Структура кадрів на підприємстві. Аналіз та оцінка забезпеченості підприємства. Реферат

Результати господарської діяльності залежать передусім від ефективності використання живої праці - найбільш ефективного і власне вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності парці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку

До трудових ресурсів відносяться та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання і навички праці.

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою здійснюється способом порівняння фактичної чисельності працівників за категоріями із плановими показниками і з показниками, досягнутими у минулому періоді. Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень про витрати робочого часу в людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства.

За характером участі у виробничому процесі працівники підприємства розподіляються на працівників основної діяльності, які зайняті безпосередньо виготовленням продукції, і невиробничий персонал, що зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах.

До працівників основної діяльності відносять такі категорії працівників: робітники, учні, інженерно-технічний персонал і персонал охорони.

Для аналізу трудових ресурсів використовується інформація звітних форм 2-ПВ "Звіт з праці", 1-П "Звіт підприємства з продукції", 6-ПВ "Чисельність окремих категорій працівників підприємства і підготовка кадрів", а а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної інформації зі звітів підрозділів підприємства, інші оперативні дані. Із таблиці 2 видно, що у звітному періоді збільшилась чисельність персоналу в порівнянні з минулим періодом на 54 особи в тому числі збільшилось працівників основної діяльності на 53 осіб, робітників збільшилось на 51 особу, службовців збільшилось на 2 особи. Обсяг продукції відповідно також збільшився в порівнянні з минулим періодом на 87,2%, що в сумі склало 31047 тис. грн.

Поряд з аналізом наявності та руху чисельності працівників важливо структуру персоналу основної діяльності і і визначити рівень її оптимальності. Для цього порівнюють фактичну питому вагу кожної категорії персоналу в його загальній кількості з необхідною, протягом кількох періодів і визначають відхилення (табл. 2).

Дані необхідні для аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами, наведено в таблиці 1.

Табл. 1. Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

Показники

Факт за минулий період

За завітній період

Відхилення абсолютне (+, -)

Фактично,%

 

 

план

факт

від плану

від минулий період

до плану

до минулий період

Усього персоналу, осіб у т. ч.

548

550

602

+52

+54

109,5

109,9

1. Працівники основної діяльності із них

520

540

573

+33

+53

106,1

110,2

- робітники

479

520

530

+10

+51

101,9

110,6

- службовці у т. ч.

41

41

43

+2

+2

104,9

104,9

- керівники

10

11

12

+1

+2

109,1

120,0

- спеціалісти

31

31

31

-

-

-

-

2. Непромисловий персонал (неосновної діяльності)

28

28

29

+1

+1

103,67

103,6

- Обсяг продукції тис. грн.

35597

45597

66644

+21047

+31047

146,2

187,2

 

Табл. 2. Структура трудових ресурсів підприємства.

Категорії персоналу

Персонал основної діяльності

 

Минулий період

За планом

Фактично

 

к-сть осіб

питома вага,%

к-сть осіб

питома вага,%

к-сть осіб

питома вага,%

Працівників основної діяльності у т. ч.

520

100

540

100

573

100

- робітники

479

92,1

520

96,3

530

92,5

службовці із них:

41

7,9

41

3,7

43

7,5

керівники

10

1,9

11

2,0

12

2,1

спеціалісти

31

6,0

31

5,7

31

5,4

 

Дані таблиці 2 свідчать, що питома вага робітників збільшилася на 0,4% проти минулого періоду або на 51 особу, однак питома вага службовців знизилася на 0,4 проти минулого періоду.

Підвищення питомої ваги робітників проти минулого періоду спричиняє відповідне підвищення праці у розрахунку на одного працівника основної діяльності в цілому, а також на одного робітника. Величина впливу цього фактора на продуктивність праці одного робітника розраховується множенням різниці між фактичною питомою вагою робітників і питомою вагою робітників за минулий період у загальній чисельності на середню продуктивність праці за минулий період (92,5 - 92,1) ∙ 45597: 100 = 182,4 грн.

Збільшення питомої ваги робітників у загальній чисельності спричинило підвищення продуктивності праці у звітному періоді на 96,7 тис. грн. (182,4 ∙ 530).

