Нарахування амортизації об'єктів основних засобів. Реферат

Оформлення в обліку нарахування амортизації об'єктів основних засобів, отриманих на умовах операційної оренди. Переоцінка основних засобів. Оформлення в обліку дооцінки об'єкта основних засобів. Оформлення в обліку уцінки об'єкта основних засобів. Вибуття основних засобів

Оформлення в обліку нарахування амортизації об'єктів основних засобів, отриманих на умовах операційної оренди

Орендар не враховує балансову вартість об'єкта оперативної оренди, по якій даний об'єкт враховується на балансі орендодавця - власника об'єкта основних засобів.

У випадку якщо договір операційної оренди дозволяє орендареві провадити поліпшення об'єкта оперативної оренди, витрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативної оренди відображаються орендарем як капітальні інвестиції в створення (будівництво) інших необоротних активів.

Після завершення таких поліпшень орендар ставить на облік такий створений об'єкт інших необоротних активів. При розрахунку амортизації доцільно встановити термін служби такого необоротного активу у відповідності з терміном дії договору оренди, щоб до моменту повернення такого об'єкта оренди орендодавцеві витрати на поліпшення такого об'єкта в орендаря були повністю віднесені на витрати підприємства.

Таблиця 1. Нарахування амортизації витрат на ремонт об'єктів основних засобів, отриманих на умовах операційної оренди.

Зміст господарської операції

Дт

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано витрати на поліпшення об'єкта операційної оренди відповідно до договору

152

20 23 63

Введений в експлуатацію об'єкт операційної оренди після поліпшень

117

152

Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій діяльності

23

132

Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку

09

 

Переоцінка основних засобів

Підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів, на ту ж дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно до первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку — ф. 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів".

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.

Сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат. При цьому втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

У випадку якщо на дату проведення дооцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх уцінок об'єкта над сумою попередніх дооцінок, то сума дооцінки включається до складу доходів звітного періоду в межах такої суми, а різниця дооцінки й відзначеного перевищення направляється на збільшення іншого додаткового капіталу.

У випадку якщо на дату проведення чергової уцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта, то сума чергової уцінки направляється на зменшення іншого додаткового капіталу в межах такого перевищення, а різниця суми уцінки й відзначеного перевищення включається у витрати звітного періоду.

Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних засобів у результаті переоцінки в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Оформлення в обліку дооцінки об'єкта основних засобів

При збільшенні вартості об'єкта основних засобів сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.

Порядок дооцінки:

  • розраховується індекс переоцінки: індекс переоцінки = (справедлива вартість)/(залишкова вартість);
  • первісна вартість множиться на індекс переоцінки;
  • сума зносу множиться на індекс переоцінки.

Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку.

Таблиця 2. Оформлення в обліку дооцінки об'єкта основних засобів.

Зміст господарської операції

Дт

Визначення індексу переоцінки

-

 

Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою

10

423

Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше

423

13

Якщо сума попередньої уцінки більше суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Визначення індексу переоцінки

 

-

Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою в межах суми уцінки

10

746

Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою

10

423

Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше

423

13

 

Оформлення в обліку уцінки об'єкта основних засобів

При зменшенні вартості об'єкта основних засобів сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат.

Порядок уцінки:

  • якщо до цього вартість не переоцінювалася, сума уцінки включається до складу витрат;
  • якщо сума уцінки менше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу;
  • якщо сума уцінки більше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу на суму дооцінки, на перевищення - витрати періоду.

Таблиця 3. Оформлення в обліку уцінки об'єкта основних засобів.

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1. Сума уцінки включається до складу витрат

Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу

975

13

2. Сума уцінки перевищує суму попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній до оцінці

423

10

Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки

975

10

3. Сума уцінки менше суми попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, що менше попередньої дооцінки

423

10

 

Вибуття основних засобів

Об'єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок:

  • продажу;
  • безкоштовної передачі;
  • невідповідності критеріям визнання активом.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається відрахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Вибулі регістри аналітичного обліку основних засобів (ф. 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", Ф. 03-3 "Акт списання основних засобів") додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

У випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.

У випадку вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Таким чином, сума, що враховується у складі додаткового капіталу, буде включати тільки суми дооцінки тих основних засобів, які перебувають на обліку підприємства.

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Таблиця 4. Оформлення в обліку операції вибуття об'єкта основних засобів (постачальник й одержувач - платники ПДВ).

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1. Продаж основних фондів

Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів

377

742

Зменшення доходу на суму ПДВ

742

641

Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів

13

10

Залишкова вартість проданого об'єкта основних засобів включена до складу витрат

972

10

Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат

742

793

Собівартість реалізованого об'єкта віднесена на фінансовий результат

793

972

Отримано оплату від покупця

31

377

2. Продаж основних фондів після одержання авансу

Отримано аванс від покупця об'єкта основних засобів

31

685

Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ в отриманому авансі

643

641

Передано об'єкт основних засобів покупцеві, відображено доход від реалізації об'єкта основних засобів

685

742

Зменшення доходу на суму ПДВ

742

643

Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів

13

10

Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат

742

793

Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта

793

972

3. Вибуття основних фондів внаслідок безкоштовної передачі

Передано об'єкт основних засобів новому власникові об'єкта основних засобів по залишковій вартості

377

10

Нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ виходячи зі звичайної ціни (залишкової вартості)

377

641

Списано суму нарахованого зносу переданого об'єкта основних засобів

13

10

Відбито балансову вартість переданого об'єкта й витрати, які пов'язані з передачею (ПДВ)

972

377

Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта

793

972

4. Вибуття основних фондів через ліквідацію

Списано нарахований знос об'єкта основних засобів, що ліквідується

13

10

Списано об'єкт основних засобів у частині залишкової вартості

976

10

Нараховано витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів

976

661

(65,68)

Віднесені на фінансовий результат витрати по списанню ліквідованого об'єкта

793

976

Оприбутковано матеріали, які отримані в результаті ліквідації об'єкта основних засобів

209

746

Визнаний доход від ліквідації віднесений на фінансовий результат

746

793

5. Вибуття основних фондів, якщо сума дооцінки перевищує суми уцінок

Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів

377

742

Зменшення доходу на суму ПДВ

742

641

Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів

13

10

Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів

972

10

Віднесено доход від реалізації на фінансовий результат

742

793

Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта

793

972

Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів

423

441

 


12.03.2011