Загрузка...

Санаційний аудит: методи, програми, висновки, джерела фінансування. Реферат

Принципи безперервної діяльності підприємства та перевірка його дотримання. Методи та програми санаційного аудиту. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць в рамках санаційного аудиту. Оцінка ефективності антикризових заходів. Альтернативні методичні підходи до оцінки ефективності антикризового управління. Висновки за результатами санаційного аудиту. Джерела фінансування антикризових заходів, форми фінансової санації

Принципи безперервної діяльності підприємства та перевірка його дотримання

Згідно з міжнародними нормами програмованого управління, стандартами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, стандартами аудиторської діяльності, фундаментальними принципами фінансово-господарської діяльності підприємств, складання фінансової звітності та перевірки її достовірності є припущення про потенційну життєздатність підприємства.

Йдеться про принципи безперервної діяльності підприємства, за якими підприємство у найближчому майбутньому періоді (що найменше 12 міс.) не буде ліквідовано не з власної ініціативи, ні в примусовому порядку, тобто щодо нього не виникне підстав для порушення справи про банкрутство.

У рамках дотримання цього принципу менеджмент підприємства зобов’язаний забезпечити перманентну оцінку потенційної життєздатності підприємства.

Оцінка потенційної життєздатності підприємства здійснюється на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та оцінка наявних планів. Залежно від рівня загрози фінансової кризи предметом санаційного аудиту може бути система звичайних планів (бюджетів) підприємства, бізнес плани або плани антикризових заходів, а також базова інформація на підставі якої плани були розроблені.

Методи та програми санаційного аудиту

Санаційний аудит є найважливішою складовою процедури санації та відіграє вирішальну роль у мобілізації підприємством фінансових ресурсів. Він полягає в перевірці повноти, достовірності та ефективності поданої санаційної концепції. Під час санаційного аудиту використовуються різноманітні методики інструменти. До головних належать такі:

 • опитування (анкетування) співробітників;
 • факторний аналіз відхилень;
 • аналіз сильних і слабких сторін (СОФТ-аналіз);
 • розробка сценаріїв;
 • портфельний аналіз;
 • метод ланцюгових підстановок;
 • нуль-базис бюджетування;
 • вартісний аналіз;
 • трендовий аналіз.

Перш ніж проводити аудит, аудитор має підготувати в письмовому вигляді програму санаційного аудиту, яка визначає процедури, необхідні для досягнення поставлених цілей. До програми потрібно включити завдання аудиту з кожного напрямку, щоб вона допомагала контролювати виконувану роботу.

Готуючи зазначену програму, аудитор може передбачати залучення для виконання певних завдань інших аудиторів, консультантів та експертів з окремих питань.

Наведемо перелік питань, які доцільно включити до такої програми.

1. Вивчення наявної санаційної концепції (плану санації) та збір необхідної інформації.

2. Оцінювання відбитих у плані санації вихідних даних про підприємство:

 • а) аналіз виробничо-господарської діяльності;
 • б) аудит фінансового стану підприємства;
 • в) дослідження ситуації підприємства на ринку факторів ви обництва та збуту готової продукції.

3. Перевірка правильності визначення причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.

4. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів

5. Правова оцінка діяльності підприємства та запропонованої санаційної концепції.

6. Оцінка ефективності санації.

Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць в рамках санаційного аудиту

На цьому етапі аудиту визначається повнота врахування в санаційній концепції всіх причин та факторів, які призвели до кризової ситуації. Перевіряється, чи правильно були використані методи ідентифікації причин кризи.

Встановлюється, чи діють причини кризи й досі чи вони вже подолані (або зникли самі по собі). Визначаються вид та фаза фінансової кризи; систематизуються причини кризи; виявляються фактори, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники діяльності підприємства; систематизуються сильні та слабкі сторони в діяльності підприємства.

Щоб з'ясувати фактичний стан підприємства та перспективи його розвитку, у практиці санаційного аудиту застосовують так званий СОФТ-аналіз — аналіз сильних і слабких сторін, а також наявних шансів. В економічній літературі СОФТ-аналіз називають ще СВОТ-аналізом.

Цей вид аналізу може стосуватися всього підприємства, його структурних підрозділів, а також окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації, що мають на меті:

 • усунення наявних слабких місць,
 • ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).

Таблиця 1. Матриця СОФТ-аналізу

Сильні сторони:

 • кваліфікований інженерно-технічний персонал;
 • низькі витрати на заробітну плату;
 • наявність власних виробничих споруд;
 • прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб.

Слабкі сторони:

 • інертність та зловживання керівництва підприємства;
 • крадіжки на виробництві;
 • застарілий асортимент продукції;
 • висока енергомісткість продукції;
 • неефективна діяльність служби збуту.

Додаткові шанси:

 • ринок сформований в основному за рахунок імпорту;
 • держава вживає протекціоністських заходів, спрямованих на захист вітчизняного товаровиробника;
 • іноземні інвестори виявляють значний інтерес до галузі, якій належать підприємство.

Ризики:

 • криміногенний ризик;
 • інфляційний ризик (знецінення реальної вартості капіталу);
 • ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів;
 • ризик зміни податкового законодавства та накладення фінансових санкцій.

