Бухгалтерський облік зобов’язань. Реферат

Облік розрахунків за податками і платежами. Облік доходів майбутніх періодів

Податки - це обов'язкові платежі підприємств та окремих осіб до державного або місцевого бюджетів.

Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, які виробляються в Україні або імпортуються.

Обов'язкові платежі - це система встановлених законодавством внесків і відрахувань юридичних і фізичних осіб, що формують доходи державних фондів.

Порядок нарахування та сплати загальнодержавних податків регулюється відповідним податковим законодавством України, а місцевих податків і зборів - рішенням органів місцевого самоврядування.

Облік ведеться на рахунку 64 "'Розрахунки за податками й платежами".

Первинними документами для нарахування податків є розрахунки бухгалтерії, з розрахунків з ПДВ - податкові накладні, а для нарахування митних платежів - вантажна митна декларація.

Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату податків можуть свідчити виписки банку.

Відповідно до чинного податкового законодавства у складі розрахунків за податками відображаються розрахунки за загальнодержавними податками І місцевими.

У складі обов'язкових платежів відображаються розрахунки зі штрафів, пені, неустойок, за неправильне нарахування та несвоєчасну сплату податків, обов'язкових платежів тощо.

У бухгалтерському обліку операції із нарахування та сплати податків і обов'язкових платежів відображаються наступним чином (табл. 1).

Таблиця 1.

N

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придб. Виробн. запаси, товари з наст. оплатою

20 "Вир запаси", 28 "Товари"

631 "Розрахунки з вітч. Постач. "

Відобр. ПДВ, зазн. у податк. Накл. постачальника

641 "Розрахунки за податками"

2

Відобр. витрати на проектні, буд. -монт. роботи за рах. підряд, проектних орг-ій з наступною оплатою

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено суму ПДВ згідно з податковою накладною

641 "Розрахунки за податками"

3

Відвантажено товар покупцю з наступною оплатою

361 "Розр. з вітч. покупцями"

702 "Дохід від реаліз. товарів"

4

Нарах. податкові зоб. з ПДВ згідно з подат. накладною

702 "Дохід від реал. товарів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Нараховано акцизний збір при реалізації підакцизних товарів

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

6

Утримано прибут. податок із ЗП інших доходів працівника

66 "Розрахунки з оплати праці"

641 "Розрахунки за податками"

7

Нараховано податок на прибуток

981 "Податок на приб. "

641 "Розрахунки за податками"

8

Нараховано єдиний податок

84 "Інші опер. витрати"

641 "Розрахунки за податками"

9

Погашено заборгованість за податками перед бюджетом

641 "Розрахунки за податками"

311 "Пот. рахунки в нац. валюті"

10

Нараховано митні збори при імпорті товарів

28 "Товари"

642 "Розрах. за обов. Платеж. "

11

Нараховано митні збори при експорті товарів

93 "Витрати на збут"

642 "Розрах. за обов. Платеж. "

12

Погашено заборг. за обов. платежами перед бюджетом

642 "Розрах. за обов. Платеж. "

311 "Пот. рахунки в нац. валюті"

13

Відобр. суму подат. Зобов. з ПДВ при одер. передоплати

643 "Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки заьподатками"

14

Відобр. суму ПДВ при відвантаженні раніше опл. товарів

702 "Дохід від реаліз. товарів"

643 "Податк. зобов. "

15

Відображено суму подат. кред з ПДВ при сплаті авансу під майб. поставку товару

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий

кредит"

16

Відобр. суму ПДВ при одер товарів, за які вже була проведена оплата

644 "Податковий

кредит"

631 "Розрахунки з вітч постач-ми"

 

Облік доходів майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (орендна плата, комунальні послуги та ін.)

До доходів майбутніх періодів, зокрема, відносять:

  • авансові платежі за здані в оренду основні засоби й інші необоротні активи;
  • передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;
  • для підприємств зв'язку - абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". Підставою для відображення операцій на цьому рахунку є такі первинні документи як виписка банку, довідка бухгалтерії, ПКО. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Відображення в обліку доходів майбутніх періодів наведено в табл. 2.

Табл. 2.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

1

Отримано в касу готівкою орендну

плату за наступний місяць

ЗО "Каса"

69 "Доходи

майб. періодів"

2

Одержано авансові орендні платежі на поточний рахунок

31 "Рахунки в

банках"

69 "Доходи

майб. періодів"

3

Відобр. різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, що ним погашається

34 "Короткострокові векселі одержані"

69 "Доходи

майб. періодів"

4

Включено до доходів майбутніх періодів суму дебіторської заборгованості

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

69 "Доходи

майб. періодів"

5

Зараховано до доходів майбутніх періодів цільове фінансування

48 "Цільове фінан. 1 цільові надходження"

69 "Доходи майб. періодів"

6

Відображено писання доходів майбутніх періодів

69 "Доходи

майб. періодів"

31 "Рахунки в

банках", ЗО "Каса"

7

Відображено списання доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періоду

69 "Доходи

майб. періодів"

70 "Доходи від

реалізації"

8

Відобр. у складі доходів звітного періоду різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, яка ним погашається

69 "Доходи майб. періодів"

733 "Інші доходи

від фінансових

операцій"

9

Визнано доходами звітного періоду доходи, віднесеш до майбутніх періодів

69 "Доходи майб. періодів"

74 "Інші доходи"

 

У бухгалтерському обліку слід чітко відслідковувати момент, коли доходи майбутніх періодів повинні відображатися у складі доходів звітного періоду, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства. Тут проявляється дія принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07. 99р. № 996-XIV.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф. Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12. 99 року № 114.

4. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07. 2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

5. Облік на виробничих і торговельних підприємствах. - Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський – К.: А. С. К., 2002.

6. Бухгалтерський облік – Партии Г. О. – 2000р.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

8. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

9. Фінансовий облік – Чебан Т. Н. – 2001.


11.03.2011