Утворення та розміщення твердих відходів: правила лімітування підприємств. Реферат

Загальнодержавні задачі у сфері поводження з твердими відходами; основні напрямки роботи, права та обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з твердими відходами. Основні принципи та шляхи вирішення проблеми твердих відходів на сучасному етапі

Загальнодержавні задачі у сфері поводження з твердими відходами

Відповідно до вимог Конституції України, Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "про металобрухт", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів", нормативно-правових актів та державних стандартів України з охорони навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил та інших документів суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з твердими відходами повинні виконувати наступні загальнодержавні задачі:

 • Всебічний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людей від негативного впливу відходів;
 • Обґрунтоване узгодження економічних та екологічних інтересів суспільства щодо утворення, розміщення, утилізації та захоронення твердих відходів.
 • Здійснення комплексу наукових, технічних, технологій та маркетингових досліджень по виявленню ресурсної цінності твердих відходів;
 • Проведення максимально можливої утилізації твердих відходів шляхом прямого, повторного та альтернативного використання їх ресурсної цінності;
 • Зведення до мінімуму утворення та зберігання твердих відходів та зниження токсичності;
 • Організація роздільного збору небезпечних (високо токсичних) компонентів твердих відходів;
 • Проведення екологічної паспортизації суб’єктів господарської діяльності;
 • Здійснювати науково-технічне обґрунтування лімітів на утворення та розміщення твердих відходів під час виробництва суб’єктами господарської діяльності;
 • Проведення загальнодержавної класифікації та паспортизації твердих відходів;
 • Здійснювати державний облік твердих відходів щодо їх утворення і розміщення через органи статистики;
 • Здійснювати загальнодержавний контроль та моніторинг за місцями та об’єктами утворення та розміщення твердих відходів для запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Основні напрямки роботи, права та обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з твердими відходами

Суб’єктами господарської діяльності у сфері поводження з твердими відходами являються: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації всіх форм власності, робота і діяльність яких пов’язана з поводженням з твердими відходами.

Основними напрямками роботи суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з твердими відходами, які обумовлені їх правами та обов’язками, являються:

 • Організовувати екологічну перевірку технологічних процесів, виробничого обладнання та устаткування на предмет утворення твердих відходів.
 • Встановлення джерел забруднення твердими відходами навколишнього природного середовища, їх реєстрація та паспортизація.
 • Проведення детального фізико-хімічного аналізу утворених твердих відходів на основі якого встановлюється їх якісний та кількісний характер.
 • Проведення класифікації та паспортизації утворених твердих відходів.
 • Здійснення розрахунку та науково-технічного обґрунтування проектів лімітів на утворення та зберігання твердих відходів. Їх погодження з державними службами: охорони природи і санітарно-епідеміологічною та затвердження обласною державною адміністрацією.
 • Проведення екологічної паспортизації суб’єкта господарської діяльності.
 • Забезпечення своєчасного і повного збирання твердих відходів.
 • Створення тимчасових місць зберігання твердих відходів, експлуатація яких не впливає на довкілля та здоров’я людей.
 • Організація роздільного збору, зберігання та утилізації небезпечних (високо токсичних) твердих відходів.
 • Здійснення обліку утворення та зберігання твердих відходів. Своєчасна і правдива звітність з даного питання в державну службу статистики.
 • Не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях.
 • Не допускати змішування твердих відходів.
 • Не допускати знищення та псування твердих відходів, які мають вторинний ресурсний резерв і існує технологія по їх переробці.
 • Не допускати надлімітне утворення твердих відходів.
 • Своєчасно утилізовувати тверді відходи згідно заключених договорів та контрактів.
 • Своєчасно в установленому порядку вносити плату за розміщення відходів.
 • Здійснювати контроль за тимчасовими місцями зберігання твердих відходів.
 • Призначити відповідальних осіб у сфері поводження з твердими відходами.
 • Надавати місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію про тверді відходи та пов’язану з ними діяльність.
 • Здійснювати комплекс науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення ресурсної цінності твердих відходів.
 • Сприяти максимально можливій утилізації твердих відходів шляхом прямого, повторного та альтернативного використання ресурсної цінності твердих відходів.
 • Постійно працювати над мінімізацією утворення та зберігання твердих відходів та зниження їх токсичності.
 • Забезпечувати суворе дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з твердими відходами.
 • Розробити в разі необхідності й виконувати план практичних дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з поводженням із небезпечними твердими матеріалами.
 • Виконувати інші види робіт у сфері поводження з твердими відходами, які передбачені законодавчими та нормативними документами та в разі виникнення ситуації забруднення навколишнього середовища твердими відходами.

