Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік фінансових результатів і використання прибутку у судово-бухгалтерській експертизі. Реферат

Облік фінансових результатів і використання прибутку у судово-бухгалтерській експертизі. Реферат

У рефераті подано відомості про використання прибутку та фінансовий результат у судово-бухгалтерській експертизі. Реферат

Фінансовий результат – кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу).

Нарахований на підприємстві доход або прибуток залежить від тієї форми (моделі) розрахунку, по якій працює колектив.

Фінансові результати нараховуються на рахунку № 80 "Прибутки (доходи) і збитки".

Основна сума прибутку (доходу) утворюється в результаті реалізації продукції, робіт, послуг.

Ця різниця між сумою виручки від реалізації і повної фактичної собівартості реалізованої продукції (прибуток), чи сумою фактичних матеріальних і прирівнюваних до них витрат (доход). Поряд з цим підприємство може одержати позареалізаційні доходи і понести втрати, які впливають на його кінцевий фінансовий результат. До них відносяться збитки від стихійного лиха, пені, штрафи, неустойки, одержані і сплачені.

Фінансовий результат розраховується на рахунку № 46 "Реалізація" по видам і групам реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із щомісячним від несенням на рахунок 80 "Прибутки та збитки" записуються збитки, по кредиту – прибуток.

Різниця між сумою оборотів складають фінансовий результат сальдо дебетове  - збиток, кредитове – прибуток.

Суми використаних за цей період прибутків враховуються окремо на спеціальному рахунку № 81 "Використання прибутку". Вони називаються відтягненими коштами.

Склад відтягнених коштів частково установлений урядом – це нормативи відрахувань від прибутку до бюджету, проценти за кредит по простроченому позичкам, плата за трудові ресурси; друга частина відтягнених коштів нормується вищестоячим органом і підприємством самостійно у вигляді відрахувань на утворення різних фондів економічного стимулювання і спеціального призначення.

Всі ці платежі можливі у випадку одержання прибутку в результаті господарської діяльності підприємства.

Рахунок 81 Використання прибутку" має субрахунки:

"Платежі до бюджету від прибутку";

"Використання прибутку на інші цілі".

Рахунок – активний, сальдо дебетоване відображає суму відтягнених коштів (використованого прибутку) підприємством з початку року до звітного місяця, обороту по дебету – суми, відтягнені в звітному місяці; обороту по кредиту (тільки по закінченню року, після затвердження балансу) – всю суму обороту по дебету за звітний рік.

Тому рахунок 81 "Використання прибутку" щомісяця кореспондують з кредитом рахунків.

Рахунок 68 "Розрахунки з бюджетом" - на суми відрахувань податків до бюджету.

Рахунок 87 "Фонди економічного стимулювання" – на суми направлені на утворення фондів підприємства.

Рахунок 78 "Внутрішньовідомчі розрахунки" – на суми, що підлягають перерахуванню вищестоячому органу.

Якщо підприємство проводить авансові перерахування прибутку до бюджету, їх суми щоквартально записуються по дебету рахунку № 81/1 "Платежі до бюджету від прибутку" і по кредиту рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок".

По закінченні кварталу, коли буде визначена фактична сума прибутку за квартал, проводить розрахунок квартальної суми, податку відрахованого від прибутку до бюджету.

Дебет рахунку № 81 "Прибутки (доходи) і збитки".

Кредит рахунку 68 "Розрахунки до бюджету".

Одночасно проводиться залік раніше перерахованих сум на протязі звітного періоду.

Дебет рахунку № 68 "Розрахунки до бюджету".

Кредит рахунку № 51 "Платежі до бюджету від прибутку".

Аналітичний і синтетичний облік операцій по сумам відтягнених коштів організується в журналі-ордері № 15 на основі довідок-розрахунків бухгалтерії, виписок банку з розрахункового рахунку підприємства.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання відображено в таблиці.

Таблиця № 1. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку в сучасних умовах господарювання.

пп

Назва операції

Кореспондуючі рахунки

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 

Рахунок № 80 "Прибутки і збитки"

 

 

1.

Одержаний прибуток від реалізації продукції, інших активів, товарів, виконаних робіт

46

80

2.

Одержаний доход від здачі майна в оренду

51

80

3.

Одержаний доход від дольової участі в інших підприємствах

76

80

4.

Одержані доходи від реалізації цінних паперів, що належать підприємству

51

80

5.

Висунуті іншим підприємством суми штрафів, пені, неустойки, що визнані боржником або присуджені судом

63

80

6.

Одержані суми, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки на збиток

51

80

7.

Суми раніше нараховані резервів наступних витрат і платежів, що залишилися не використованими

89

80

8.

Сплачені різні штрафи, пені, неустойки, збитки минулих років

80,81

50,51, 52

9.

Втрати готової продукції, товарів, матеріалів внаслідок стихійного лиха, аварій, пожеж, тощо, списані на збитки

80

40,41, 05

10.

Витрати на ліквідації наслідків стихійного лиха

80

50, 51, 70

11.

Збитки від списування дебіторської заборгованості, безнадійної до одержання (минув термін позовної давності)

80, 81

73, 76

12.

Судові витрати і арбітражні збори, віднесені на збитки

80

76

13.

