Національна безпека України. Реферат

У рефераті розглянуто принципи побудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України

Національна безпека України визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз і є необхідною умовою збереження та примноження духовних та матеріальних цінностей.

Національна безпека України досягається шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і програм у політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково – технологічній, інформаційній і воєнній сфері.

Забезпечення національної безпеки здійснюється за умови пріоритетності національних інтересів, необхідності своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз цим інтересам, і ґрунтується на засадах правової демократичної держави.

Суспільні відносини у безпековій сфері регулюються Конституцією України, Законом України "Про основи національної безпеки України" від 19.06. 2003 року, іншими нормативно-правовими актами та визнаними Україною міжнародними договорами та угодами. Але в жодному з законодавчих актів, що регулюють безпекову сферу не наведено визначень ні системи забезпечення національної безпеки, ні принципів її побудови та функціонування.

За останні роки з'явилося чимало праць, пов'язаних з проблемою забезпечення національної безпеки. Розглядаючи це питання виникає проблема розподілу понять "система національної безпеки" та "система забезпечення національної безпеки". В "Концепції (основи державної політики) національної безпеки" від 18.07. 1995 року, та в Законі України "Про основи національної безпеки України" від 19.06. 2003 року відсутнє визначення поняття система національної безпеки. Це призводить до ототожнення цього поняття з системою забезпечення національної безпеки. Насправді ці поняття необхідно чітко відмежовувати.

Система національної безпеки – множина потреб, інтересів і цінностей особи, суспільства, держави, загроз та небезпек, внутрішніх і зовнішніх, об`єктивних і суб`єктивних, природних, техногенних та антропогенних чинників, що впливають на стан національної безпеки, умови їх виникнення та розвитку, а також державні та недержавні інституції, об'єднані цілями і завданнями щодо просування потреб нації, національних інтересів і цінностей, які взаємодіють один з одним і здійснюють відповідну діяльність в межах законодавства України.

Відповідно, необхідно виділяти поняття системи забезпечення національної безпеки, яка є спеціальною підсистемою системи національної безпеки і забезпечує функціонування та розвиток останньої.

Систему забезпечення національної безпеки складає створена державою система як державних, так і недержавних інститутів, які із застосуванням теоретико-методологічних, нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, організаційно-управлінських, розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, кадрових, науково-технічних та інших заходів забезпечують розвиток національних інтересів України, добробут народу та ефективне функціонування самої системи забезпечення національної безпеки.

     

Побудова системи забезпечення національної безпеки України повинна здійснюватись і контролюватись лише державою на основі розроблених наукових положень та встановлених правових норм.

Можна виокремити такі основні принципи побудови системи забезпечення національної безпеки України:

 • пріоритет конституційних прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенство права;
 • законність;
 • державний контроль;
 • збереження матеріальних і духовних цінностей;
 • перевагу українських національних інтересів над міжнародними нормами;
 • відповідність науковим і теоретичним положенням;
 • додержання балансу інтересів і взаємна відповідальність особи, суспільства і держави;
 • пріоритет мирних засобів у вирішенні конфліктів;
 • адекватність заходів системи забезпечення національної безпеки реальним та потенційним загрозам;
 • своєчасність дій суб`єктів системи забезпечення національної безпеки стосовно уникнення реальних загроз та небезпек;
 • чітке розмежування повноважень і функцій органів державної влади та недержавних інституцій в системі забезпечення національної безпеки України;
 • координація і взаємодія суб`єктів державної і недержавної підсистем забезпечення національної безпеки України;
 • забезпечення системної цілісності;
 • забезпечення конфіденційності відповідних заходів;
 • постійне підтримання стану готовності до здійснення заходів забезпечення національної безпеки;
 • комплексне і достатнє використання сил і засобів;
 • суворий кваліфікаційний контроль при створенні суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України;
 • підтримання професіоналізму суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України;
 • урахування вимог до якості підготовки суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України європейським та євроатлантичним стандартам;
 • взаємодія з населенням через ЗМІ з урахуванням вимог законодавства про надання інформації з обмеженим доступом;
 • використання позитивного досвіду побудови системи забезпечення національної безпеки інших країн;
 • використання науково-технічного потенціалу, постійне розроблення і забезпечення технічними засобами;
 • соціальна підтримка суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України.

