Зобов'язання: визначення та характеристика видів. Реферат

Відповідно до П (С) БО 2 "Баланс", зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла, внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Зобов'язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) борги підприємства щодо передачі певних, активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому. Отже зобов'язаннями виступає заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином у зв'язку з придбанням товарів та послуг, в кредит, або кредити, які, підприємство отримує для свого фінансування.

Обліковуються не всі господарські зобов'язання, а лише ті, що випливають з виконання укладених підприємством договорів чи здійснення дій, з якими фінансове право пов'язує виникнення зобов'язань із внесення платежів до бюджету та відповідних позабюджетних органів.

Класифікацію зобов'язань за різними ознаками можна представити у наступній таблиці (табл. 1.).

Класифікаційна ознака

Вид зобов'язань

Коротка характеристика

За складністю

Прості

Погашаються одним платежем

Складні

Включає первинне зобов'язання та набір вторинних зобов'язань

За визначеністю у часі

Обмежені у часі

Строк виконання зобов'язання визначений у часі

Безстрокові

Строк виконання зобов'язання не визначений у часі

За забезпеченістю виконання зобов’язань

Забезпечені

Виконання яких забезпечено заставою

Незабезпеченні

Виконання яких не забезпечено

Залежно від підстави виникнення зобов'язань

Договірні

Постають з угоди, домовленості сторін

Позадоговірні

Виникають незалежно від волі учасників угоди

За способом погашення

Монетарні

Відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам

Немонетарні

Зобов'язання поставити товари або надати послуги визначеної кількості та якості

За часом виникнення

Теперішні

Виникають в результаті операцій та інших подій у минулому періоді

Майбутні

Визначаються рішенням керівництва придбати активи в майбутньому та не є причиною для утворення справжнього зобов'язання. Рішення про придбання активів у майбутньому не призводить до виникнення поточних зобов'язань, зони виникають лише тоді, коли актив доставлено або коли укладено договір, який не підлягає скасуванню, на його придбання. Однак, якщо зобов'язання базуються на щорічних закупках або носять постійний характер, підприємство може визнати в якості заборгованості майбутні виплати

За терміном погашення

Довгострокові

Включають отримані позики, випущені облігації, видані закладні, векселі видані, зобов'язання по оренді тощо, якщо вони розраховані на строк погашення більше одного року

Короткостро- кові

Зобов'язання, що задовольняються за допомогою використання поточних активів або створення інших короткострокових зобов'язань (заборгованість із розрахунків з бюджетом за податками та іншими платежами, кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам за отримані від них товари, роботи, послуги; заборгованість з оплати праці; заборгованість зі страхування; авансові платежі замовників; короткострокові кредити банку; нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо)

За можливістю оцінки

Фактичні

Виникають як наслідок договірних відносин або законодавчих актів, їх суму можна оцінити досить точно. Фактичні зобов'язання поділяються на два види: документальні та враховані.

Оціночні

Сума оціночних зобов'язань не може бути визначена до настання визначеної дати. До оціночних включаються зобов'язання перед бюджетом за податками

Умовні (неіснуючі, потенційні)

Зобов'язання, спричинені умовними фактами господарського життя. Умовні зобов'язання не обліковуються в основній інформаційній сукупності та не відображаються у фінансових звітах, вони розкриваються у вигляді приміток.

 

Погашення зобов'язання може відбутися: сплатою грошових коштів в готівковій або безготівковій формі; розрахунками в кредит; передачею інших активів; наданням послуг; заміною зобов'язання іншим; перетворенням зобов'язання на капітал; відмовою кредитора від своїх прав або позбавленням їх. Використання безготівкової, готівкової або кредитної форми порядку розрахунків між отримувачем коштів і платником визначається договором.

Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови відповідно до П (С) БО 11:

  • оцінка їх може бути достовірно визначена;
  • існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення.

В П (С) БО 11 "Зобов'язання" відсутнє визначення критеріїв визнання того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках:

  • при визнанні активу, придбаного в борг;
  • при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;
  • при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

Класифікацію зобов'язань для їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до П (С) БО 11 наведено на рис. 2.

Рис. 2.