Правила лімітування підприємств, щодо утворення та розміщення твердих відходів

Лімітування підприємств щодо утворення та розміщення твердих відходів здійснюється на основі Законів України "Про відходи", "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку розроблення, затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів".

Ліміт на утворення твердих відходів визначається їх власником у процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення твердих відходів та договору (контракту) на їх передачу іншому власнику.

     

Ліміт на утворення твердих відходів розраховується на підставі нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх небезпеки і повинні дорівнювати сумарному обсягу твердих відходів, розміщених на своїй території та переданих іншому власнику. Він не може перевищувати нормативно допустимі обсягу утворення твердих відходів.

Норматив утворення твердих відходів визначається технологічним регламентом на підставі питомих показників утворення відходів.

Звільняється від одержання лімітів на утворення та розміщення твердих відходів:

 • Власники твердих відходів, які отримали ліцензію на збирання і заготівлі окремих видів твердих відходів як вторинної сировини;
 • Власники твердих побутових відходів, якщо вони уклали договори на їх розміщення з підприємствами комунального господарства.
 • Власники твердих відходів, для яких платежі за розміщення твердих відходів усіх класів небезпеки не перевищує 10 гривень на рік.
 • Власники твердих відходів, які здійснюють їх утворення та розміщення повинні до 1 червня поточного року подати в обласні управління охорони навколишнього природнього середовища заяву на одержання дозволу на розміщення відходів в наступному році.

До заяви додаються наступні документи:

 • Проект лімітів на утворення та розміщення твердих відходів;
 • Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку тимчасових місць розміщення твердих відходів;
 • Відомості про склад та властивості твердих відходів, що утворюються, їх ступінь небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;
 • Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення твердих відходів;
 • Довідка про типові показники утворення твердих відходів;
 • Довідка по наявність установок з видалення твердих відходів;
 • Довідка про наявність потужностей з утилізації твердих відходів;
 • Копії договорів (контрактів) на передачу твердих відходів іншим власникам;
 • Довідка про обсяги токсичних відходів за минулий рік - обсяги утворення, використання, поставки відходів як вторинної сировини, відходи виробництва за поточний рік;
 • Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;
 • Інформацію стосовно розміщення чи накопичення твердих відходів за попередні роки;
 • Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
 • Звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з твердими відходами
 • за попередній рік;
 • Перспективний план заходів у сфері поводження з твердими відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 • Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними твердими відходами у разі одержання лімітів на їх утворення та розміщення;
 • Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними твердими відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування.

На підставі представлених документів обласне управління з охорони навколишнього природного середовища приймає аргументоване рішення про видачу дозволу на розміщення відходів або відмову в його видачі, вказуючи причини цього рішення, ліквідація яких приводить до видачі дозволу.

На підставі одержаних дозволів власники твердих відходів готують скореговані проекти лімітів на утворення та розміщення твердих відходів, подають їх на погодження до обласного управління охорони навколишнього природного середовища.

В разі погодження вони передаються державним обласним адміністраціям на затвердження.

Ліміти на утворення та розміщення твердих відходів встановлюються терміном на 1 рік і доводяться власникам відходів до 1 жовтня поточного року.

Дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на утворення та розміщення твердих відходів. Його корегування не допускається.

В той же час, ліміти на утворення та розміщення твердих відходів можуть змінюватися, як в сторону збільшення їх, так в сторону зменшення.

Підставами для їх перегляду являється:

 • використання у виробництві нових видів сировини та матеріалів;
 • випуск нових видів продукції;
 • удосконалення технологічних процесів;
 • модернізація устаткування;
 • укладення нових договорів на передачу відходів іншим власникам;
 • корегування плану виробництва.

В разі утворення твердих відходів, що перевищують рівень затверджених лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл.

Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення твердих відходів, визначення лімітів утворення та розміщення твердих відходів, несвоєчасне їх затвердження несе власник відходів.

Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотримання здійснюють працівники екологічної інспекції.


10.07.2011

Загрузка...