Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Бухгалтерський облік поточних зобов'язань. Реферат

Бухгалтерський облік поточних зобов'язань. Реферат

Облік короткострокових кредитів. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими. Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

Облік короткострокових кредитів

При обліку кредитів банку слід розрізняти основну суму боргу, що відображається на рахунку 60 "Короткострокові позики", та відсотки, що на неї нараховані, які відображаються за кредитом рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" в кореспонденції з дебетом рахунку 951 "Відсотки за кредит".

Розглянемо на прикладі облік операцій з короткостроковими кредитами банків.

Приклад 1.

ТОВ "БМС-ЮГ" отримало короткостроковий кредит в сумі 5000 грн. на 12 міс. для закупівлі сировини під 30% річних, що сплачуються разом з погашенням кредиту. Сума відсотків: 5000 X 0,3 = 1500 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ "БМС-ЮГ" за вересень.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

 

1

Отримано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит банку

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

601 "Коротк. кредити банків у нац валюті"

5000

2

Нараховано відсотки за використання кредиту

951 "Відсотки за

кредит"

684 "Розрах за нарахованими відсотками"

1500

3

Відображено відсотки за використання кредиту у складі фінансових результатів підприємства

792 "Результат фінансових операцій"

951 "Відсотки за

кредит"

1500

4

Сплачено відсотки за використання позики

684 "Розрах. за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

1500

5

Погашено короткостроковий кредит банку

601 "Коротк. кредити банків у нац валюті"

311 "Поточні рахунки в

нац валюті"

5000

 

Нарахування пені за прострочення платежів за відсотками за кредит відображається записом Д-т 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки", К-т 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Короткострокові кредити, строк погашення яких минув (але який менше строку позовної давності, повинні бути відображені у складі простроченої заборгованості: Д-т 601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті", К-т 605 "Прострочені позики в національній валюті".

Переведення короткострокового кредиту банку до складу довгострокових кредитів оформлюється записом Д-т 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті", К-т 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті".

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Облік ведеться на рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Підставою для цього є довідки бухгалтерії, складені на основі договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, в яких зазначено погашення довгострокової кредиторської заборгованості. Проілюструємо вищезазначене на прикладі (приклад 3).

Приклад 2.

ТОВ "БМС-ЮГ" отримало довгостроковий кредит для модернізації основних засобів на суму 10000 грн. строком на три роки під 60% річних. Відсотки виплачуються щорічно. Сума кредиту повертається в кінці строку використання.

Сума відсотків, яка підлягає сплаті щороку:

10000 гри. Хб0%/100% = 6000 гри.

Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ "Промінь"

№ оп

Первинні документи

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, гри.

 

 

Дебет

Кредит

 

1-й рік

 

1

Вип банку, кредитний договір

Отримано на поточний рах. Під-ва довгостр. позику банку

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

501 "Довгостр. кредити банків у нац. валюті"

10000

 

2

Розрах бух., кредитний договір

Нараховано відсотки за використання позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах за нарах. відсотками"

6000

 

3

Довідка бухгалтерії

Відобр. відсотки за викор. позики у фін. рез. під-ва

792 "Результат фін-их операцій"

951 "Відсотки за кредит"

6000

 

4

Плат доруч,

Виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрах за нарах. Відсотк. "

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

6000

 

 

2-й рік

 

5

Розрахунок бухгалтерії, кред. Дог.

Нараховано відсотки за вико

ристання позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах. За нарахованими відсотками"

6000

6

Довідка бухгалтерії

Відобр. відсотки за викор. позики у фін. рез. під-ва

792 "Результат фін. операцій"

951 "Відсотки

за кредит"

6000,

7

Плат. доруч, виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрах. за нарах відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

6000

 

 

3-й рік

 

8

Довідка бух., кред. договір

Переведено довгостр позику до складу поточної заборгованості за довгостр. зобов'язаннями

501 "Довгостр. кредити банків у нац. валюті"

611 "Поточ. заборг. за довгостр. Зобов. в нац. валюті"

10000

9

Розрах. бух.,

Кред. дог

Нарах відсотки за викор. позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах. За нарах відсотк"

