Бухгалтерський облік в незалежній Україні: стан та перспективи розвитку. Реферат

У рефераті наведено відомості про стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в незалежній Україні

Протягом ХХ ст. у суспільному житті України відбулися дві визначні події – формування нової економічної формації, названої соціалізмом (1917 – 1991 рр.) та отримання країною незалежності і перехід від соціалізму до капіталізму, або до ринкової економіки (1991 р.). Ці події не могли не вплинути на розвиток облікової системи та не зачепити інтереси людей, які займаються теорією та практикою обліку, в переломні моменти історії.

Історія розвитку бухгалтерського обліку в СРСР (це стосується і України, як його складової частини) висвітлені в економічній літературі і досить ґрунтовно у роботах В.А.Маздорова та Я.В.Соколова [Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР. – М.: Финансы, 1972. – 320 с. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367с. ].

Зокрема, Я.В.Соколов у нарисах історії бухгалтерського обліку пропонує таку періодизацію етапів розвитку системи обліку [Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 269 с. ].

1917-1918 рр. – адаптація традиційних методів обліку до нової системи господарювання;

1918-1921 рр. – розвал старої системи і форми бухгалтерського обліку;

1921-1929 рр. – реставрація традиційної системи обліку;

1929-1953 рр. – деформація принципів бухгалтерського обліку;

1953-1984 рр. – удосконалення виробничого обліку, аналіз його організаційних структур і поширення механізованої обробки економічної інформації;

1984-1991 рр. – перебудова соціально-економічних відносин та спроба відродження класичних принципів бухгалтерського обліку.

Таблиця 1. Періодизація соціалістичного обліку.

Роки

Етапи розвитку обліку

1917-1932 рр.

Облік перехідного періоду від капіталізму до соціалізму (характеризується поступовим відходом від форм і методів обліку попереднього періоду та формуванням основ обліку соціалістичного типу. Цей період закінчується утворенням спеціального бюрократичного органу держави – Центрального управління народногосподарського обліку).

1932-1945 рр.

Розвиток методології та організації обліку, спрямованого на контроль за виконанням планів, збереженням соціальної власності, здійсненням режиму економії, створенням нових форм обліку, прийомів та методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, становлення внутрішньогосподарського контролю та галузевого обліку.

1945-1965 рр.

Удосконалення єдиної системи бухгалтерського обліку в масштабі країни: оновлення нормативних актів з окремих об’єктів обліку, які відповідають новим умовам господарювання, впровадження нових планів рахунків, форм обліку, регламентація змісту первинної документації, впровадження нормативного методу обліку та калькулювання.

1965-1991 рр.

Проведення економічної реформи, направленої на розширення повноважень підприємств, зміна методики планування обсягу реалізації, посилення ролі госпрозрахункових показників, удосконалення плану рахунків, розроблення загальних і галузевих положень з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, створення автоматизованих систем управління, розширення набору і випуску спеціалістів з бухгалтерського обліку, підготовка кандидатів і докторів наук з обліку, активізація наукових досліджень з методології та організації обліку.

1991-2000 рр.

Перехідний період, пов’язаний зі зміною жержавного устрою. Формування обліку перехідного періоду до ринкових відносин.

2000-до цього часу

Становлення національної системи обліку з урахуванням міжнародних стандартів. Прийняття нового плану рахунків, нових регістрів обліку та форм фінансової звітності. Вдосконалення методології оцінки активів, зобов’язань, капіталу. Розвиток аудиту.

 

Отже, формування нового знання про бухгалтерський облік в умовах переосмислення ролі бухгалтера в управлінській діяльності створює необхідні передумови для розробки і реалізації принципового нового підходу до досліджень концептуальних засад внутрішнього контролю на мікрорівні (підприємство, корпорація, конгломерат та ін.). Його суть полягає в тому, що:

  • побудова системи внутрішнього фінансового контролю і її головних складових: бухгалтерського контролю і контролю підрозділу внутрішнього аудиту можлива при багатозмістовному тлумаченні контролю, тобто антологічних, гносеологічних, управлінських та інформаційних аспектів;
  • головним аргументом щодо діяльності сприйняття функцій обліку і контролю в єдності, а не в тотожності є те, що контроль у діяльності бухгалтера реалізується багатомірно і як контроль іманентний діграфічній системі накопичення інформації. Іманентність контролю самій системі бухгалтерського обліку в деякому ступені присутня через сутність самих рахунків як частини логічно заданої системи рахівництва. Вони необхідні для відображення кількісних змін об’єктів, що обліковуються. Проте, якщо виходити з того, що на рахунках обліковуються не самі факти господарського життя, а інформація про них, то саме це і припускає момент суперечності, що й викликає до життя необхідність додаткової реалізації контролю як функції управління.

На мою думку, здійснена реформа бухгалтерського обліку в Україні в цілому не вплинула на порядок проведення інвентаризації статей балансу, а лише доповнила перелік завдань, які вона повинна розв’язати, а саме: визнання й оцінка активів і зобов’язань підприємства, оцінка біологічних активів, уточнення вартості пайового фонду колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, їх активів і зобов’язань тощо.

При цьому слід зазначити тісний зв’язок історії формування інвентаризації з сучасними завданнями, які постають перед інвентаризаційним процесом.

Література

  1. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. – С. 296.
  2. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. – С. 296.
  3. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Підр. – 5-тє вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 2001. – С. 226.
  4. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підр. – Житомир: ЖІТУ, 2000. – С. 489.
  5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підр. – Житомир: ЖІТУ, 2000. – С. 489.
  6. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: змін. та доповн. / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. – С. 75-77.
  7. Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах (посіб.) / За ред. академіків УААН П. І. Гайдуцького і П. Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 178.
  8. Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" № 5 /2003 р.


11.03.2011