Зобов'язання

Поточні зобов'язання

Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу, або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу:

короткострокові кредити банків

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

короткострокові векселі видані

кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

поточна заборгованість за розрахунками за авансами одержаними, з бюджетом та позабюджетними платежами, оплати праці, з учасниками, внутрішніми розрахунками, інші поточні зобов'язання

Довгостро- кові зобов'язання

Всі зобов'язання, які не є поточними:

довгострокові кредити банків

інші довгострокові фінансові зобов'язання

відстрочені податкові зобов'язання

Забезпечення

зобов'язання, з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу:

додаткове пенсійне забезпечення

виконання гарантійних зобов'язань

реструктуризація

виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

Непередбаче- нні зобов'язання

зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій, та існування якого буде підтверджено лише коли (не) відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю

теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити

Доходи майб. періодів

Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі, що відносяться до наступних періодів

 

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають триваліший).

Надання визначення довгостроковим зобов'язанням можна відобразити за допомогою схеми (рис. 3).

Частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню в термін до 12-ти місяців з дати балансу, відображається у складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Оцінка зобов'язань відіграє значну роль при формуванні облікової політики підприємства. Застосування принципу обачності, що передбачає використання в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню сум визнаних зобов'язань, є важливим при оцінці зобов'язань. Завдяки дії принципу безперервності оцінка зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі.

Рис. 3.

Довгострокові зобов'язання

=

Зобов'язання

_

Поточні зобов'язання

+

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки і які повинні відображатись у розділі поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (тобто що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу), продовжують залишатися довгостроковими, якщо:

первинний строк погашення складає період, що перевищує 12 місяців

до затвердження фінансової звітності є угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове

+

Зобов'язання, за якими дотримуються наступні умови:

умови угоди повинні бути порушені

до затвердження фінансової звітності позикодавець погодився не вимагати погашення зобов'язань внаслідок її порушення

виникнення подальших порушень кредитної угоди не очікується протягом 12 місяців з дати балансу

 

Для визначення балансової вартості зобов'язань використовуються наступні види оцінок (див. рис. 4).

За П (С) БО 11 "Зобов'язання" в Балансі (ф. № 1) всі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення, тобто у фінансовій звітності в розділі поточних зобов'язань відображається сума, яка буде фактично сплачена при погашенні такого зобов'язання.

Визначення теперішньої вартості залежить від умов і виду зобов'язання. За теперішньою вартістю відображаються довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки: суми довгострокових кредитів облігаційних позики довгострокових відсоткових векселів; платежів за довгостроковою орендою; позик небанківських фінансово-кредитних установ підлягають дисконтуванню.

Рис. 4.

Види оцінок балансової вартості зобов'язань

 

Сума, погашення

 

Недисконтована сума грошових коштів або еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена, для погашення зобов'язань в. процесі звичайної діяльності підприємства

 

Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

Теперішня вартість

 

Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми чікуваного відшкодування), яка, як очікуйся, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства

 

Довгострокові Зобов'язання, на які нараховується відсоток

 

У П (С) БО 11 "Зобов'язання" щодо оцінки зазначено наступне. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу.

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Дисконтована оцінка зобов'язання - це вартість майбутнього платежу. Визначення дисконтованої вартості засновано на розумінні того, що з економічної точки зору сума коштів, яка буде витрачена підприємством в майбутньому, менше суми коштів, витрачених підприємством сьогодні.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

До більшості рахунків обліку зобов'язань Планом рахунків передбачено відкриття субрахунків, що деталізують об'єкти обліку (табл. 2.).

Табл. 2.

 

Шифр та назва субрахунку

50 "Довгострокові позики"

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгостр. кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгостр. кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

51 "Довгострокові векселі видані"

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

60 "Короткострокові позики"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"

604 "Відстрочені короткостр. кредити банків в іноземній валюті''

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

612 "Поточна заборг. за довгостр. зобов'язаннями в іноз. валюті"

62 "Короткострокові векселі видані"

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

633 "Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

643 "Податкові зобов'язання"

644 "Податковий кредит"

65 "Розрахунки за страхуванням"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна"

66 "Розрахунки з оплати праці"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

67 "Розрахунки з учасниками"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07. 99р. № 996-XIV.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф. Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12. 99 року № 114.

4. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07. 2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

5. Облік на виробничих і торговельних підприємствах. - Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський – К.: А. С. К., 2002.

6. Бухгалтерський облік – Партии Г. О. – 2000р.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

8. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

9. Фінансовий облік – Чебан Т. Н. – 2001.


11.03.2011