Дальше поглиблення аналізу структури чисельності персоналу проводимо виходячи з того, що для високопродуктивності праці підприємство має бути збережене основними і допоміжними робітниками, кваліфікація яких відповідала б потребам виробництва. Ми вивчаємо співвідношення між основними і допоміжними робітниками, тенденцію зміни цих співвідношень і якщо вони не на користь основних робітників, то керівництву підприємства необхідно з'ясувати причину утримування позапланової чисельності допоміжних робітників і розглянути можливість їх скорочення за рахунок автоматизації виробничих процесів, поліпшення організації допоміжних робіт (табл. 3).

Табл. 3. Чисельність основних і допоміжних робітників.

Категорії робітників

План

Фактично

Минулий період

Відхилення (+, -)

 

к-сть осіб

% до заг. к-сті

к-сть осіб

% до заг. к-сті

к-сть осіб

% до заг. к-сті

від плану

від минулого періоду

Робітники, усього осіб в т. ч.

520

100

530

100

479

100

+10

+51

- основні

425

81,7

436

82,3

384

80,2

+11

+52

- допоміжні

95

18,3

94

17,7

95

19,8

-1

-1

 

З таблиці 3 бачимо, що питома вага робітників зросла проти планової на 0,6% (82,3 - 81,7), а проти минулого періоду на 2,1% (82,3 - 80,2). Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводжується зростання продуктивності праці. Вплив зміни питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності на виробіток одного робітника визначається діленням різниці між фактичною і плановою питомою вагою основних робітників на планову питому вагу основних робітників: (82,3 - 81,7): 81,7 ∙ 100 = 0,73%.

Завдяки підвищенню питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності продуктивність праці одного основного робітника на 0,73%.

Відповідним етап аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху.

Склад працівників постійно змінюється у зв'язку із скороченням штату, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку те перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.

Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається з об'єктивних причин, які не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний, який вимагає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатню високу кваліфікацію, у зв'язку з рішенням судових органів і інше.

На практиці має місце і зворотне явище - недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства.

Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного віку.

Дані для аналізу руху робочої сили підприємства наведено в таблиці 4.

Табл. 4. Рух робочої сили на підприємстві.

Показник

Минулий період

Звітній період

Відхилення

 

 

 

абсолютне (+;-)

%

1. Середньоспискова чисельність працівників

548

602

+54

+9,85

2. Прийняття на роботу нових працівників протягом року

122

81

-41

-33,4

3. Вибуло працівників у т. ч. з причини:

53

63

+10

+18,87

а) призов до армії, вибуття на навчання, вихід на пенсію та з інших причин, передбачених законом

4

-

-

-

б) з власного бажання

11

9

-2

-18,18

в) звільнення за порушення трудової дисципліни

-

-

 

 

4. Коефіцієнт обороту: з приймання,% зі звільненням

22,3 9,8

13,5 10,5

-8,8 -0,7

-39,5 +7,1

5. Коефіцієнт плинності кадрів,%

2,0

1,5

-0,5

-2,5

6. Коефіцієнт загального обороту,%

31,9

23,9

-8

-25,1

           

 

Для вивчення руху робочої сили на підприємстві розраховуються коефіцієнти обороту з приймання та зі звільнення, а також коефіцієнти плинності, стабільності загального обороту.

Коефіцієнти обороту з приймання (КПп) - це відношення заново прийнятих працівників до середньоспискової чисельності працівників основної діяльності:

Коефіцієнт обороту зі звільнення (КПп) - це відношення кількості звільнених працівників до середньоспискової чисельності ПОД;

Коефіцієнт загального обороту (КПоб) - обчислюється як відношення кількості заново прийнятих на роботу і тих, що вибули, до середньоспискової чисельності:

Коефіцієнт плинності кадрів (КПпл) - розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності:

Розрахунок показує, що на підставі коефіцієнт загального обороту знизився у звітному періоді на 25,1% (23,9: 31,9 ∙ 100 - 100), коефіцієнт обороту з приймання знизився на 39,5% (13,5: 22,3 ∙ 100 - 100), коефіцієнт плинності кадрів знизився на 2,5%.

Зниження коефіцієнта загального обороту та плинності кадрів пов'язаний із зниженням звільнених за власним бажанням на 18,18% проти минулого періоду.

Особливу увагу слід звертати на плинність кадрів, тому що плинність знижує продуктивність праці на підприємстві для цього, щоб розробити заходи спрямовані на закріплення робочих кадрів, необхідно знати конкретні причини звільнення з власного бажання.


29.06.2011

Загрузка...