Загрузка...

Фінансова звітність підприємства: види, порядок та аналіз. Реферат

Основним засобом надання інформації про фінансовий стан є фінансові звіти. Для менеджера найбільш важливими є аналіз і оцінка ефективності господарських операцій, ресурсів, які при цьому використовуються, та отриманих результатів

Власників і акціонерів в першу чергу цікавлять прибутковість вкладених ними капіталів та рівень ризику їх можливої втрати.

Для кредиторів найбільш важливими є оцінка перспектив повернення інвестованих засобів.

Для постачальників - можливість підприємства своєчасно оплачувати послуги і продукцію, яка постачається.

Однак існують певні причини, через які дані бухгалтерського обліку не в змозі дати повної картини стану справ у компанії:

 • фінансова звітність відбиває тільки ті події, що можуть бути подані в грошовому вираженні;
 • у фінансовій звітності відбиваються тільки ті події, що вже відбулися;
 • у балансі не показується ринкова вартість більшості засобів;
 • керівництво компанії, разом із її бухгалтерською службою, має деяку свободу вибору методу відображення подій по бухгалтерських рахунках (методи - ЛІФО, ФІФО або середньої собівартості);
 • багато розмірів у бухгалтерському обліку є оціночними.

Для того, щоб оцінити ефективність роботи компанії, необхідно використовувати один з трьох методів:

 • історичний метод порівнює результати діяльності компанії з її результатами в минулому.
 • зовнішній метод порівнює результати діяльності компанії з результатами аналогічної компанії або з середніми результатами по галузі.
 • суб'єктивний метод порівнює результати діяльності компанії із суб'єктивно встановленим критерієм.

Фінансова звітність та додаток до інформації про прибутковість компанії містить інформацію про її ліквідність і платоспроможність.

Розглянемо основні з цих показників:

Аналіз ліквідності (Liquidity ratios) - характеризує можливість підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання із своїх поточних активів.

     

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні пасиви. Для більш конкретного обчислення ліквідності використовуються такі коефіцієнти:

Кз. л. = Па/Пп, де

Кз. л. - коефіцієнт загальної ліквідності (Current ratios)

Па - поточні активи (Current Assets)

Пп - поточні пасиви (Current Liable)

Якщо співвідношення менше, ніж 1:1, то це означає присутність високого фінансового ризику. Низький рівень ліквідності може свідчити про труднощі зі збутом продукції.

Співвідношення 2:1 теоретично вважається оптимальним, хоча для деяких сфер бізнесу воно може коливатися від 1,2 до 2,5.

Дуже висока ліквідність (3:1) теж не зовсім добра. Вона може означати, що підприємство має в своєму підпорядкуванні більше засобів, ніж воно може ефективно використати. А це свідчить про погіршення показників ефективності використання всіх видів активів.

Кн. л. = (Па - Тз) /По, де

Кн. л. - коефіцієнт негайної ліквідності (Quick ratio)

Па - поточні активи (Current assets)

Тз - товарні запаси (Inventories)

По - поточні зобов'язання (Current Liabilities)

Цей показник характеризує здатність підприємства виконувати свої поточні обов'язки із швидколіквідних активів. Теоретично нормальним вважається співвідношення 1:1.

Іноді цей коефіцієнт розраховується таким чином:

К нл = (Г + ЦП) /По, де

Г - гроші (Cash)

ЦП - цінні папери (Marketable Securities)

По - поточні обов'язки (Current Liabilities)

Перша формула представляє більший інтерес для банків і фінансових установ, а друга - для постачальників.

СПд. з. = ДЗ/ (П: 365), де

СПд. з. - середній період отримання дебіторської заборгованості (Average collection)

ДЗ - дебіторська заборгованість (Receivables)

П - продаж (Sales)

Цей коефіцієнт показує, скільки часу в середньому займає отримання дебіторської заборгованості, тобто за скільки днів receivables перетворюються в грошові засоби (середній строк комерційного кредиту, який надається підприємством своїм діловим партнерам). Низькі показники свідчать про швидке обертання та ефективне управління комерційними підприємствами.

