Антикризове планування, внутрішній та санаційний аудит. Реферат

Характерні риси антикризового планування в досудовому порядку та в процесі провадження справи про банкрутство. Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту. Розмежування компетенцій контролінгу та внутрішнього аудиту. Сутність та завдання санаційного аудиту

Характерні риси антикризового планування в досудовому порядку та в процесі провадження справи про банкрутство

Концепція антикризового управління є основою формування його стратегії і тактики. У концепції має бути відображена базова інформація про фінансово-господарське становище підприємства, проблемні сектори, основні цільові орієнтири, можливі варіанти вирішення існуючих проблем та їх експертна оцінка. Закладені в концепції ідеї та механізми конкретизуються в плані антикризових заходів (плані санації).

Вступ

Загальна характеристика підприємства:

 • правова форма організації бізнесу та форма власності;
 • організаційна структура;
 • сфера діяльності;
 • історична довідка.

1. Розділ

Аналіз вихідних даних:

 • оцінка зовнішнього середовища;
 • аналіз фактичного фінансового стану підприємства;
 • аналіз причин кризової ситуації та слабких місць;
 • "стан ринків збуту продукції;
 • наявний потенціал;
 • обґрунтування доцільності санації.

2 Розділ

Стратегія санації, оперативна програма:

 • стратегічні цілі санації (дерево цілей);
 • каталог оперативних заходів з відновлення ліквідності.

3. Розділ: План антикризових заходів

 • а) план маркетингу та розширення ринків збуту продукції;
 • б) план виробництва;
 • в) організаційний план;
 • г) система фінансових планів.

4 Розділ

Ефективність антикризового управління:

 • організація реалізації плану;
 • критерії оцінки ефективності;
 • оперативний санаційний контролінг;
 • імовірні ризики в процесі виконання;
 • суми можливих збитків;
 • можливі позитиви і додаткові прибутки.

 

План санації у процесі провадження справи про банкрутство.

Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту

Внутрішній аудит – це незалежна та об’єктивна діяльність зі здійснення перевірок і консультування спрямована на забезпечення створення додаткової вартості та вдосконалення роботи організації.

Внутрішній аудит концентрується на 3 напрямках:

 • сприяння ризик-менеджменту;
 • перевірка системи внутрішнього контролю;
 • підтримка корпоративного управління.

Порядок організації здійснення внутрішнього аудиту регламентується "Принципами корпоративного управління в Україні" а також "Міжнародними стандартами аудиту".

Згідно з принципами незалежність служби внутрішнього аудиту має забезпечуватись завдяки підпорядковуватись її безпосередньо наглядовій раді підприємства. Рада має призначати та звільняти працівників служби внутрішнього аудиту і затверджувати внутрішні документи, які регламентують порядок її формування і діяльність.

Завдання служби внутрішнього аудиту:

 • 1) перевірка достовірності та зіставлення показників б/о, управлінського обліку і ін. господарської інформації;
 • 2) оцінка ефективності фінансово – господарської діяльності і відповідності діяльності менеджменту інтересам власників;
 • 3) оцінка адекватності і ефективності системи внутрішнього контролю, її відповідності ступеню потенційного ризику притаманного різним сферам діяльності підприємства;
 • 4) перевірка рівня дотримання працівниками законодавства, внутрішніх розпоряджень і інструкцій, договірних умов;
 • 5) виявлення сфер потенційних збитків, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння фінансових і матеріальних цінностей;
 • 6) перевірка забезпечення збереження активів (ТМЦ, що належать підприємству);
 • 7) забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого документообігу, процедур проведення операцій, функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов’язками;
 • 8) перевірка надійності і ефективності інформаційної системи і системи комунікації підприємства;
 • 9) оцінка дієвості контролінгу ризиків і адекватності заходів з управління ризиками.

Розмежування компетенцій контролінгу та внутрішнього аудиту

Критерій

Контролінг

Внутрішній аудит

Характер контролю

Внутрішня складова об’єкту контролю

Незалежний від об’єкту

Інструмент контролю

Аналіз відхилень внутрішньої методики, інструкції, положення, принцип "4 очей"

Ревізія, перевірка дотримання внутрішніх положень і законодавства

Частота контролю

Безперервно

В залежності від необхідності

Контрольний період

Поточний і плановий

Минулий період

Достовірність інформації

Допускається що надана інф. є достовірною

Здійснюється перевірка достовірності інф.

Участь у корпоративному управлінні

Інформаційне та методичне забезпечення управлінських рішень, координація

Перевірка ефективності менеджменту, в т. ч. на предмет відповідності його діяльності інтересам власників

Ризик-менеджмент

Налагодження і підтримка функціональної спроможності

Перевірка якості і дієвості системи ризик-менеджменту

 

Сутність та завдання санаційного аудиту

Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої особливості як щодо методів, так і щодо об'єктів і цілей проведення. Характерним для санаційного аудиту є те, що він проводиться па підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Головна його мета — оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції.

Необхідність проведення санаційного аудиту зумовлена тим, що користувачам потрібна інформація про фінансовий стан суб'єкта господарювання та реальність санаційної концепції.

Санаційний аудит можна розглядати як один з інструментів зменшення до певного рівня інформаційного ризику для інвесторів, кредиторів та інших осіб, які мають намір узяти участь у фінансовій санації підприємства.

Санаційний аудит проводять зовнішні аудитори в тісній співпраці з внутрішніми службами підприємства, особливо з відділом контролінгу. Особи, які здійснюють санаційний аудит, мають бути не лише висококваліфікованими економістами, а й розумітися на галузевих особливостях діяльності того чи іншого підприємства. У правовому та економічному плані аудитор має бути повністю незалежним як від підприємства" котре віп перевіряє, так і від замовника аудиторського висновку (кредиторів та інвесторів).

Загалом санаційний аудит складається з таких етапів:

 • ідентифікація даних;
 • експертиза;
 • висновки;
 • вироблення рекомендацій.

Ідентифікація даних — це збір інформації, на підставі якої можна судити про справжнє становище підприємства. Під експертизою розуміється всебічний аналітичний процес, спрямований на здобуття об'єктивних висновків про поточний і перспективний стан об'єкта аудиту. Дані експертизи, наявні докази та їх комплексний аналіз створюють підґрунтя для висновків про санаційну спроможність підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення санаційної концепції.

Зауважимо, що санаційний аудит не слід ототожнювати з при-чинно-наслідковим аналізом фінансового стану підприємства, який здійснюється під час розробки плану санації і є складовою частиною класичної моделі санації.

Незважаючи на те, що в обох випадках використовуються одні й ті самі методи аналізу, а також на схожість цілей, між причинно-наслідковим аналізом та санаційним аудитом існує принципова різниця: у першому випадку йдеться про складову процесу розробки плану санації, у другому — про перевірку достовірності та реальності наведених у плані санації даних.


06.04.2011

Загрузка...