Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Аудит нематеріальних активів: об’єкти та методи. Реферат
Загрузка...

Аудит нематеріальних активів: об’єкти та методи. Реферат

Аудиторська діяльність. Об’єкти і методи аудиту вексельних операцій. Характеристика рахунків за відображенням вексельних операцій. Інвентаризації розрахунків

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок. виданий суб’єктом аудиторської діяльності.

Аудиторська діяльність – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку. встановленому законодавством.

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкт вів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. При цьому закон уточнює, що публічна бухгалтерська звітність складається з аудиторського висновку, балансу. звіту про фінансові результати, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційної таємниці й визначені законодавством для надання користувачам та публікації.

Перед аудитором виникає ціла низка проблем в організації свою підприємницької діяльності, в організації перевірки так, щоб за мінімальних трудових і матеріальних витрат досягти бажаних фінансових результатів.

Метою аудиту вексельних розрахунків є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й звітності вексельних операцій та дебіторської і кредиторської заборгованості.

Основним завданням аудиту операцій з векселями є встановлення об’єктивної істини щодо інформації про вексельні розрахунки, дебіторську і кредиторську заборгованість, складання думки аудитором про достовірність, законність, повному та об’єктивність відображених у бухгалтерському та податковому обліках і фінансовій звітності, операцій, донесення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації.

     

Традиційні підприємства у своїй господарській діяльності нечасто використовували вексельні розрахунки. З розвитком застосування безготівкових розрахунків, актуальним стає розрахунки саме за допомогою таких цінних паперів, як векселі.

Об’єкти і методи аудиту вексельних операцій

У процесі господарської діяльності між суб’єктами господарювання виникають і погашаються взаємні зобов’язання. Стан поточних зобов’язань і розрахунків найбільш точно відображає рівень організації у суб’єкта господарювання виробничої і торговельної діяльності, а також бухгалтерського обліку.

Раціональна організації контролю за станом розрахунків сприяє покращанню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань перед кредиторами, підвищенню відповідальності аз дотримання платіжної дисципліни, скорочен6ня дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню обігу коштів, і в цілому - покращанню фінансового стану суб’єкта господарювання.

У ринкових умовах господарювання фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання залежить від його взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, і тому всі вони потребують достовірної інформації про своїх контрагентів, включаючи й інформацію про платоспроможність, про дотримання останніми договірних відносин, платіжної дисципліни тощо.

Вексельні розрахунки у суб’єктів господарювання знаходять відображення на рахунках 34 "Короткострокові векселі одержані" і 62 "Короткострокові векселі видані". При аудиті вивчається інформації за кожним виданим (отриманим) векселем, за строками їх погашення та за умовами вексельних розрахунків.

Характеристика рахунків за відображенням вексельних операцій

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані".

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи. надані послуги та за іншими операціями, забезпеченої векселями.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

341 Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті";

342 Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті".

За дебетом рахунка відображається отримання векселя за продані товари (роботу, послуги) та за інші операції, за кредитом – отримання коштів на погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості. продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані".

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам ті іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки.

621 "Короткострокові векселі видані в національній валюті".

622 Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані в іноземній валюті".

За кредитом рахунка відображається видача векселів для забезпечення поставок, робіт, послуг постачальниками та іншими кредиторами та для інших операцій, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Аудит в обліку вексельних операцій проводиться поетапно. На першому етапі перевіряються затрати, пов'язані з виготовленням або придбанням бланків векселів, збереження та облік їх, сплата мита, списання витрат.

На другому - визначається заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями.

На третьому - заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями.

Особливу увагу необхідно приділити перевірці стану розрахунків, для чого рекомендується провести аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків та актів звірок взаєморозрахунків.

Інвентаризації розрахунків полягає у виявленні за відповідними документами залишків, ретельній перевірці їх достовірності та обґрунтованості. 00Варто провести звірку розрахунків із дебіторами та кредиторами зі складанням актів звірок. До проведення таких перевірок аудитор може залучити працівників бухгалтерії перевіюваного підприємства.

На четвертому етапі перевіряється ведення оперативного контролю платежів за одержаними і виданими векселями, суми заборгованості за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та сума заборгованості, на яку підприємством видано векселі забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів тощо.

Векселі, отримані підприємством під час розрахунків за відвантажені товари, перевіряються на основі записів за рахунком № 34 та його субрахунками з метою підтвердження їх достовірності та правильності.

Одночасно, у разі потреби, проводиться інвентаризація векселів у місцях їх зберігання (на підприємстві або в банку). Результати інвентаризації визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо підприємство зберігає векселі в банку, то аудитор повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на підприємстві, від банку через запит. Разом з тим простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на витрати операційної діяльності.

Особлива увага приділяється випадкам реалізації векселів з відстроченням платежів, дисконту, визначенню сум відсотків, умов та наслідків операцій з переказними, дисконтними, простими відсотковими векселями.

Визначення ризиків і суттєвості:

 • оцінка аудитором ризику внутрішнього контрою – ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, тобто її спроможності попереджати і виявляти помилки на підприємстві, оцінка розміру особистого аудиторського ризику невиявлення суттєвих помилок у звітності підприємства, яка існує під час проведення аудитором аудиторський процедур, і визначення на підставі цього найважливіших напрямів аудиту;
 • визначення порогу суттєвості помилок для цілей аудиту з кожного виду операцій;
 • імовірність існування суттєвих помилок в обліку, яка оцінюється аудитором з огляду на попередній період перевірки і виявлення ним раніше помилки;
 • визначення складних бухгалтерських операцій, враховуючи ті, які виконувалися на основі суб’єктивної думки бухгалтера.

На подальшому етапі з метою встановлення кількості аудиторських процедур і складання робочої програми необхідно вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку.

Аудит системи внутрішнього контролю вексельних розрахунків повинен підтвердити або спростувати такі вимоги щодо вексельних розрахунків:

 • вексельні операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством;
 • усі операції з векселями санкціоновані відповідною особою;
 • усі операції з векселями відображають в обліку;
 • усі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою.

Перелік питань, які підлягають перевірці, визначається в Програмі аудиту обліку операцій з короткостроковими векселями.

Для оцінки системи внутрішнього контролю пропонується виконати відповідне тестування. Проведення тестування дає змогу дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, встановити ризик контролю й обліку та ризик невиявлення.

При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб’єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських процедур, при високому - кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і, за необхідності. може плануватися суцільна перевірка.

Література

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993. Голос України. – 1993. – 29 травня.
 2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10. 96 р.
 3. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04. 01 р. № 2374-ІІІ.
 4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05. 97 р. № 283/97-ВР.
 5. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04. 97 р. № 168/97-ВР.
 6. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІV.
 7. Уніфікований закон про переказні і прості векселі, додаток І до Женевської Конвенції 1930 р.
 8. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.12. 02 р. № 508.


11.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!