Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Об'єкти основних засобів та їхній облік. Реферат
Загрузка...

Об'єкти основних засобів та їхній облік. Реферат

Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства. Об'єкти основних засобів, придбані за рахунок коштів цільового фінансування. Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів. Облік орендованих основних засобів. Оформлення в обліку основних засобів, отриманих підприємством на умовах операційної оренди. Облік амортизації основних засобів. Амортизація інших необоротних активів. Використовувані рахунки (субрахунку) для нарахування амортизації

Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства

Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 "Капітальні інвестиції" не застосовується.

Таблиця 1. Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний капітал підприємства.

Зміст господарської операції

Дт

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів)

46

40

Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів

10 (11)

46

 

Об'єкти основних засобів, придбані за рахунок коштів цільового фінансування

Зазначені ОЗ зараховуються на баланс по первісній вартості, що визначається в загальному порядку.

У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" (з виділенням спеціального субрахунку третього порядку).

Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобів з рахунку 48 "Цільове фінансування й цільові надходження" списується на рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів", відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в рядку 630 Балансу.

Таблиця 2. Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач - платники ПДВ).

Зміст господарської операції

Дт

Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва

311

480

Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування

10

15

Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів

48

69

 

Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів

Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 "Капітальні інвестиції" не застосовується.

Таблиця 3. Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об'єктів основних засобів.

Зміст господарської операції

Дт

Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів

10 (11)

424

 

Облік орендованих основних засобів

Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу.

Таблиця 4. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, придбаного на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).

Зміст

Дт

Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу)

10 (11)

531

 

Оформлення в обліку основних засобів, отриманих підприємством на умовах операційної оренди

Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Таблиця 5. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, отриманого на умовах операційної орендию

Зміст

Дт

Орендодавець й орендар - платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92, 949)

63

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

63

Орендодавець й/або орендар - не платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92, 949)

63

 

Облік амортизації основних засобів

Амортизація основних засобів - це систематичний розподіл вартості, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна) основних вартості протягом строку їхнього корисного використання. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів.

Не підлягає амортизації вартість землі, а також вартість незавершених капітальних інвестицій.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування, дообладнування й консервації.

Нарахування амортизації відображається також на забалансовому рахунку 09. Зменшення залишку на даному рахунку відображається в сумі використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позичок тощо. При цьому на даному субрахунку не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків у статутний фонд підприємства.

Сума нарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.

Таким чином, для того щоб правильно нараховувати амортизацію об'єкта основних фондів, необхідно:

  • визначити строк корисного використання;
  • розрахувати ліквідаційну вартість об'єкта;
  • визначити метод нарахування амортизації для кожного об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, здійснюється щомісяця, а припиняється з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта основних засобів на реконструкцію (добудування, консервацію); відновляється з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію після завершення реконструкції (добудування, консервації).

Методи амортизації, діапазон строків корисного використання (експлуатації), сума нарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.

Амортизація інших необоротних активів

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується по методах, які наведені вище.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків вартості, що амортизується, а інші 50 відсотків - у місяці їхнього виключення з активів (списання з балансу) у результаті невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків його вартості.

Використовувані рахунки (субрахунку) для нарахування амортизації

Сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання характеризується нарахованим зношуванням основних засобів, що в обліку узагальнюються на відповідних субрахунках:

знос необоротних активів

- рахунок 13

знос основних засобів

131

знос інших необоротних матеріальних активів

132

амортизаційні відрахування

09

 

Оформлення в обліку нарахування амортизації придбаних (створених) основних засобів; об'єктів, придбаних на умовах фінансової оренди, а також внесених у статутний капітал підприємства

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зношування основних засобів.

Таблиця 6. Оформлення в обліку нарахування амортизації придбаних (створених) об'єктів основних засобів.

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються у виробничій діяльності

23

131 (132)

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері управління виробництвом

91

131 (132)

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в адміністративних цілях

92

131 (132)

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері збуту

93

131 (132)

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в іншій операційній діяльності

949

131 (132)

Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку

09

Нарахування амортизації основних засобів, внесених у статутний капітал (по напрямках використання)

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132)

 

Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації; одночасно з її нарахуванням визнається дохід від безкоштовно отриманих активів.

Оскільки на суму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначати дану суму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати в примітках до фінансової звітності.

Таблиця 7. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно.

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132)

Нараховано доходи від безкоштовно отриманих активів на суму нарахованої амортизації в реалізованій продукції (роботах, послугах)

424

745

 

Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації, одночасно з її нарахуванням визнається дохід від цільового фінансування. Оскільки на суму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначати дану суму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати в примітках до фінансової звітності.

Таблиця 8. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування.

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132)

Нараховано доходи від цільового фінансування капітальних інвестицій на суму нарахованої амортизації

69

745

 


12.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!