Сутність, види та механізм здійснення лізингових операцій банками. Реферат

Лізинг можна розглядати як довгострокову оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових відносин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є обов'язковою умовою

Лізингові послуги - це відносно нові, нетрадиційні види банківських послуг. Це господарська операція, що передбачає передачу лізингодавцем права користування матеріальними цінностями іншим суб'єктам господарювання (лізингоодержувачу).

Лізинг також можна розглядати як довгострокову оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових відносин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є обов'язковою умовою.

Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.

У лізинговій угоді беруть участь три сторони:

 • постачальник, який є виробником об'єкта лізингу;
 • лізингодавець, який оплачує об'єкт лізингу і здає його в лізинг;
 • лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об'єкт лізингу.

Розрізняють такі види лізингу:

1. залежно від джерел придбання об'єкта лізингу:

 • прямий - коли лізингодавець купує майно у виробника і передає його в оренду;
 • зворотний - власник продає майно лізингодавцю, а потім бере його в оренду;

2. залежно від об'єкта лізингу:

 • лізинг рухомого майна;
 • лізинг нерухомого майна;

3. залежно від ступеня окупності майна:

 • лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості орендованого майна;
 • лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного договору окупається тільки частина вартості орендованого майна;
     

4. залежно від умов амортизації:

 • лізинг з повною амортизацією і, відповідно, з повною виплатою вартості об'єкта лізингу;
 • лізинг з неповною амортизацією і, значить, з частковою виплатою вартості.

Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток.

Характерні особливості цього виду лізингу:

 • вибір об'єкта лізингу здійснює лізингоодержувач;
 • лізингоодержувач має право використовувати об'єкт лізингу протягом усього строку угоди;
 • строк фінансового лізингу, як правило, не менше за строк повної амортизації об'єкта лізингу;
 • витрати на утримання об'єкта лізингу несе лізингоодержувач;
 • існує можливість викупу об'єкта лізингу після закінчення терміну угоди.

Найпростіша схема лізингової операції передбачає:

 • подачу заяви клієнтом, в якій зазначаються об'єкт лізингу, його характеристики, бажаний строк угоди тощо. Також надаються фінансові документи;
 • аналіз документів і прийняття рішення щодо підписання договору про лізинг;
 • передача об'єкта лізингу.

Лізингова послуга виникає таким чином: на прохання клієнта банк купує майно (обладнання, транспортні засоби, обчислювальну техніку та інше) і приймає на себе практично всі зобов'язання власника: відповідальність за зберігання майна, внесення страхових платежів, сплату майнових податків.

Клієнт, на прохання якого було придбано майно, укладає з банком угоду про оренду, в якій визначаються, разом з іншими умовами, розмір та періодичність орендної плати. До складу лізингового платежу включаються амортизаційні відрахування, плата за ресурси, лізингова маржа, премія за ризик.

Теперішня вартість суми орендних платежів розраховується за формулою:

ТВА=А* ((1-1/ (1+i/m) ^n*m) *m/i)

де: ТВА - теперішня вартість орендних платежів; А - сума орендного платежу, що регулярно сплачується (ануїтет); i - річна відсоткова ставка; n - кількість років; m - кількість разів нарахування протягом року складного відсотка.

Різниця між сумою орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Зміст та послідовність лізингової угоди:

 • Купівля майна за проханням клієнта (постачальник -> банк);
 • Здача майна в оренду (банк -> клієнту);
 • Сплата орендної плати протягом дії договору (клієнт -> банку);
 • По закінченні дії договору майно: повертається орендодавцю (банку) або залишається у клієнта.

Вигоди лізингодавця від лізингової операції є такими:

 • отримання доходів;
 • забезпечення реалізації продукції і надання послуги, яка за інших умов була б невигідною або неможливою;
 • підвищення економічної ефективності зданого в оренду обладнання;
 • розширення клієнтури, зміцнення зв'язків з нею. Для лізингоодержувача існують переваги від лізингу:
 • 100% кредитування, що не вимагає негайного початку виплат;
 • як правило, лізинг отримати легше, ніж кредит;
 • поява доступу до сучасного обладнання, можливості оперативного оновлення виробництва, причому ризик старіння обладнання лягає на лізингодавця.


30.05.2011