Загрузка...

Підприємницька ідея та її обґрунтування. Реферат

Формою конкретизації підприємницької ідеї виробничого підприємства є бізнес-план фірми. Це розгорнутий документ, у якому представлені головні напрямки діяльності, ресурси, умови і результати підприємництва

Бізнес-план фірми може мати різні види. Залежно від періоду планування розрізняють стратегічний (довгостроковий) бізнес-план - на період більше року; oпeративний (короткостроковий) бізнес-план - на рік і менше (квартал, місяць) В залежності від ступеня новизни підприємницької діяльності розрізняють: бізнес-план створення фірми або її підрозділу; бізнес-план розвитку. діючого економічного суб'єкта (реалізації нової підприємницької ідеї).

Головне призначення бізнес-плану будь-якого різновиду - обґрунтування розміру, доцільності й прибутковості інвестицій у виробниче підприємництво. Розмір цих інвестицій, як правило, перевищує можливості підприємця і вимагає залучення позичкових коштів. Таким чином створюється ситуація, котра зачіпає інтереси трьох економічних суб'єктів - виробник товару (продавця), інвестора (банківської чи іншої установи), споживач (покупця), їхні інтереси тісно пов'язані, але в кожного є своя мета, яка може суперечити меті або умовам її досягнення для іншого суб'єкта.

Виробники виходячи з мети прибутковості його діяльності, зацікавлений у максимальній сумі позички на довгостроковий термін і на пільгових умовах. Банкір, виходячи з аналогічної мети, - у найшвидшому обороті грошових засобів з високою ставкою кредитного процента. Споживач, виходячи з мети повного забезпечення своїх потреб при мінімумі витрат, - в широкому асортименті якісних товарів за низькими цінами.

Таких цін виробник, з одного боку, не зможе забезпечити за жорстких банківських умов; з другого боку, падіння споживчого попиту уповільнює обіг грошових засобів, що погіршує фінансовий стан банківських установ тощо. Інструментом оптимального узгодження цих різноспрямованих інтересів і повинен стати бізнес-план. Для фірми він є алгоритмом ефективних дій в розгортанні виробничої і комерційної діяльності, для інвестора - обґрунтуванням економічної доцільності інвестицій.

Споживача (покупця) цікавить не сам бізнес-план, а результати його реалізації. Автором бізнес-плану є найбільш зацікавлений суб'єкт-виробничник, тобто керівництво існуючої чи майбутньої фірми. Процедура розробки бізнес-плану в спрощеному вигляді подана на рис.

Структура бізнес-плану може відрізнятися для різних фірм у залежності від етапу проходження підприємницької ідеї, специфіки виробництва, ступеня новизни та іншого, але в загальному вигляді бізнес-план містить такі розділи:

 • Резюме - головне призначення бізнес-плану, місія фірми, головні ознаки пропонованих фірмою виробів та послуг, їхня відмінність від аналогічних виробів та послуг, наявних на ринку, ключові передумови результативної діяльності фірми, фінансові потреби фірми, рівень та передумови прибутковості для інвестора.
 • Резюме формується після розробки бізнес-плану і вміщується на початку готового документа для зручності користувачів - інвесторів, банкірів тощо.
 • Аналітичний розділ (інформація про зовнішнє економічне середовище і стан фірми) - характеристика попиту і пропозиції, конкурентів, цінових тенденцій, умов ресурсозабезпечення, умов кредитування, репутація фірми, організаційно-правовий статус фірми, персонал, ресурси і фінансовий стан фірми, сильні та слабкі аспекти діяльності фірми тощо.
 • Продукція і технологія - опис виробів (послуг), їх призначення, параметри, характеристика якості й конкурентоспроможності, дизайн, упаковка, сервісне обслуговування, наявність зразка (або його зображення), завершеність підготовки виробництва, вимоги до технології, наявність відповідних виробничих потужностей, прогноз їх розвитку.
 • Обсяг продажу і виробництва - планова кількість продажу за роками (місяцями), прогноз цін і виторгу від реалізації, планові обсяги виробництва, характеристики спеціалізації і кооперації виробництва.
 • Ресурси - специфікація і кількісна характеристика потреби в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах, наявність складських прими умови зберігання ресурсів, види постачальників, їх розташування, репутація, транспортне забезпечення постачання.
 • Організація виробництва - організаційна і виробнича структура фірми, порядок ресурсозабезпечення, організація й оплата праці.
 • Стратегія маркетингу - формування постійних інформаційних масивів щодо можливостей збуту, організація реклами, організація продажу, стимулювання покупців.
 • Фінанси - баланс доходів і витрат, розрахунок надходжень і витрат за роками (місяцями), обґрунтування прибутковості інвестицій.
 • Інвестиції та інновації - обґрунтування розміру, структури і стратегії інвестицій, характеристика інновацій, напрямків і результатів їх впровадження.
 • Інша інформація - наявність патентів, ліцензій, сертифікатів; екологічні характеристики, соціальні вимоги та ін.


18.06.2011

Загрузка...