Загрузка...

Облік основних засобів: ремонт та вибуття. Реферат

Облік ремонту основних засобів та облік вибуття основних засобів

Облік ремонту основних засобів

Для забезпечення експлуатаційності та ефективності використання, а також продовження строку служби основні засоби підлягають періодичним ремонтам (поточному, капітальному). Підприємства самостійно планують витрати на всі види ремонтів, виходячи з технічного стану об'єктів основних засобів та забезпеченості матеріальними і фінансовими ресурсами. В основі поділу ремонтів на капітальний і поточний покладено принцип складності й періодичності проведення ремонтних робіт.

Ремонт основних засобів може виконуватися двома способами - підрядним і господарським.

При підрядному способі всі види робіт виконує підрядна організація, а підприємство-замовник здійснює оплату пред'явлених розрахунково-платіжних документів за виконані і прийняті за актами роботи (виходячи з їх договірної вартості).

При акцепті (тобто прийнятті до оплати) розрахунково-платіжних документів підрядчика в бухгалтерському обліку підприємства-замовника роблять запис по кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (на суму, прийняту до оплати розрахунково-платіжних документів підрядних організацій, відповідно договірній вартості робіт) і дебету рахунків:

  • 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на вартість ремонту об'єктів виробничого призначення);
  • 92 "Адміністративні витрати" (на вартість ремонту об'єктів загальногосподарського призначення);
  • 93 "Витрати на збут" (на вартість ремонту об'єктів основних засобів, які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції;
  • 949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартості ремонту об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Одночасно роблять запис по дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" у кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При господарському способі виконання робіт затрати по ремонту основних засобів відображаються на дебеті рахунків обліку витрат виробництва або обігу в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. Якщо ремонт основних засобів (машин, обладнання, транспортних засобів та ін.) виконується ремонтним цехом підприємства, то облік таких затрат ведеться на дебеті рахунків:

  • 23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків: 201 "Сировина і матеріали", 207 "Запасні частини" та ін. (на вартість використаних для ремонту матеріалів і запасних частин);
  • 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (на вартість інструментів і пристосувань, використаних у виробництві);
  • 66 "Розрахунки з оплати праці";
  • 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати робітникам за виконані ремонтні роботи і нарахованої суми збору на соціальні заходи) та ін.

Визначена за даними рахунка 23 "Виробництво" собівартість ремонтних робіт списується з кредиту цього рахунка на затрати тих господарських підрозділів, де знаходяться в експлуатації відремонтовані об'єкти (рахунки 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності" та ін.).

Виконані роботи оформляють Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № 03-2), на підставі якого роблять відповідні записи в інвентарних картках із зазначенням дати і вартості ремонту.

Облік вибуття основних засобів

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати. іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця1)

Таблиця 1.

Основні бухгалтерські проводки по обміну вибуття основних засобів із підприємства

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

 

1. Облік операцій по реалізації основних засобів Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби"

 

Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

 

Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

742 "Доход від реалізації необоротних активів"

 

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

742 "Доход від реалізації необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

 

Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.

 

Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовані основні засоби

31 "Рахунки в банках"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

 

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів Списано ліквідовані об'єкти Основних засобів за залишковою вартістю

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

 

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів

131 "Знос основних засобів"

Те саме

 

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації

20 "Виробничі запаси" (відповідні субрахунки)

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

 

Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі ліквідації виробничих основних засобів)

976 "Списання необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

 

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів

Те саме

66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з Іншими кредиторами" та ін.

 

3 Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів)

976 "Списання необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства Списано передані об'єкти основних засобів

14 "Довгострокові фінансові Інвестиції"

10 "Основні засоби"

Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів І справедливою вартістю інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

           

 


08.03.2011