперервним і перервним або дискретним виробництвом);
 • часом роботи на протязі року (сезонні і цілорічні);
 • тривалістю технологічного процесу (з коротким циклом - виробництво електроенергії, із середнім циклом - машинобудування, з довгим циклом - кораблебудування).

Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв'язки

Господарство будь-якої країни характеризується наявністю міжгалузевих зв'язків. Міжгалузевий баланс складається із чотирьох квадрантів:

 • тут відображається проміжний продукт, що характеризує поточне споживання галузей матеріального виробництва і показано, як продукція певної галузі розподіляється на внутрігалузеве і міжгалузеве споживання.
 • Проміжний продукт - це та частина продукції галузі, яка надходить у виробниче споживання галузей матеріального виробництва.
 • відображає кінцевий продукт - це та частина валової продукції галузі, яка не йде в подальшу переробку, але використовується для відшкодування зношення основних фондів, формування фондів споживання і нагромадження.
 • відображає амортизацію основних виробничих фондів, доходи працівників виробничої сфери і держави. Сума по стовпчиках утворює умовно чисту продукцію (це чиста продукція+амортизація).
 • відображає доходи працівників невиробничої сфери.


10.07.2011

Загрузка...