Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік основних засобів: переоцінка та інвентаризація. Реферат

Облік основних засобів: переоцінка та інвентаризація. Реферат

Облік переоцінки основних засобів та інвентаризація основних засобів

Облік переоцінки основних засобів

Підприємствам надано право на кінець року здійснювати переоцінку основних засобів за справедливою вартістю.

При цьому в разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів переоцінці підлягають всі інші активи, які належать до даної групи.

Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів"), а сума уцінки - в складі витрат звітного періоду (рахунок 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій").

Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об'єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 "Інші доходи від звичайної діяльності") 3 відображенням різниці між сумою останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів").

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів спрямовується на зменшення додаткового капіталу (дебет рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів") з включенням різниці між сумою чергової уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і

зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду.

У разі вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості таких об'єктів включається до складу нерозподіленого прибутку (кредит рахунка 441 "Прибуток нерозподілений") з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з переоцінкою об'єктів основних засобів, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Облік операцій, пов'язаних з переоцінкою основних засобів.

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відображення результатів дооцінки основних засобів

10 "Основні засоби"

423 "Дооцінка активів"

 

423 "Дооцінка активів"

131 "Знос основних засобів"

Відображення результатів уцінки основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій"

10 "Основні засоби"

Відображення результатів уцінки основних засобів раніше дооцінених

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

 

423 "Дооцінка активів"

10 "Основні засоби"

 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

10 "Основні засоби"

Відображення результатів дооцінних засобів раніше уцінених

10 "Основні засоби"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

 

10 "Основні засоби"

423 "Дооцінка активів"

 

423 "Дооцінка активів"

131 "Знос основних засобів"

Відображення суми перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта основних засобів при його вибутті з підприємства

423 "Дооцінка активів"

441 "Прибуток нерозподілений"

 

Інвентаризація основних засобів

Інвентаризація основних засобів в підприємствах проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08. 94 р. №69.

Інвентаризація основних засобів має проводитися не рідше одного разу на рік (але не раніше 1 жовтня). Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів дозволено проводити один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у 5 років, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим:

  • при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в АТ, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
  • перед складанням річного звіту, крім майна, цінностей і зобов'язань, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
  • у разі зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
  • під час виявлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день виявлення таких фактів);
  • за рішенням судово-слідчих органів;
  • у разі стихійного лиха, пожежі, аварії та в інших випадках, передбачених законодавством.

Інвентаризацію основних засобів проводить комісія, призначена наказом керівника підприємства, з компетентних осіб, які знають об'єкт інвентаризації, ціни. первинний облік. Очолює комісію керівник або його заступник.

Результати інвентаризації записують в інвентаризаційну відомість, яку складають за кожним місцезнаходженням об'єкта посадові особи, відповідальні за їх збереження. Форма опису забезпечує відображення даних інвентаризації на три дати з метою скорочення обсягу робіт під час щорічного проведення Інвентаризації основних засобів. При виявленні об'єктів основних засобів, які не взяті на облік, або при виявленні недостачі складають належні акти.

Об'єкти основних засобів, які раніше не були прийняті на облік, оцінюють за відновною вартістю і зараховують до складу інших доходів від звичайної діяльності.

Недостача об'єктів основних засобів за залишковою вартістю списується з кредиту рахунка 10 "Основні засоби" на дебет рахунка 976 "Списання необоротних активів". Сума зносу, нарахована по цих об'єктах, відображається записом по дебету рахунка 131 "Знос основних засобів" і кредиту рахунка 10 "Основні засоби".

Після прийняття рішення керівником (власником) підприємства сума завданих збитків від недостачі (псування) основних засобів відноситься на рахунок винних осіб записом:

  • Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
  • К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Якщо на час виявлення недостачі основних засобів винні особи не були встановлені, то вартість таких засобів відображається на забалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Після встановлення винуватців недостачі (псування) основних засобів сума, що підлягає відшкодуванню, відображається по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" і кредиту рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів" з одночасним списанням цієї суми з кредита рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".

Сума, що підлягає відшкодуванню, визначається згідно з вимогами Порядку оцінки збитку від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01. 96 № 116 (з доповненнями, внесеними постановами

Кабінету Міністрів України від 27.08. 96 № 1009, від 20.01. 97 №34, від 15.02. 97 № 1402). Згідно з цим Порядком розмір збитку від недостачі основних засобів визначається виходячи з балансової вартості основних засобів (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але ненижче 50% їх балансової вартості на день виявлення недостачі з урахуванням індексів інфляції, - відповідного розміру ПДВ і акцизного збору (по підакцизних засобах) за формулою:

Рз = [ (Бв - А) · Іінф + ПДВ +Аз]· 2

де Рз - розмір збитку; Бв - балансова вартість; А - амортизаційні відрахування; Іінф - загальний індекс інфляції (визначений Держкомстатом України); ПДВ - податок на додану вартість; Аз - акцизний збір; 2 - коефіцієнт, який застосовується до визначеної суми <по недостачі основних засобів). Сума відшкодованого матеріально відповідальними особами збитку відображається по дебету рахунків ЗО "Каса", ЗІ "Розрахунки в банках" або рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" (якщо керівником прийнято рішення про утримання суми збитку із заробітної плати винної особи) і кредиту рахунка 375.

Із відшкодованої суми покриваються збитки підприємства по недостачі (псуванню) основних засобів, решта суми підлягає перерахуванню до бюджету, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів" у кореспонденції з кредитом рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".

Матеріали інвентаризації і рішення щодо у регулювання розходжень затверджуються керівником підприємства і підлягають відображенню в обліку того місяця, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше останнього місяця звітного року.


08.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!