Операції пов’язані з реалізацією продукції та послуг: судово-бухгалтерська експертиза. Реферат

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в, продукції, робіт та послуг

Кожне виробниче підприємство щоденно здійснює операції з виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Для того щоб цей процес приносив максимальну користь власнику підприємства необхідно не лише забезпечити технічну сторону даного аспекту, а й вчасно реагувати на будь-які порушення.

Порядок обліку операцій з виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг залежить від галузевих особливостей, організації та технології даних процесів. Цим визначається документальне оформлення операцій, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, продукції, робіт та послуг. Проте поряд з розбіжностями організації обліку є деякі загальні принципи побудови обліку для всіх промислових підприємств, що випливають з єдності методології планування та обліку виробництва.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи в дослідженні операцій пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, продукції, робіт та послуг є активний вплив на процеси промислового виробництва з метою сприяння випуску високоякісної і конкурентоздатної продукції, її реалізації на ринку на підставі раціонального використання трудових і фінансових ресурсів, запобігання втрат, браку, попередження правопорушень, що призводять до збитків на підприємствах.

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг проводиться на основі попередньо сформованого локального стандарту експертного дослідження, який включає об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, джерела інформації, методичні прийоми дослідження, узагальнення і реалізації результатів експертизи.

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • встановлення достовірності обсягів виробництва конкретних товарів і видів продукції;
 • підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, продукції, робіт та послуг;
 • обґрунтованість витрат виробництва за елементами; витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та послуг;
 • калькуляція собівартості продукції;
 • стан збереження продукції при транспортуванні;
 • первинні документи на оприбуткування і реалізацію продукції; бухгалтерський облік і звітність підприємства, а також виявлені ревізією чи слідством не оприбутковані обсяги товарів, продукції;
 • збитки;
 • понаднормативне списання природних втрат, їх обґрунтованість і безпосередня або часткова відповідальність конкретних осіб.

До джерел інформації судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • законодавчі акти про підприємства і підприємництво,
 • нормативні акти з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг,
 • нормативно-методична документація з бухгалтерського обліку і звітності, первинні документи з обліку виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг,
 • регістри аналітичного і синтетичного обліку,
 • звітність підприємства,
 • акти ревізій та перевірок,
 • інформація правоохоронних органів щодо розслідуваної справи.

Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг включають розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки, економіко-математичні методи) та документальні (нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки цін і стандартів, експертизи різних видів, дослідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів, взаємний контроль операцій і документів).

     

Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • встановлення достовірності обсягів виробництва конкретних товарів і видів продукції, робіт та послуг (експертиза обґрунтовує фактичний рівень виробництва в розрізі видів продукції, оскільки на практиці нерідко трапляються випадки недовиробництва одних та перевиробництва інших видів товарів);
 • підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, продукції, робіт та послуг (експерт-бухгалтер встановлює фактичні обсяги реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг і порівнює їх з даними, відображеними в системі бухгалтерського обліку і звітності підприємства, експертні процедури при цьому необхідно здійснювати в розрізі конкретних видів товарів);
 • обґрунтованість витрат виробництва за елементами (на основі відповідних первинних документів, у яких відображено матеріальні витрати, нараховану оплату праці, амортизацію основних засобів, інші витрати, їх загальну суму відображають як елементи витрат за дебетом рахунків 81-84 і списують на відповідні аналітичні рахунки синтетичного рахунка 23 (згруповані в розрізі видів виробництв або груп продукції);
 • витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та послуг (встановлюється фактичний рівень і достовірність витрат, пов'язаних з реалізацією товарної продукції, при цьому слід здійснювати порівняння з фактичним обсягом реалізованої продукції);
 • калькуляція собівартості продукції є найбільш складним об'єктом судово-бухгалтерської експертизи, оскільки передбачає визначення всієї сукупності витрат на виробництво і реалізацію товарів, продукції, робіт і послуг;
 • стан збереження продукції при транспортуванні (досліджується кожний випадок нестачі продукції при транспортування від постачальника до покупця, встановлюється сума нестачі конкретної продукції, відповідальність осіб);
 • первинні документи на оприбуткування і реалізацію продукції (визначають достовірність первинної документації, яка застосовується для відображення операцій з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг з метою її використання у системі доказів судово-бухгалтерської експертизи);
 • бухгалтерський облік і звітність підприємства (досліджуються факти приписок продукції на стадіях виробництва і реалізації, встановлюються факти навмисного викривлення собівартості товарів, продукції, робіт та послуг тощо);
 • виявлені ревізією (слідством) не оприбутковані обсяги продукції, збитки, понаднормативне списання природних втрат, їх обґрунтованість і відповідальність конкретних осіб.

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг поділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

До нормативно-правових належать:

 • Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, інструкції міністерств і відомств,
 • положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції,
 • нормативно-методична документація з обліку та звітності (зокрема Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12. 1999 р. №318).

Фактографічна інформація для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг міститься, переважно, у первинних документах на оприбуткування і реалізацію готової продукції, а також у товарно-транспортних накладних на реалізацію продукції.

Важливим джерелом фактографічної інформації для експертного дослідження є регістри аналітичного та синтетичного обліку виробництва товарів, продукції, робіт і звітність підприємства щодо надходження готової продукції, зокрема, "Звіт про рух продукції". Фактографічну інформацію про реалізацію товарної продукції одержують з таких регістрів, як "Реєстр документів на реалізацію продукції" "Регістр документів на реалізацію матеріальних цінностей"тощо.

Акти ревізій і перевірок операцій, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, продукції, робіт та інформація правоохоронних органів щодо досліджуваного питання використовуються судово-бухгалтерською експертизою поряд з іншими джерелами фактографічної інформації з мстою встановлення реального обсягу завданих підприємству збитків та конкретизації міри відповідальності за скоєне правопорушення серед матеріально відповідальних і службових осіб.

Література

1. Рудницький З. С., Бруханський Р. Ф., Хсліин П. Я. "Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень" -К. КНЕУ, 2001.

2. Белуха Н. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. -М.:Дело, 1993. -269 с.

3. Камлик М. Ы. Судова бухгалтерія. -К.:Атіка, 2000. -355с.

4. Савченко Л. І. Судово-бухгалтерська експертиза: Опорний конспект лекцій. -К.:КНЕУ, 2001. -166с.

5. Усач Б. Ф. та ін. Аудит та судово бухгалтерська експертиза. -Львів, Каменяр, 1998. -134с.


11.03.2011