Обертання матеріальних запасів в днях: відношення суми матеріальних запасів до одноденного обороту по реалізації:

Обертання матеріальних запасів= Матеріальні запаси (Inventories)

Продаж (Sales): 360

Цей показник дає можливість вирахувати кількість днів, які припадають на 1 оборот матеріальних запасів. Низькі показники свідчать про хороший попит на дану продукцію підприємства. Високі показники можуть означати, що підприємство має більше матеріальних запасів, ніж йому необхідно, або переживає труднощі зі збутом своєї продукції.

Коефіцієнт маневреності - співвідношення між оборотним та власним капіталом. Як правило вимірюється у відсотках:

Км = Поточні активи (Current assets) / Власний капітал (Net worth)

Аналіз платоспроможності

Платоспроможність підприємства - це здатність виконувати свої зовнішні обов'язки, використовуючи власні активи. Цей показник вимірює фінансовий ризик, тобто вірогідність банкрутства. Для обчислення рівня платоспроможності використовують спеціальний коефіцієнт, який показує частку власного (акціонерного) капіталу підприємства в його загальних обов'язках.

Кп = ВК/ ЗО, де

Кп - коефіцієнт платоспроможності

ВК - власний капітал (Net Worth)

ЗК - Загальні зобов'язання (Total Liabilities)

Високий коефіцієнт платоспроможності означає низький фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових засобів зі сторони.

При аналізі платоспроможності підприємства використовуються також коефіцієнти співвідношення між власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями:

Кп=ВК / ДЗ, де

ВК - власний капітал (Net Worth)

ДЗ - довгострокові зобов'язання (Fixed Liabilities)

рівень повернення довгострокових зобов'язань:

Кп=ПО / ВВ, де

ПО - операційний прибуток (Operating Profit)

ВВ - сплачувані відсотки (Interest Expense)

Аналіз прибутковості

Коефіцієнт прибутку, в який включаються відсоток і податки (Пвп), до довгострокового капіталу.

Кпдк = Пвп / Довгостроковий капітал

Показник "прибуток на довгостроковий капітал" характеризує ефективність використання компанією свого капіталу, не беручи до уваги складові елементи довгострокового капіталу, позикового капіталу і власного капіталу.

Коефіцієнт оборотності довгострокового капіталу

ОДК = ПР / КД, де

ОДК - оборотність довгострокового капіталу

ПР - прибуток від реалізації

КД - довгостроковий капітал.

Коефіцієнт оборотності довгострокового капіталу показує який прибуток отриманий із кожного долара довгострокового капіталу

Компанія, що має низький рівень прибутку, в змозі забезпечити задовільний рівень прибутку на інвестований капітал за умови, що вона буде мати високу оборотність довгострокового капіталу.

Прибуток на загальні інвестиції:

Види прибутків, які відображаються у звіті про прибутки і збитки, є найбільш загальними показниками прибутковості підприємства. При аналізі прибутковості важливо знати, наскільки ефективно використовувались всі засоби для отримання прибутку.

Для комплексного вимірювання прибутковості використовують наступний коефіцієнт:

К = (Пв. п. + ВВ)

(ДЗ + ВК), де

Пв. п. - прибуток до вирахування податку (Profit before fax)

ВВ - сплачувані відсотки (Interest expense)

ДЗ - довгострокові зобов'язання (Fixed Liabilities)

ВК - власний капітал (Net worth)

Цей показник характеризує ефективність управління інвестиційними фондами і безпосередньо - досвід і компетенцію керівництва.

Прибуток на власний капітал:

К= Чистий прибуток (Net Profit) / Власний капітал (Net Worth)

Цей показник особливо важливий для акціонерів, бо характеризує рівень ефективності використання вкладених ними коштів, а також слугує основним критерієм при оцінці рівня котировки на фондовій біржі акцій цього підприємства.

Прибуток на загальні активи:

К = Чистий прибуток (Net Profit) / Всього активів (Total Assets)

Цей прибуток на 1 од. активів, тобто фондовіддача. Якщо прибуток на загальні активи менший за відсоткову ставку з довгострокового кредиту, то ситуація повинна розцінюватись як несприятлива.

Валова (брутто) маржа (Gross margin):

К = (П - СП) / П, де

П - продаж (Sales)

СП - собівартість продажів (Cost of goods sold)

Цей коефіцієнт показує частку валового прибутку, який припадає на 1 грошову одиницю продажів. Це один з найбільш важливих показників для менеджерів підприємств. Ріст цього показника може бути наслідком зниження собівартості продукції, або свідчити про сприятливу ринкову кон'юнктуру.