Нестачі та витрати від псування цінностей, по яких винні не встановлені у позову яких відмовлено судом

80

84 або 72

14.

Збитки по операціях з тарою, крім скляної

80

05-4,   60, 76

15.

Збитки від уцінки виробничих запасів, готової продукції

80

05,08, 40, 06,12 та ін.

16.

Некомпенсовані винними збитки від простоїв з внутрішньовиробничих та зовнішніх причин, а також оплата працівникам часу вимушеного прогулу

80, 81

26

17.

Витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції

80

20

18.

Утримання законсервованих об’єктів (крім сум відшкодування з інших джерел)

80

05, 07, 69 та ін.

19.

Наприкінці звітного року (кварталу):

 

 

 

а) списана сума розподіленого прибутку

80

81

 

б) списана сума нерозподіленого прибутку звітного року

80

98

 

в) списана сума непокритого збитку звітного року

98

70, 75, 81, 88, 96

 

Таблиця № 2. Рахунок № 81 "Використання прибутку".

пп

Назва операції

Кореспондуючі рахунки

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нарахований податок на прибуток

81

68

2.

Зроблені відрахування:

 

 

 

а) до Фондів спеціального призначення

81

88

3.

Нарахування дивідендів засновникам

81

75,73

4.

Відрахування прибутку на користь дочірних підприємств

81

78

5.

Формування коштів цільового фінансування за рахунок прибутку

81

96

 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Загальним фінансовим результатом є валовий прибуток.

Значення прибутку зумовлене тим, що з одного боку воно залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні ресурсів, оскільки прибуток основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства, а з іншого боку вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету.

Структура формування загального фінансового результату в умовах ринкової економіки представлена на схемі № 1.

Схема № 1.2. Формування загального фінансового результату

П (У) – прибуток (збиток) звітного періоду;

П (У) ФХД – прибуток (збиток) від фінансової господарської діяльності;

ПВД – інші позареалізаційні прибутки;

ПВР – інші позареалізаційні витрати;

ПП (У) – проценти до отримання (до сплати);

ПІД (У) – інші операційні прибутки (витрати);

Зміст прибутку (збитку) від реалізації виражається формулою:

П (У) Р=ВР-СР-КР-УР, де ВР – виручка від реалізації товарів, продукція, роботи, послуги в нетто оцінки;

КР – комерційної витрати;

УР – управлінської витрати.

Проценти до отримання (до сплати) відображають суми належних відповідно до договорів до отримання (до сплати) процентам по облігаціям, депозитам і т. п., що враховуються відповідно до правил бухгалтерського обліку на рахунку 80 "Прибутків і збитків", за винятком прибутків, що підлягають отриманню по акціях по терміну відповідно до засновницьких документів по фінансових вкладеннях в цінні папери інших організацій.

Інші операційні прибутки (витрати) є дані по операціях, пов’язані з рухом майна підприємства (основних коштів, запасів, цінних паперів і т. д.).

До них зокрема відносяться:

 • реалізація основних коштів і іншого майна;
 • списання основних коштів внаслідок морального зносу;
 • здача майна в оренду;
 • анулювання виробничих замовлень;
 • припинення виробництва, що не дає продукції;
 • результати переоцінки майна і зобов’язань, вартість яких виражена у іноземній валюті;
 • сума належних до сплати окремих видів податків і зборів за рахунок фінансових результатів відповідно до встановленого законодавства.

До складу інших позареалізаційних прибутків входять:

 • кредиторська і депонентська заборгованість по якій позовній давності термін закінчився;
 • присуджені або визнані боржником штрафи, пені і неустойки за порушення господарських договорів;
 • прибуток минулих років, виявлений в звітному році;
 • зарахування на баланс майна, що виявилося в надлишку за результатами інвентаризації і т. п.

До складу інших позареалізаційних витрат включається:

 • суми знижених виробничих запасів, готової продукції і товарів, відповідно до встановленого добре-таки;
 • збитки від списання дебіторської заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності;
 • штрафи за порушення господарських договорів.

Щоб управляти прибутком, необхідно провести об’єктивний системний аналіз формування, розподілу і використання прибутку, який дозволить виявити резерви його зростання.

Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує міру його ділової активності, збільшує розміри прибутків засновників і власників, характеризує фінансове здоров’я підприємства.

Література

 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир, ПП "РУТА", 2001.
 2. Голова С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова діяльність в Україні. - Житомир:ЖІТІ, 2001.
 3. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. К. – 2001.
 4. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні. К. – 2001.
 5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затв. ВРУ 16.07. 99 №996.
 6. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник –К, 2001.
 7. Меламед М., Бєглова О. Національне рахівництво і проблеми плану рахунків бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - №2. - С. 9- 12.
 8. Моссаковський В. Деякі питання організації обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1997. - №1. - С. 2-4.
 9. План рахунків бухгалтерського обліку в банках України // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - №12. - С. 19-28.
 10. Сенищ П. Сьогодні і завтра бухгалтерського обліку // Вісн. НБУ. - 1996. - №3. - С. 8-9.
 11. Сердюк В. Реформа бухгалтерського обліку: ходіння по мінному полю // Київський вісник. - 1997. - 25 лютого.
 12. Ткченко Н. Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К. – 2000.


11.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!