 

У результаті СОФТ-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний та негативний вплив на підприємство зовні, а на цій підставі виробляються пропозиції, які мають на меті:

 • нейтралізувати можливі ризики;
 • використати додаткові шанси.

Типові приклади сильних та слабких сторін вітчизняних підприємств, а також шансів і ризиків, які можуть виникнути під дією зовнішніх обставин, наведено у табл. 1.

Під час санаційного аудиту сильні та слабкі сторони діяльності підприємства слід оцінювати з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства середовищі. Так, наявна виробнича програма на актуальну дату може бути сильною стороною підприємства, проте згодом під дією зовнішніх факторів вона може стати недосконалою і перетворитися на його слабину.

Оскільки сильні та слабкі сторони є відносними показниками, відповідні висновки мають ґрунтуватися на порівнянні з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів. Під час аналізу сильних та слабких сторін визначаються критичні сфери, які під дією специфічних зовнішніх та конкурентних факторів впливають на економічні результати підприємства, а далі встановлюються ключові параметри, від яких залежить ефективність господарської діяльності.

На практиці досить часто в ході СОФТ-аналізу використовуються такі методи контролінгу, як анкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу унаочнюються у вигляді діаграм, матриць, схем, графіків.

Оцінка ефективності антикризових заходів. Альтернативні методичні підходи до оцінки ефективності антикризового управління

Методичні підходи до оцінки ефективності антикризових заходів:

 • зіставлення показників фінансового стану до і після реалізації антикризових заходів: розрахунок показників прибутковості, ліквідності, структури капіталу, майнового стану, ділової активності. З кожної групи доцільно вибрати 1 найбільший виразний показник;
 • розвиток періоду окупності інвестиційних вкладів (payback);
 • розрахунок інтегрального показника фінансового стану. Підбирається модель інтегральної оцінки залежно від виду економічної діяльності підприємства. Порівнюється значення інтегрального показника фінансового стану до, протягом і після здійснення інвестицій;
 • розрахунок показників доданої вартості
 • метод дисконтування Cash-Flow (DCF) – передбачає дисконтування очікуваних грошових потоків і порівняння їх з обсягом початкових інвестицій. У разі від'ємного NPV інвестиції в антикризові заходи є недоцільним;
 • порівняння вартості підприємства до і після здійснення інвестицій в антикризові заходи.
 • Залежно від наявної інформації можна використати різні методи оцінки:
 • за ліквідаційною вартістю;
 • метод дисконтування CF чи EVA;
 • метод зіставлення мультиплікаторів чи порівняння продажів.

Висновки за результатами санаційного аудиту

З огляду на актуальну фінансово-господарську ситуацію та причини кризи на підприємстві — об'єкті аудиту, сильні та слабкі сторони в його діяльності, найважливіші санаційні заходи, що плануються, робиться остаточний висновок про санаційну спроможність (неспроможність) цього підприємства. При цьому головним є таке:

 • документальне підтвердження наявних передумов санаційної спроможності (неспроможності);
 • визначення основних ризиків;
 • оцінка санаційних заходів (якщо вони мають сенс). Остаточний висновок можливий у трьох варіантах.

Однозначно стверджується, що концепція санації відбиває реальний стан справ і підприємство є санаційно спроможним.

Зазначається, що план санації можна реалізувати, виконавши певні рекомендації, зроблені під час санаційного аудиту.

План санації визнається нереальним, а сама санація — не можливою.

Якщо аудитор установлює, що санація підприємства є можливою лише при виконанні певних рекомендацій, зроблених у ході аудиту, то він має зробити посилання на зміст даних рекомендацій.

Якщо план санації визнано недосконалим, аудитор має обґрунтувати цей висновок, назвати позиції плану, які є недостовірними або сумнівними щодо здатності підприємства їх реалізувати й продовжувати свою фінансово-господарську діяльність у майбутньому. Якщо аудитор переконаний у тому, що підприємство не в змозі надалі функціонувати, він має дати таке формулювання: концепція санації є хибною.

Джерела фінансування антикризових заходів, форми фінансової санації

Форми фінансування суб'єктів господарювання класифікуються за джерелами надходження капіталу та за правовим статусом інвесторів. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесторів — власний та позичковий капітал.

Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичкового капіталу. Отже, фінансувати санацію можна за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансових засобів власників, за допомогою кредиторів. У виняткових випадках може надаватися державна фінансова підтримка. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або пасивів.

За формальними ознаками розрізняють два види санації:

 • а) санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів;
 • б) санація із залученням нового фінансового капіталу.

У першому випадку санація може набирати таких форм:

 • зменшення номінального капіталу підприємства;
 • конверсія власності в борг;
 • конверсія боргу у власність;
 • пролонгація строків сплати заборгованості;
 • добровільне зменшення заборгованості;
 • самофінансування.

У другому випадку можливі такі форми:

 • альтернативна санація;
 • зменшення номінального капіталу з подальшим його збільшенням (двоступінчаста санація);
 • безповоротна фінансова допомога власників;
 • безповоротна фінансова допомога персоналу;
 • емісія облігацій конверсійної позики;
 • залучення додаткових позик.


06.04.2011

Загрузка...