Функціонування системи забезпечення національної безпеки України повинно відбуватись відповідно до наступних принципів:

Детермінованість елементів системи

Розгляд системи забезпечення національної безпеки України як системи дає змогу використовувати найбільш загальні закономірності функціонування. Елементи системи забезпечення національної безпеки мають мати причинно-наслідковий зв`язок між собою і системою в цілому. Зміни в якомусь елементі тягнуть за собою зміни в функціонуванні усіх інших.

Динамічність

Система забезпечення національної безпеки України підлягає зовнішнім впливам навколишнього середовища і, тому існує необхідність пристосування та функціонування відповідно до нових вимог, щоб уникнути розпаду на окремі елементи. Система забезпечення національної безпеки повинна володіти здатністю долати різні впливи, відповідно реагувати на них.

Централізоване управління

Побудова системи забезпечення національної безпеки України повинна здійснюватись і контролюватись лише державою. Необхідна наявність єдиної правової бази, принципів побудови і функціонування та організаційно-управлінських методів.

Взаємозв'язки між елементами та суб'єктами

Погодженість та єдність дій суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України є неодмінною умовою нормального функціонування системи, засобом підвищення ефективності її функціонування.

Відповідність

Система забезпечення національної безпеки України має відповідати реальним та уявним загрозам і небезпекам, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Забезпечення національних інтересів особи, суспільства та держави повинно відбуватись засобами та методами, що відповідають цим загрозам.

Законність

При цьому під ідеєю законності розуміють ідею доцільності та необхідності такої правомірної поведінки всіх суб'єктів забезпечення національної безпеки, при якій не залишилось місця для безладу, фактично досягається загальність права, дійсна реалізація суб`єктивних прав.

Принцип (ідея) законності являє собою значну цінність. Цей принцип включає в себе ряд досить важливих аспектів. Законність покликана виступати в якості одного з найважливіших методів забезпечення національної безпеки.

Оперативність

Цей принцип полягає у необхідності швидко реагувати на порушення національних інтересів у сфері національної безпеки та активно переробляти інформацію, що надходить.

Безперервність

Процес забезпечення національної безпеки відбувається постійно і безперервно, навіть за відсутністю реальних загроз та небезпек.

Наукове підтвердження

Національна безпека України досягається до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і програм у політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній і воєнній сфері.

Прогресивність

Система забезпечення національної безпеки України має відповідати та враховувати досягнення науково-технічного прогресу, впроваджувати при функціонуванні останні теоретичні та методологічні розробки у сфері національної безпеки.

Підсумовуючи результати проведеного стислого огляду принципів побудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України, можна зробити наступні висновки:

 • система забезпечення національної безпеки України розглядається як створена державою система державних і недержавних інститутів, які здійснюють взаємодію між собою, відповідають встановленим критеріям та володіють необхідними науково-обґрунтованими та законодавчо закріпленими засобами і методами забезпечення інтересів особи, суспільства та держави
 • функціонування даної системи має відбуватись відповідно до науково сформованих та визначених цілей, функцій, принципів та методів, об'єднаних цілями забезпечення національної безпеки
 • існує необхідність чіткого законодавчого врегулювання як самих понять "система національної безпеки" та "система забезпечення національної безпеки", так і принципів побудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України
 • побудова системи забезпечення національної безпеки України повинна здійснюватись і контролюватись лише державою на основі розроблених наукових положень та встановлених правових норм.

Література

 1. Конституція України від 28.06. 1996 р.
 2. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06. 2003 р.
 3. "Концепція (основи державної політики) національної безпеки" від 18.07. 1995 р.
 4. В. А. Ліпкан. – Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: монографія. – К.:2003 р.
 5. Ліпкан В. А. - Поняття та зміст націобезпекознавства\\Право України №9, 2003р.
 6. Циганов В. В. – Національна безпека України: посібник. – К.:НАВСУ, 2004.
 7. Плішкін В. М. – Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник\ за ред. канд. юр. наук Ю. Ф. Кравченка. – К.:НАВСУ, 1999.
 8. Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М.:1992.


30.09.2011