Операційна маржа:

К = Операційний прибуток (Operating profit) / Продаж (Sales)

Показує розмір операційного прибутку, який припадає на 1 грошову одиницю продажів.

Прибуток на продаж:

К = Чистий прибуток (Net Profit) / Продаж (Sales)

Коефіцієнт чистого прибутку на одну акцію представляє собою частку від розподілу загального розміру чистого прибутку за даний період на кількість звичайних акцій в обігу.

Коефіцієнт "Ціна - Прибуток" визначають як частку від розподілу середньої ринкової ціни за одну акцію на розмір чистого прибутку на одну акцію.

Аналіз ефективності використання активів

Коефіцієнт співвідношення обсягу продажів до обсягу матеріальних запасів - кількість оборотів, які здійснюються матеріальними запасами на рік:

К = Продаж (Sales) / Матеріальні запаси (Inventories)

Нормальний коефіцієнт оборотності може коливатися для різних сфер бізнесу від 4 до 8.

Високий коефіцієнт вважається ознакою сприятливого фінансового стану. Але, якщо коефіцієнт значно перевищує середньогалузеву норму, то це може свідчити про присутність ризику, пов'язаного з нестачею матеріальних запасів, що приведе до зниження обсягу продажів. Надто висока оборотність може свідчити про нестачу вільних грошових засобів і про можливу неплатоспроможність підприємства.

Деякі аналітики віддають перевагу використанню в чисельнику формули показника собівартості продажів. При такому підході ця формула буде мати такий вигляд:

К = Собівартість продажів (Cost of goods sold) / Матеріальні запаси (Inventories)

Коефіцієнт оборотних капіталів (поточними активами) у%:

К = Продаж (Sales) / Поточні активи (Current assets)

Коефіцієнт співвідношення між продажами та чистим оборотним капіталом (%):

П / (ПА - ПЗ), де

П - продаж (Sales)

ПА - поточні активи (Current assets)

ПЗ - поточні зобов'язання (Current liabilities)

Коефіцієнт співвідношення між продажами та нерухомим майном характеризує рівень ефективності використання основних засобів.

К = Продаж (Sales) / Нерухоме майно (Fixed assets)

Розмір цього коефіцієнту може коливатися від 100% до 700% в залежності від капіталомісткості виробництва.

Коефіцієнт співвідношення між продажами та загальними активами характеризує рівень ефективності використання всіх активів підприємства (%):

К = Продаж (Sales) / Всього активи (Total Assets)

Аналіз використання акціонерного капіталу

У разі, якщо підприємство є корпорацією, важливого значення набуває аналіз показників, пов'язаних з капіталом, Існують різні показники, які вимірюють ефективність використання акціонерного капіталу.

Найбільш поширеними з них є:

Вартість однієї акції (Price per share):

Воа = Акціонерний капітал, який емітовано / Кількість проданих акцій

Прибуток на 1 акцію (Earning per share):

П оа = Чистий прибуток / Кількість проданих акцій

Дивіденди на 1 акцію (Dividend per share):

Доа = Сума оголошених дивідендів / Кількість проданих акцій

Ціна - прибуток 1 акції (Price/Earning Ratio):

К = Ринкова вартість 1 акції / Прибуток на 1 акцію

Високі показники коефіцієнтів цієї групи означають вигідне розміщення акціонерами своїх коштів і хороші можливості залучення додаткового акціонерного капіталу.

Аналіз рівня прийняття рішень

Рівень прийняття рішень - один з показників діяльності підприємства.

Останнім часом в практиці провідних фірм і корпорацій відіграє все більшу роль аналіз ефективності роботи керівного персоналу.

Цей аналіз включає в себе як показники, які можна виміряти, так і показники, які не можуть мати матеріального відображення:

 • Рівень освіти керівного персоналу.
 • Ефективність кадрової структури.
 • Налагодженість роботи колективу.
 • Рівень мотивації (Motivation).

На основі фінансової звітності та історичного підходу проводиться аналіз ефективності прийняття інвестиційних рішень, рішень у сфері управління персоналом, стратегічних рішень.

Оскільки більшість з цих показників неможливо виміряти математично, то застосовується метод експертних оцінок, тобто суб'єктивна думка фахівця чи групи фахівців слугує мірилом ефективності менеджменту.


18.06.2011

Загрузка...