6000

10

Довідка бухгалтерії

Відображено відсотки за викор. позики у складі фін. рез. підп-ва

792 "Результат фінансових операцій'7

951 "Відсотки за кредит"

6000

11

Плат дор, виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

6000

12

Плат дор, виписка банку

Погаш. Поточну заборг. За довгостр зобов'язаннями

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

10000

 

В кінці 1-го та 2-го років сума позики (10000 грн.) відображається у розділі III "Довгострокові зобов'язання" пасиву Балансу (ф. № 1). На початку 3-го року, так як до ЇЇ погашення залишається менше 12 місяців, ця сумапереходить до статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" розділу IV пасиву Балансу (ф. № 1).

Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

Короткостроковий вексель виданий - це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами на строк менше 12 місяців.

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Бухгалтерський облік за короткостроковими векселями виданими наведено в табл. 1.

Табл. 1.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано вексель в забезп. Заборг. перед постач.

63 "Розр. З постач. та підрядниками"

62 "Короткостр. векселі видані"

2

Відображ. операційну курсову різ ицю за коротк. векселями, виданими в іноземній валюті:

а) при збільшенні курсу

 

 

 

 

 

 

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

б) при зменшенні курсу

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

3

Погашено раніше виданий вексель шляхом надання банку плат. доруч. Анулюв. раніше виданого векселя

62 "Короткостр. векселі видані"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

4

Зарах. Заборг. Покупців в рахунок зусірічної вимоги за векселем

62 "Короткостр. векселі видані"

36 "Розрах. з пок. та замовниками"

5

Списано заборг. За короткостр векс. виданими після закінчення строку позовної давності

62 "Короткостр. векселі видані"

717 "Дохід від списання кред. Заборг. "

 

Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приимання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Кореспонденція рахунків наведена в таблиці 2.

Табл. 2.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників

20 "Вир. запаси", 22 "МШП",

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Акцептовано рахунок постачальника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23 "Виробництво"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору

374 "Розрахунки за претензіями"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн. "

5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постач. у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн. "

6

Відображено суму податк. кредиту з ГІДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн. "

7

Відображено послуги, надані підряд: пов'язані з

- організацією виробництва

91 "Загальнови-робничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- пов'язані з організацією управління підприємства

92 "Адміністр. витрати"

- пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальником

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Погашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:

- готівкою з каси

63 "Розрахунки з

постачальниками та підрядниками"

30 "Каса"

 

-з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку

 

311 "Поточні рахун-ки в нац. валюті",

312 "Поточні рах. в іноземній валюті"

 

- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

313 "Інші рахунки в банку в нац. валюті", 314 "Інші рахунки в банку

в іноземній валюті"

 

- з підзвітних сум

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

 

- довгостроковими позиками

50 ''Довгостр позики"

2

Зменшено суму заборгованості перед постачена суму браку, який виник у зв'язку з поставкою неякісних мат-ів

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

24 "Брак у виробництві"

3

Погаш. Заборг. перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63 "Розрах з постач та підрядниками"

34 "Короткострокові векселі одержані"

4

Проведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою

63 "Розрахунки з постач. та підрядн. "

36 "Розрах. з покуп. замовниками"

5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

371 "Розрахунки за виданими авансами"

6

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

41 "Пайовий капітал"

7

Видано довгостр. вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

51 "Довгострокові векселі видані"

8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

52 "Довгостр зобов. за

облігаціями"

9

Видано короткостр. вексель в пога-шення заборг перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

62 "Короткострокові векселі видані"

10

Нарах. штрафи, пені, неустойки за поруш. з боку постачальників дог-ів

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн. "

715 "Одерж. штрафи, пені, неустойки"

11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

63 "Розрахунки з постач. та підрядн. "

717 "Дохід від спи сання кред. Заборг. "

 

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07. 99р. № 996-XIV.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф. Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12. 99 року № 114.

4. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07. 2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

5. Облік на виробничих і торговельних підприємствах. - Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський – К.: А. С. К., 2002.

6. Бухгалтерський облік – Партии Г. О. – 2000р.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

8. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

9. Фінансовий облік – Чебан Т. Н. – 2001.


11.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!